Lust att läsa - ett designprojekt om elevers samspel med sociala robotar

En robot.

En explorativ studie som undersöker på vilka sätt artificiell intelligens (AI) kan bidra till elevers läsning. I projektet granskas hur centrala läsaktiviteter och lässituationer kan designas för samspel mellan en social robot och elever i årskurs 4.

I fokus är design av en ”läs-robot” som anpassas för interaktion med elevers olika läsförmågor i årskurs 4. Centrala frågor i projektet är: hur elever och lärare uppfattar samspel kring läsning med en social robot? liksom vilka effekter samspelet med en social robot kan generera i relation till elevers lust/motivation att läsa?

Kontakt

Publikationer

Xu, Y., Aubele, J., Vigil, V., Bustamante, A. S., Kim, Y.-S., Warschauer, M. (2021). Dialogue with a conversational agent promotes children's story comprehension via enhanced engagement. Child Development.

Nyheter

Forskningsområde

Organisation