Sårbarhet, anpassning och förändring

Solceller gatulampa.  Solar cells street lamp
 

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Sårbarhet, anpassning och förändring.

Det är centralt att förstå på vilket sätt olika sociala och naturliga system är sårbara inför och kan anpassa sig till klimatvariation och -förändring. Inom det här forskningsområdet studerar vi hur individer, organisationer, samhällen och ekosystem kan ta till vara på ekonomiska, sociala och/eller ekologiska möjligheter i ett föränderligt klimat nu eller i framtiden. Vi analyserar även vilka faktorer som gör dem sårbara och robusta. Vi undersöker därför hur klimatrisker, bistånd och finansiering gestaltas, bedöms, planeras och styrs.

Projekt 

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Bevattning och dränering av åkermark.

Beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Projektet bidrar till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Människor umgås i en park. Bild: Mostphotos.

Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområden

Projektet syftar till att stärka fastighetsägares förmåga att klimatanpassa befintlig bebyggelse. Vi studerar hur klimatsårbarhet analyseras i olika fastighetsbestånd och hur bostadsområden kan klimatanpassas samtidigt som boendes mervärden ökar.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Bild på Ipad som visar internetverktyget Visadapt

Så kan huset klimatsäkras

Varmare väder, kraftigare regn, risk för översvämningar men också torka. Hur kommer klimatförändringarna att påverka våra hus och hem i Norden? Det går att ta reda på med några enkla klick på internet. VisAdapt heter verktyget.

bild på rapport Verktygslåda för klimatanpassning

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser

För att möta ett förändrat klimat är minskade utsläpp av växthusgaser och anpassning två sidor av samma mynt. Vi erbjuder kommuner och organisationer verktyg att inleda och fördjupa arbetet med integrerade sårbarhetsbedömningar och klimatanpassning.

Forskare i projektet visual water

Forskningsprojektet Visual Water

Extrema skyfall orsakar översvämningar och vattenföroreningar svenska städer. Vi utvecklar en visualiseringsplattform för klimatsäker dagvattenhantering.

Översvämning.

AI4ClimateAdaptation

AI4ClimateAdaptation utforskar kapaciteten för AI-baserad bildbehandling och textanalys för att bidra till att utvärdera precisionen av det nationella systemet för konsekvensbaserade vädervarningar samt bidra till vidareutveckling av systemet.

Bild på jordbruk. Agriculture

Att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat

Jordbruket påverkas i hög grad av klimatförändringarna. Hur jordbruket kan möta dessa och vilka negativa bieffekter olika åtgärder kan få studeras i detta projekt, som bygger på nya metoder med visualisering, deltagande och kontextspecifika spel.

Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet undersöker kritiskt samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globalt klimat och miljöförändringar.


Mistra Geopolitics

Kontakt

Om CSPR