Interaktionsdesign

Upplevelsen i centrum

Interaktionsdesign
Interaktionsdesign fokuserar på användarupplevelsen. Thor Balkhed

I fokus för designarbetet och därmed också för forskningen inom området står användarnas upplevelser. En del av forskningen inriktar sig också på att studera hur visualiseringar av stora mängder data ska kunna uppfattas som pålitliga beslutsstöd och där användarens kompetens tas tillvara.

UX

Forskningen inom interaktionsdesign vid LiU drivs utmed två spår, dels studeras vilka upplevelser ett system, en vara eller en tjänst leder till. Systemens brukskvalitet och vilka effekter upplevelserna av systemen, produkten eller tjänsten, ger upphov till utgör här grunden för forskningen. Användarupplevelsen, på engelska UX, user experience, står i centrum.

Beslutsstöd

Det andra spåret handlar om visualiseringar av stora mängder data som vi vill kunna använda som beslutsstöd. Ska de automatiserade presentationerna uppfattas som säkra och pålitliga även i krissituationer behöver människans kompetenser och förmågor tas tillvara.

Forskningen vid LiU är därför inriktad mot att se till att människan och de system som väljer och vrakar i informationsmängderna förmår samarbeta på ett förtroendefullt sätt. Det kan handla om applikationer inom flygledning, där flygledaren ska kunna sitta på ett ställe och leda trafiken från flera virtuella flygledartorn. Eller för operatören i processindustrins kontrollrum där mängder av skärmar och blinkade lampor visar tillståndet i processen. Ett tredje exempel är hur skiktröntgenbilder av en tumör ska kunna ge den skickliga patologen pålitlig vägledning i arbetet med att diagnosticera sjukdom och besluta om behandling.

Forskning inom interaktionsdesign

Nyheter

Forskning och utbildning

Närliggande forskning