Validering av vuxnas kunskap och kompetens

En äldre kvinna åker färdtjänst.
Foto: Skandinav bildbyrå

Vi lär oss inte bara i skolan som barn och unga, utan lärandet pågår hela livet. Validering av vuxnas lärande - både i formella och informella sammanhang - är en viktig funktion för att ge erkännande åt vad människor kan. Frågan om validering blir inte minst aktuell i samband med migration då utbildningsmeriter från andra länder ska värderas. I vår forskning utvecklas kunskap om olika former av validering, både ur individ- och organisationsperspektiv.

Vi kan lära oss i arbetet och på fritiden, och behovet av validering kan uppstå när vi förflyttar oss mellan olika sammanhang, till exempel när vi söker en utbildning och vill kunna få tillgodoräkna oss sådant vi lärt oss i andra sammanhang. Ett slags förflyttning som också kan leda till behov av validering är migration, och då kan det även i större utsträckning handla om att värdera och ge erkännande åt formella utbildningsmeriter från andra länder.

I vår forskning har vi bland annat studerat hur validering organiseras och byggs upp på lokal nivå, kvalitetsarbete i validering, vilka erfarenheter de som deltar i validering har av detta, och vilka problem som finns när det gäller att den vars kunskap valideras verkligen ska få erkännande för detta kunnande.

Forskning om validering

Validering som företeelse har undersökts i ett flertal större och mindre studier, som exempelvis har handlat om validering av kompetens hos omvårdnadspersonal och fastighetsskötare, men även i relation till kraven inom högre utbildning. Teorier om kommunikation, erkännande, lärande och makt är exempel på verktyg som använts för att utveckla förståelsen för validering. En studie följde utvecklingen av validering på kommunal nivå, med analyser såväl av den samlade utvecklingen i kommunen som av enskilda exempel på valideringssatsningar.

Studier med fokus på validering av utländsk yrkeskompetens har bland annat lett till analyser med fokus på inkludering/exkludering. Kompetensutveckling inom omvårdnadssektorn med validering som en viktig komponent i lärprocessen har förekommit på många håll och är också något som har undersökts. En fördjupad studie av validering inom omvårdnadssektorn med utgångspunkt i teoretiska perspektiv om kommunikation och erkännande ledde fram till en av få doktorsavhandlingar som gjorts i Sverige om validering. På senare tid har vi medverkat i en nordisk studie av kvalitetsarbete i valideringsverksamhet.

Linköpings universitet är ledande i Sverige när det gäller pedagogisk forskning om validering, speciellt när det gäller yrkeskompetens, och vår forskningsmiljö är även bland de mer framstående i världen när det gäller omfattningen av forskning på detta område.

Finansiärer:  bland annat Vetenskapsrådet, Nordiska ministerrådet via NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Linköpings universitet.

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Per Andersson (2020)

Nordic Journal of Vocational Education and Training , Vol.10 , s.29-44 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Per Andersson (2021)

European Journal of Education , Vol.56 , s.380-390 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Per Andersson (2021)

International migration (Geneva. Print) , Vol.59 , s.13-25 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Organisation