Fotografi av Per Andersson

Per Andersson

Professor

Hur kan vi synliggöra och ge erkännande åt vad människor kan, oberoende av var, när och hur de lärt sig detta? Jag forskar om validering av kunskap och kompetens, men också om yrkeslärares kompetensutveckling och om vuxenutbildningens marknadisering.

Vuxenpedagogik, yrkesdidaktik och validering

Huvudintresset i min forskning är validering av vuxnas kunskap och kompetens - hur kan vi synliggöra och ge erkännande åt vad människor kan, oberoende av var, när och hur de lärt sig detta. 

Två andra intressen gäller hur lärare, och då främst yrkeslärare, bibehåller och utvecklar sitt kunnande, samt hur vuxenutbildningen ”marknadiserats” och vad det får för konsekvenser. Ytterligare områden i min forskning har berört betyg och bedömning (utöver validering), användning av IT i folkbildningen, vägen till att bli vuxenlärare, och hur folkhögskollärare använder sin tid till olika sysslor. Jag undervisar främst på folkhögskollärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet och forskarutbildningen samt på uppdragsutbildningar om bland annat validering.

Validering  

Validering handlar alltså om att ge erkännande åt vad människor kan, och då framför allt sådant som vi lär oss utanför det formella utbildningssystemet. Vi kan lära oss i arbetet och på fritiden, och behovet av validering kan uppstå när vi förflyttar oss mellan olika sammanhang, till exempel när vi söker en utbildning och vill kunna få tillgodoräkna oss sådant vi lärt oss i andra sammanhang. Ett slags förflyttning som också kan leda till behov av validering är migration, och då kan det även i större utsträckning handla om att värdera och ge erkännande åt formella utbildningsmeriter från andra sammanhang. I min forskning har jag bland annat studerat hur validering organiseras och byggs upp på lokal nivå, vilka erfarenheter de som deltar i validering har av detta, och vilka problem som finns när det gäller att den vars kunskap valideras verkligen ska få erkännande för detta kunnande.  

Yrkeslärares kunnande  

Yrkeslärare är en lärarkategori som kan sägas ha en ”dubbel identitet” eller professionalism. De har sin bakgrund i ett yrke som de har arbetat med praktiskt och utvecklat ett kunnande i, och de har sedan gått vidare till att bli lärare och utbilda nya generationer i detta yrke. Utmaningen för yrkeslärarna blir då att utveckla sin professionalitet som lärare, samtidigt som de behöver behålla och utveckla yrkeskunnandet i ”grundyrket”, eftersom det är där de ämneskunskaper finns som de ska undervisa i och om. I ett forskningsprojekt har vi satt särskild fokus på hur yrkeslärare hanterar den utmaning som ligger just i att behålla och vidareutveckla detta yrkeskunnande som utgör innehållet i deras undervisningsämnen.  

Forskning  

Jag är ansvarig för forskningsmiljön Yrkesdidaktik och ingår även i forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning. Just nu är jag projektledare för ett forskningsprojekt om vuxenutbildningens marknadisering, och har tidigare bland annat genomfört ett projekt om yrkeslärares kompetensutveckling inom yrkesämnen. Båda projekten har finansierats av Vetenskapsrådet. Jag är också huvudredaktör för tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training och ingår i styrgruppen för Nordyrk – det nordiska nätverk för yrkesutbildning som står bakom tidskriften. Jag ingår även i styrelsen för ESREA, den europeiska organisationen för forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande.

CV och samverkan

CV

Professor i pedagogik 2013
Lärarlegitimation 2013
Docent i pedagogik 2006
Filosofie doktorsexamen 2000
Mellanstadielärarexamen 1988

Publikationer

2024

Diana Holmqvist, Per Andersson, Karolina Muhrman (2024) Fast delivery, on demand: how flexibility and individualization policy are enacted in Swedish municipal adult education Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 10, s. 60-72 Vidare till DOI
Per Andersson, Karolina Muhrman (2024) Discourses on quality in Swedish adult education European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol. 15, s. 141-158 Vidare till DOI
Karolina Muhrman, Per Andersson (2024) Study and career counsellors: the hub of Swedish adult education Research in Post-Compulsory Education, Vol. 29, s. 1-21 Vidare till DOI
Per Andersson (Redaktörskap) (2024) Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv
Per Andersson (2024) Livslångt lärande utomhus Poängen med lärande utomhus: pedagogiska perspektiv, s. 11-12 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Handledning av doktorander

Forskningsnätverk

Organisation

Medarbetare på avdelningen