Välfärdsrätt

Demonstration för att låta flyktingar stanna. En grupp människor håller i plakat där det står
Stella Salander/Mostphotos

I den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Välfärdsrätt studeras rättsliga regleringar av välfärd. ”Rätten och välfärden” definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till ett specifikt rättsområde

Forskningsmiljön Välfärdsrätt har en tydlig koppling till socialt arbete i bred mening, både i Sverige i andra länder. Miljöns frågeställningar utgår från välfärdsrättslig lagstiftning och sociala rättigheter, antingen grundade i förståelsen av nationell och internationell lagstiftning och fastställandet av dess innehåll, eller frågor om lagstiftningens betydelse och konsekvenser för individer och samhälle. Välfärdsrättens teoretiska grund är således både samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig.

Ibland kan välfärdsrätt även kallas för socialrätt. Här hos oss på Linköpings universitet använder vi dock benämningen välfärdsrätt och det är för att framhålla ämnets tvärvetenskapliga karaktär och rättens roll i samhället.

I forskningsmiljön bedrivs just nu forskning om exempelvis rättssäkerhet, ensamkommande barn och brottsutsatthet, förskjutningar i sociala rättigheter över tid, kartografiska analyser av skärningspunkten mellan migrationsrätt och socialrätt samt konstruktioner av ’brottet människosmuggling’ i domstolsförhandlingar. 

 

Forskarutbildning

Forskarutbildning och postdoktor-forskning

Forskarutbildningen inkluderar en forskarutbildning i Välfärdsrätt och studier för postdoktorer. Målet för forskarutbildningsprogrammet är att utveckla och fördjupa doktorandens kunskaper inom området välfärdsrätt, både vad gäller teorier och metodologi.
 

Forskarutbildningen sker i nära samspel med pågående forskningsprojekt i forskningsmiljön och med forskningsmiljöerna i Socialt arbete och Migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Forskningsmiljön erbjuder också postdoktorer möjligheten att utveckla sin akademiska karriär inom en inspirerande och engagerande forskningsmiljö efter att de har tagit sin doktorsexamen i Sverige eller utomlands.

Doktoranders forskningsprojekt

Sofi Jansson-Keshavrz: Kommunala välfärdsreglerande praktiker som mekanismer av migrationskontroll och dess roll för rätten till permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Hedvig Obenius: Spatial rättvisa i människosmugglingsmål. 

Hanna Scott: Brottsutsatthet bland ungdomar i ett sammanhang av irreguljär migration: Papperslös, rådlös, rättslös? Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten. 

Postdoktorers forskningsprojekt

Ulrika Wernesjö och Maria Persdotter deltar i projektet Avancerade rättsliga praktiker, om förskjutningar i Socialtjänstlagens (SoL) innehåll sedan lagen antogs år 1982. Projektet är finansierat av FORTE.

 

Forskarutbildning i välfärdsrätt

Forskarutbildningen i välfärdsrätt fokuserar på rättens innehåll och funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värden såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering samt den enskildes integritet.

Aktuellt

Postdoktor gästar Välfärdsrätt

Porträttbild på Lisa Borrelli.Lisa Borrelli.

Forskning i gränssnittet mellan migrationslagstiftning, socialpolitik och europeiska välfärdssystem

Lisa Marie Borrelli jobbar som PostDoc inom ’nccr - on the move’, ett forskningscentrum vilket fokuserar på forskning om migration och mobilitet i Neuchâtel, Schweiz. Hennes nuvarande projekt befinner sig i gränssnittet mellan migrationslagstiftning, socialpolitik och europeiska välfärdssystem. Hon analyserar hur personer med uppehållstillstånd som är socialbidragsberoende riskerar att bli exkluderade på grund av lagstiftning inom olika europeiska kontexter. Lisa Borrelli jobbar med organisations- och street-level bureaucracy-teorier och är intresserad av etnografiska metoder.  

Nyheter

Kontakta oss

Organisation