Telekommunikation för smarta städer

Graphics smart city

Forskning som behandlar kommunikationsutmaningar för applikationer och tjänster inom smarta städer och sakernas Internet, med fokus på skalbarhet, effektivitet och pålitlighet.  

Smarta städer ställer krav på effektiv informationsöverföring mellan medborgare och olika aktörer som verkar i en stadsmiljö. Relevant information som berör viktiga samhällsfunktioner som distribution av elektricitet och vatten, avfallshantering, transporter m.m. måste förmedlas på ett pålitligt sätt och vid rätt tidpunkt.

Informationen genereras från mängder av sensorer och överförs direkt mellan maskiner, vilket möjliggör att beslut av olika slag kan fattas automatiskt och på ett effektivt sätt utan att människor nödvändigtvis involveras.

Människor som vistas i en stad kan också bidra till att staden utvecklas på ett intelligent sätt genom att information som samlas in via t.ex. invånarnas mobiltelefoner tillgängliggörs och används på ett lämpligt sätt. Detta medför dock utmaningar som relaterar till hantering av personlig integritet och att informationen inte sprids på ett icke önskvärt sätt.
Vår forskning riktas huvudsakligen mot modellering och utvärdering av kommunikationsalternativ och nätverksarkitekturer som berör Sakernas Internet (Internet of things, IoT) och tillämpningar inom smarta städer.

Genom att använda matematiska verktyg, som t.ex. tillämpad optimering och stokastiska modeller, samt att analyser inkluderar såväl egenskaper hos signaler som utformning av applikationer, kan viktiga skalbarhets- och prestandaegenskaper identifieras. Vi skapar således förutsättningar för att designa effektiva kommunikationssystem som kan tackla de omfattande utmaningar som smarta städer inbegriper.

Exempel på projekt

Samarbete

  • Ericsson
  • Siemens
  • Zolertia
  • Sensative
  • ELLIIT research excellence center

Forskningsledare

Forskare

Mer om Smart stad

KTS