Fotografi av Moa Yngve

Moa Yngve

Universitetslektor

Elever i behov av stöd, deras delaktighet i skolans aktiviteter samt användning av information och kommunikationsteknik (IKT) som stöd är fokus i min forskning. Min forskning handlar också om psykometri och utveckling av bedömningsinstrument.

Teknik för ökad delaktighet i skolaktiviteter för elever i behov av stöd

Mitt doktorandprojekt undersökte om en intervention i form av information och kommunikationsteknik (IKT) gav elever i behov av stöd ökade möjligheter att klara sina gymnasiestudier. Dessutom undersökte vi dessa elevers delaktighet i arbete och vidare studier ett år efter gymnasiet.

Gymnasieelever i behov av stöd tar i lägre utsträckning gymnasieexamen vilket negativt påverkar deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Elever i behov av stöd är enligt svensk lag berättigade adekvata stödinsatser för att stimulera deras lärande och utveckling. Kunskapen om gymnasieelevers behov av och tillgång till stöd i skolaktiviteter är idag begränsad och det saknas valida och reliabla bedömningsinstrument för att identifiera deras behov av stöd i skolaktiviteter och för att utvärdera stödinsatser som syftar till att öka elevers möjlighet till aktivitet och delaktighet. IKT har under de senaste 20 åren lyfts fram som en möjlig och lovande stödinsats för att möjliggöra ökad delaktighet i skolaktiviteter och ge elever i behov av stöd bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Fortfarande saknas dock forskning kring vilken påverkan användning av IKT i skolaktiviteter kan ha för elevers delaktighet. Dessutom efterfrågas longitudinell uppföljning av deltagande i arbete och vidare studier bland elever som erhållit stödinsatser under sin gymnasieutbildning.

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet och är kursansvarig för kursen Självständigt arbete (examensarbete) i arbetsterapi.

Publikationer

2024

Elin Ekbladh, Moa Yngve, Jeanette Melin (2024) Initial evaluation of measurement properties of the Work Environment Impact Questionnaire (WEIQ) - using Rasch analysis Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 22, Artikel 43 Vidare till DOI
Moa Yngve, Vedrana Bolic Baric, Helene Lidstrom, Maria Borgestig (2024) Feasibility of Partnering for Change (P4C) to create inclusive learning environments in Swedish compulsory schools European Journal of Special Needs Education Vidare till DOI

2023

Moa Yngve, Elin Ekbladh, Helene Lidström, Helena Hemmingsson (2023) Information and communication technology to improve school participation among upper secondary school students with special educational needs Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 311-321 Vidare till DOI
Moa Yngve, Helene Lidström (2023) Implementation of information and communication technology to facilitate participation in high school occupations for students with neurodevelopmental disorders Disability and Rehabilitation: Assistive Technology Vidare till DOI
Moa Yngve, Helene Lidström, Helena Hemmingsson, Elin Ekbladh (2023) Establishment in productive occupations and perceived work ability among former students with special educational needs one year after upper secondary education Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 75, s. 85-95 Vidare till DOI

Forskningstema

Forskningsprojekt

Utbildningsprogram

Nyheter

CV

PhD, reg. OT

Examina

2021 Medicine doktorsexamen, Linköpings universitet

2011-2012 Magisterexamen Arbetsterapi, Hälsouniversitetets integrerade Masterprogram, Linköpings universitet

2008-2011 Arbetsterapeutexamen, Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet, Campus Norrköping

Vetenskapliga arbeten

Examensarbete 15 hp, D-nivå: Clinical Utility of the Worker Role Interview

Examensarbete 15 hp, Beskrivning av psykosociala faktorer för personer som är arbetssökande utifrån bedömningsinstrumentet the Worker Role Interview

Övriga kurser

2014 The 5 Disciplines of Innovation & Value Creation (Almi)

2013 Technology Transfer (Snitts), Praktisk ProjektStyrning Steg 1 (Tieto)

2012 Bedömning av arbetsförmåga (Elin Ekbladh & Jan Sandqvist)

Vetenskapliga publikationer

Yngve, M & Ekbladh, E. Clinical Utility of the Worker Role Interview - A Survey Study among Swedish Users. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2015; 22:1-8

Presentationer

Konferensbidrag  CHILD (Forskarnätverk för Children, Health, Intervention, Learning och Development) 2015: Yngve, M. Teknikstöd för gymnasieelever med kognitiva svårigheter.

Konferensbidrag Arbetsterapiforum 2015: Lindh Falk, A & Yngve, M. Att involvera studenter i förbättringsarbete – ett stöd för intreprenörskap i hälso-sjukvården. 

Konferensbidrag Arbetsterapiforum 2013: The Worker Role Interview:s användbarhet.

Arbetslivserfarenhet

2015-  Doktorand Linköpings universitet, Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier

2012-2015 Projektledare InnovationskontorEtt, Linköpings universitet, Heltidsarbete som projektledare och innovationsrådgivare vid Campus Norrköping och Hälsouniversitetet

Juni-augusti 2012 Leg. Arbetsterapeut, Lessebo kommun, Semestervikarie som arbetsterapeut, målgrupp äldre

Publikationer

2024

Elin Ekbladh, Moa Yngve, Jeanette Melin (2024) Initial evaluation of measurement properties of the Work Environment Impact Questionnaire (WEIQ) - using Rasch analysis Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 22, Artikel 43 Vidare till DOI
Moa Yngve, Vedrana Bolic Baric, Helene Lidstrom, Maria Borgestig (2024) Feasibility of Partnering for Change (P4C) to create inclusive learning environments in Swedish compulsory schools European Journal of Special Needs Education Vidare till DOI

2023

Moa Yngve, Elin Ekbladh, Helene Lidström, Helena Hemmingsson (2023) Information and communication technology to improve school participation among upper secondary school students with special educational needs Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 311-321 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Relaterat innehåll