Mot ett grönt digitalt folkhem

En hand håller en glasbubbla
claudio.arnese

Digitaliseringen förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om ny teknik, utan också om nya sätt att lösa uppgifter, hur vi organiserar vårt samhälle och vilka institutioner som krävs för att tillsammans skapa ett gott liv.

Mot ett grönt digitalt folkhem – nya institutionella arrangemang som stöttar innovativ
resurshushållning med digitala tjänster i kommuner. Projektet bidrar till att identifiera och analysera digitala innovationer och samordnad resurshushållning i gränslandet mellan hushåll och kommuner. Projektet utgår från tre tillämpningsområden, som identifierats i dialog med deltagande kommuner: återvinning, skolskjutsar och vård i hemmet. Samtliga tre berör lösningar som kräver möten mellan enskilda invånare och kommunen då den senare har ansvar för att leverera välfärd. Syftet är att samskapa teoretiskt förankrad och praktiskt användbar kunskap om digitala innovationer och visa hur institutionella arrangemang i kommuner kan utvecklas för att människor i sin vardag ska samordna och dela resurser. Tre övergripande frågor vägleder projektet.

1. Hur organiseras aktiviteterna kring återvinning, skolskjutsar och hemvård i kommunerna respektive de hushåll som nyttjar tjänsterna idag?

2. Vilka digitala delningstjänster diskuteras och vad hindrar dessa idag, lagstiftning och/eller brukare, anställda och andras tillit till tjänsterna och dess design? 
Detta analyseras med fokus på legitimitet och styrning.


3. Hur kan identifierade utmaningar mötas och kanske lösas för att på nya sätt skapa välfärd genom att dela, samordna och spara på resurser? Här använder vi analyser
tvärvetenskapliga analyser och designmodeller med fokus på policyimplikationer.

Resultat och nytta

Digitalisering förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om om ny teknik, utan även nya sätt att lösa uppgifter hur vi organiserar vårt samhälle och vilka institutioner som krävs för att tillsammans skapa ett gott liv. För att bygga ett hållbart digitalt folkhem krävs att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att på innovativa sätt hushålla med, dela och samordna våra resurser. Det kallar vi hållbara digitala delningstjänster i folkhemmet. Kommuner och regioner är de främsta välfärdsorganisatörerna i Sverige idag. Kommunerna organiserar tjänster som gör det möjligt för människor att få vardagen att fungera. Därför är det viktigt hur digitala tjänster utformas. Samtidigt framhåller Sveriges kommuner och regioner att digitala innovationer är viktiga för att klara kostnaderna för kärnverksamhet som skola, hälsovård och omsorg. Projektet fokuserar på tre kritiska områden där vi tillsammans med kommuner har identifierat en potential för digitala delningstjänster och samordning: återvinning, skolskjuts och hemsjukvård.

Forskningsområden Visa/dölj innehåll

Återvinning - Digitala delningstjänster för ökad återvinning

Skolskjuts – Miljölogistik i gränslandet mellan privat och offentligt

Hemsjukvård – Hållbar välfärd när vården flyttar hem

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll