Etik

Vad är rätt och fel?

moral och etik

Etikforskning handlar om vad som är rätt och fel och hur vi bör handla. Bör vi till exempel tillåta surrogatmoderskap? Vem bör få ett donerat organ, exempelvis en njure? Bör västländer gottgöra övergrepp i sina forna kolonier? Dessa är några av de frågor som LiU-forskare studerar.

De flesta av etikforskarna vid Linköpings universitet undersöker moraliska problem inom olika sektorer i samhället, så kallad tillämpad etik.

Medicin är ett av dessa områden. Inom vården ökar användandet av teknik som kan övervaka patienten i hemmiljö, till exempel fallsensorer i väggarna och sensorer inuti och utanpå kroppen. Men hemmet är kanske den plats där vi allra helst vill vara fredade från övervakning och insyn. Kränker man en persons integritet genom sådan övervakning? En central frågeställning är också vilka principer som bör gälla för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.


Förutom de spörsmål som uppkommer inom medicin, studeras vid LiU etiska problem inom områden som IT, politik, ekonomi, undervisning och forskning. Särskilt aktuella ämnen är migration och global rättvisa.

Den tillämpade etiken kan vara empirisk. Forskarna undersöker då vad individer och grupper i samhället anser i olika etiska frågor genom till exempel enkäter eller intervjuer. Den kan också vara normativ i den meningen att forskarna framför kritiska synpunkter och konstruktiva förslag till beslutsfattare inom olika samhällssektorer.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden