Fotografi av Moa Yngve

Moa Yngve

Universitetsadjunkt

Resultatet av mitt doktorandprojekt kommer förhoppningsvis bidrar till att skapa stödjande skolmiljöer som maximerar möjligheten för gymnasiestudenter med särskilda behov att nå utbildningsmål och att vara aktiva och delaktiga i skolan.

Teknikanpassning för elever i behov av särskilt stöd

Mitt doktorandprojekt undersöker om en intervention i form av teknikanpassning och stöd ger elever med kognitiva svårigheter ökade möjligheter att klara sina gymnasiestudier. Dessutom undersöks om interventionen har effekt på övergången till arbete och fortsatta studier efter avslutad gymnasieutbildning.

Elever i gymnasieutbildning i behov av särskilt stöd, med eller utan diagnos, är överrepresenterade bland de som går direkt från skola till arbetslöshet. Andelen studenter med fullständigt gymnasiebetyg är också mindre i denna grupp.

Skolsvårigheterna kan bero på olika former av funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD eller dyslexi men majoriteten av eleverna som ingår i projektet har ingen diagnos. Anpassningar i form av teknikstöd såsom datorer, datorbaserade hjälpmedel, mobiltelefoner och applikationer har stor potential att kompensera för nedsatt funktion när det gäller förmåga att planera, strukturera, kommunicera, ta till sig information samt inhämta kunskap men fortfarande saknar många unga med någon form av nedsättning tillgång till anpassningar i form av datorhjälpmedel och teknikstöd i skolan. Forskningsprojektets longitudinella uppföljning gällande interventionens påverkan på övergång i arbete eller fortsatta studier är unik då liknande interventionsstudier är sällsynta.

Projektets resultat kommer bidra med ny kunskap, både på individuell och samhällelig nivå som förhoppningsvis bidrar till att skapa stödjande skolmiljöer som maximerar möjligheten för gymnasiestudenter med kognitiva svårigheter att nå utbildningsmål och att vara aktiva och delaktiga i skolan.

Forskningen ingår i forskningstemat Funktionshinder i skolan – på väg mot arbete.

Undervisar blivande arbetsterapeuter

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet och är involverad i två kurser.

Anette Kjellberg och jag ansvarar för Designmomentet i kurs 8. Jag föreläser om idéutveckling och entreprenörskap/nytänkande i relation till den arbetsterapeutiska professionen. Jag är också basgruppshandledare i denna kurs. I kurs 7 är jag kontaktlärare gentemot studenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Jag handleder kandidatarbeten/uppsatser.

ForskningstemaVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

Doctoral student, reg. OT, MSc

Examina

2011-2012 Magisterexamen Arbetsterapi, Hälsouniversitetets integrerade Masterprogram, Linköpings universitet

2008-2011 Arbetsterapeutexamen, Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet, Campus Norrköping

Vetenskapliga arbeten

Examensarbete 15 hp, D-nivå: Clinical Utility of the Worker Role Interview

Examensarbete 15 hp, Beskrivning av psykosociala faktorer för personer som är arbetssökande utifrån bedömningsinstrumentet the Worker Role Interview

Övriga kurser

2014 The 5 Disciplines of Innovation & Value Creation (Almi)

2013 Technology Transfer (Snitts), Praktisk ProjektStyrning Steg 1 (Tieto)

2012 Bedömning av arbetsförmåga (Elin Ekbladh & Jan Sandqvist)

Vetenskapliga publikationer

Yngve, M & Ekbladh, E. Clinical Utility of the Worker Role Interview - A Survey Study among Swedish Users. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2015; 22:1-8

Presentationer

Konferensbidrag  CHILD (Forskarnätverk för Children, Health, Intervention, Learning och Development) 2015: Yngve, M. Teknikstöd för gymnasieelever med kognitiva svårigheter.

Konferensbidrag Arbetsterapiforum 2015: Lindh Falk, A & Yngve, M. Att involvera studenter i förbättringsarbete – ett stöd för intreprenörskap i hälso-sjukvården. 

Konferensbidrag Arbetsterapiforum 2013: The Worker Role Interview:s användbarhet.

Arbetslivserfarenhet

2015-  Doktorand Linköpings universitet, Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier

2012-2015 Projektledare InnovationskontorEtt, Linköpings universitet, Heltidsarbete som projektledare och innovationsrådgivare vid Campus Norrköping och Hälsouniversitetet

Juni-augusti 2012 Leg. Arbetsterapeut, Lessebo kommun, Semestervikarie som arbetsterapeut, målgrupp äldre

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2018

Samverkan med forskare inom arbetsterapiVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll