Regional Infectious Disease Epidemiology and Simulations - RIDES

Skyddsklädd person som håller en jordglob
Pandemier kräver global samordning hocus-focus

Vi forskar om utveckling och utvärdering av data- och informationsbehandling i samband med utbrott av infektionssjukdomar på lokal och regional nivå. Infrastruktur har löpande utvecklats och har under covid-19 pandemin använts för simuleringar, nulägesöversikter och regionala korttidsprognoser av vårdbelastning.

Utgångspunkten för forskningen vid RIDES är att rationellt beslutsfattande under pandemier inte kan bygga på enskilda analyser eller uttalanden från enstaka experter. Nationella rekommendationer kan heller inte alltid tillämpas på lokal nivå.

Under pandemier behöver sjukvården en informationsinfrastruktur som är globalt förankrad och som på nationell samt lokal nivå stödjer bevakning av smittspridning och planering av åtgärder utan att störa den dagliga vårdverksamheten. Pandemiers snabba utveckling kräver att informationshanteringen är väl förberedd på förhand. Användningen av sjukvårdens informationsinfrastruktur under pandemier kräver även enhetlighet i begrepp och strukturer för snabba och tillförlitliga nulägesanalyser och för att man med ett evidensbaserat underlag ska kunna uttala sig om fortsatt pandemiförlopp.

Idag är det oklart i vilken grad lokala och regionala sjukvårdsorganisationer har varit förberedda för pandemisituationen.

Forskargruppen RIDES (Regional Infectious Disease Epidemiology and Simulations) vid Linköpings universitet forskar kring detta sen 2005 i samarbete med Region Östergötland. Vi får stöd från Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Vinnova.

Forskargrupp

Externa forskare

Region Östergötland

 • Reidar Källström, överläkare och doktor i medicinsk vetenskap vid hälso- och sjukvårdsledningen, Region Östergötland
 • Joakim Ekberg, hälso- och sjukvårdsstrateg och doktor i medicinsk vetenskap vid hälso- och sjukvårdsenheten, Region Östergötland
 • Erik Onelöv, statistiker och objektspecialist vid BI-enheten, Region Östergötland

Övriga Sverige

 • Anna Jöud, epidemiolog och docent vid avdelningen för forskning och utbildning, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
 • Bo Bernhardsson, professor vid institutionen för reglerteknik, Lunds Universitet
 • Carl-Johan Fraenkel, överläkare och doktor i medicinsk vetenskap vid infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, och vårdhygien, Region Skåne

Nyheter

Referenser

 1. Timpka T, Eriksson H, Gursky EA, et al. Requirements and design of the PROSPER protocol for implementation of information infrastructures supporting pandemic response: a Nominal Group study. PLoS One. 2011;6(3):e17941.
 2. Eriksson H, Morin M, Jenvald J, Gursky E, Holm E, Timpka T. Ontology based modeling of pandemic simulation scenarios. Stud Health Technol Inform. 2007;129(Pt 1):755-9.
 3. Timpka T, Eriksson H, Gursky EA, Nyce JM, Morin M, Jenvald J, Strömgren M, Holm E, Ekberg J. Population-based simulations of influenza pandemics: validity and significance for public health policy. Bull World Health Organ. 2009 Apr;87(4):305-11.
 4. Karlsson D, Ekberg J, Spreco A, Eriksson H, Timpka T. Visualization of infectious disease outbreaks in routine practice. Stud Health Technol Inform. 2013;192:697-701.
 5. Timpka T, Spreco A, Eriksson O, Dahlström Ö, Gursky EA, Strömgren M, Holm E, Ekberg J, Hinkula J, Nyce JM, Eriksson H. Predictive performance of telenursing complaints in influenza surveillance: a prospective cohort study in Sweden. Euro Surveill. 2014 Nov 20;19(46). pii: 20966.
 6. Spreco A, Eriksson O, Dahlström Ö, Cowling BJ, Timpka T. Integrated Detection and Prediction of Influenza Activity for Real-Time Surveillance: Algorithm Design. J Med Internet Res. 2017 Jun 15;19(6):e211. doi: 10.2196/jmir.7101.
 7. Spreco A, Eriksson O, Dahlström Ö, Cowling BJ, Timpka T. Evaluation of Nowcasting for Detecting and Predicting Local Influenza Epidemics, Sweden, 2009-2014. Emerg Infect Dis. 2018;24(10):1868–1873.
 8. Timpka T, Spreco A, Eriksson H, Onelöv E, Dahlström Ö, Ekberg J, Fraenkel CJ, Jöud A, Källström R. Tillförlitlig information grunden för åtgärder under pandemi. Läkartidningen 7 april 2020. Available at (in Swedish only) https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/tillforlitlig-information-grunden-for-atgarder-under-pandemi/
 9. Timpka, T. et al, Requirements and Design of the PROSPER Protocol for Implementation of Information Infrastructures Supporting Pandemic Response: A Nominal Group Study PLOS ONE, ISSN 1932-6203, Vol. 6, nr 3, s. 0017941- 

Organisation