Forskningsprogrammet ICT for self-care

Äldres händer som hanterar smartphone

Detta tvärvetenskapliga forskningsprogram ska utveckla och utvärdera hållbara informations- och kommunikationsteknik-lösningar för vården i samarbete med patienter, närstående och personal. Det kan handla om t ex ett mobilt påminnelsesystem för att hjälpa äldre att planera sin vardag eller användning av tv-spel för att förbättra den fysiska kapaciteten hos äldre med hjärtsvikt. 

ICT FOR SELF-CARE är ett forskningsprogram med syfte att utveckla och utvärdera hållbara informations- och kommunikationsteknik lösningar för vården i samarbete med patienter, närstående och vårdpersonal. Informations- och kommunikationsteknik kan hantera en hel del av de utmaningar som är relaterade till komplicerade och kostsamma vårdbehov hos äldre personer med långvariga komplexa sjukdomar. Forskare från Linköpings universitet i samarbete med Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan i Jönköping driver detta tvärvetenskapliga forskningsprogram som stöds av bl.a. FORTE, VR, Hjärtlungfonden, Kampradstiftelsen och FORSS.

Aktuella projekt inom programmet

Utveckling i samarbete med användare

Vi utvecklar och testar tekniklösningar tillsammans med användarna, så kallad co-design med patienter och närstående. Vi kommer sedan att mäta om det skett förbättring vad gäller hälsa, fysisk aktivitet, självständighet, säkerhet, livskvalitet, och vårdbördan. Forskarna kommer också att göra hälsoekonomiska utvärderingar av vårdkostnader. 


Ett annat fokus i programmet är att följa och utvärdera processerna och studiernas genomförande med fokus på social selektivitet, vilka grupper av äldre personer är underrepresenterade eller uteslutna i utveckling och utvärderingar av Informations- och kommunikationsteknik-baserade verktyg.

Forskare

Organisation