Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux

Lärare i samtal med vuxna studenter.

Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, består av såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Lärare som arbetar inom dessa verksamheter har en rad olika lagar och styrdokument att förhålla sig till i sitt arbete. Det gäller såväl skollag, läroplan för vuxenutbildningen och olika ämnes- och kursplaner.

Komvux har de senaste åren genomgått, och kommer de närmsta åren genomgå, förändringar. Komvux har fått en alltmer betydande roll i samhället för bland annat integration och nu stärks målen om Komvux som del i arbetsgivares kompetensförsörjning. I dag finns totalt cirka 400 000 elever inom vuxenutbildningen. Trots detta finns det en begränsad mängd forskning inom vuxenutbildningsområdet, framför allt gällande lärares arbete. Det är viktigt att undersöka och kapa kunskap om lärares planering och undervisning i relation till vuxenutbildningens breda roll och dess organisatoriska förutsättningar.

I det här forskningsprojektet undersöks hur lärare inom kommunal vuxenutbildning tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument i sin planering och undervisning. I ett första steg genomfördes en enkät riktad till de som arbetar som lärare inom Komvux alla olika skolformsdelar. I en senare del av projektet intervjuades också ett större antal lärare.

Projektet genomförs av Linköpings universitet i samarbete med Göteborgs universitet och på uppdrag av Skolverket. I projektet arbetar professorerna Andreas Fejes och Per Andersson, som båda är projektledare, samt Johanna Köpsén, alla vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet och Mattias Nylund vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet.


Publikation

Rapport Lärares tolkning och tillämpning av styrdokument i kommunal vuxenutbildning.

Lärares tolkning och tillämpning av styrdokument i kommunal vuxenutbildning 

Den här rapporten syftar till att ge en bild av hur lärare i den kommunala vuxenutbildningen tolkar och tillämpar läroplansanknutna styrdokument i sin undervisning. Den ska kunna fungera som ett kunskapsunderlag för alla som är intresserade av att få en fördjupad förståelse för den kommunala vuxenutbildningen och hur lärare inom skolformsdelarna tänker om läroplanen och kurs- och ämnesplanerna.

Per Andersson, Andreas Fejes, Johanna Köpsén, Mattias Nylund: Lärares tolkning och tillämpning av styrdokument i kommunal vuxenutbildning (länk till skolverket.se)

Relaterad forskning om vuxenutbildning

Kontakt

Organisation