Interaktionsdesign

I fokus för designarbetet och därmed också för forskningen inom området står användarnas upplevelser. En del av forskningen inriktar sig också på att studera hur visualiseringar av stora mängder data ska kunna uppfattas som pålitliga beslutsstöd och där användarens kompetens tas tillvara.

UX

Forskningen inom interaktionsdesign vid LiU drivs utmed två spår, dels studeras vilka upplevelser ett system, en vara eller en tjänst leder till. Systemens brukskvalitet och vilka effekter upplevelserna av systemen, produkten eller tjänsten, ger upphov till utgör här grunden för forskningen. Användarupplevelsen, på engelska UX, user experience, står i centrum.

Beslutsstöd

Det andra spåret handlar om visualiseringar av stora mängder data som vi vill kunna använda som beslutsstöd. Ska de automatiserade presentationerna uppfattas som säkra och pålitliga även i krissituationer behöver människans kompetenser och förmågor tas tillvara.

Forskningen vid LiU är därför inriktad mot att se till att människan och de system som väljer och vrakar i informationsmängderna förmår samarbeta på ett förtroendefullt sätt. Det kan handla om applikationer inom flygledning, där flygledaren ska kunna sitta på ett ställe och leda trafiken från flera virtuella flygledartorn. Eller för operatören i processindustrins kontrollrum där mängder av skärmar och blinkade lampor visar tillståndet i processen. Ett tredje exempel är hur skiktröntgenbilder av en tumör ska kunna ge den skickliga patologen pålitlig vägledning i arbetet med att diagnosticera sjukdom och besluta om behandling.

Forskning inom interaktionsdesign

Nyheter

Forskning och utbildning

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Veronika Domova

Användarvänligt i framtidens kontrollrum

Industrins kontrollrum består ofta av en vägg av lysande och blinkande skärmar som visar olika delar i processen. Veronika Domova har i sin doktorsavhandling sökt efter en smartare kontrollrumsdesign, bättre anpassad till våra mänskliga förmågor.

Caspar Reuterswärd

Första masterkullen i hållbar design

Första kullen från den internationella masterutbildningen i design har tagit examen. ”Att utbildningen var ny och lite oorganiserad passade mig perfekt. Kurserna har varit bra, jag haft nytta av allt i mitt masterarbete”, intygar Caspar Reuterswärd.

Närliggande forskning