Etik

Etikforskning handlar om vad som är rätt och fel och hur vi bör handla. Bör vi till exempel tillåta surrogatmoderskap? Vem bör få ett donerat organ, exempelvis en njure? Bör västländer gottgöra övergrepp i sina forna kolonier? Dessa är några av de frågor som LiU-forskare studerar.

De flesta av etikforskarna vid Linköpings universitet undersöker moraliska problem inom olika sektorer i samhället, så kallad tillämpad etik.

Medicin är ett av dessa områden. Inom vården ökar användandet av teknik som kan övervaka patienten i hemmiljö, till exempel fallsensorer i väggarna och sensorer inuti och utanpå kroppen. Men hemmet är kanske den plats där vi allra helst vill vara fredade från övervakning och insyn. Kränker man en persons integritet genom sådan övervakning? En central frågeställning är också vilka principer som bör gälla för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.


Förutom de spörsmål som uppkommer inom medicin, studeras vid LiU etiska problem inom områden som IT, politik, ekonomi, undervisning och forskning. Särskilt aktuella ämnen är migration och global rättvisa.

Den tillämpade etiken kan vara empirisk. Forskarna undersöker då vad individer och grupper i samhället anser i olika etiska frågor genom till exempel enkäter eller intervjuer. Den kan också vara normativ i den meningen att forskarna framför kritiska synpunkter och konstruktiva förslag till beslutsfattare inom olika samhällssektorer.

Forskning

Gångbro i trä

Forskningsprogram för prevention av våld mot äldre personer, APPEAL

I både internationella och svenska studier rapporteras att ungefär 10-15% av alla äldre personer varit utsatta för någon typ av våld under det senaste året.

abstrakt byggnad

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik ger en institutionell ram för filosofisk forskning vid LiU. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Futuristisk ljusmålning av ett kvinnaporträtt, ådror av fiberoptiskt ljus som passerar genom hennes ansikte.Futuristic l

Operationaliserande etik för AI

Hur kan vi påverka de konstant utvecklande AI-infrastrukturerna för att ta tillvara på deras fördelar samtidigt som vi förhindrar dem från att utnyttja människor?

Nyheter

Närliggande forskningsområden