Design för tjänster

Vi omges att ett allt större antal tjänster och många av dem är vi delaktiga i att skapa värdet av. Den tvärvetenskapliga forskningen vid LiU belyser hur design av tjänster påverkar våra upplevelser och förändrar våra beteenden.

Tjänster finns av olika slag, ibland förväntas vi vara användare, exempelvis tjänster inom städning eller trädgårdsarbete, ibland förväntas vi genomföra självservice, som självdialys inom vården, och ibland ska vi vara aktiva deltagare i att åstadkomma tjänsten, exempelvis via delningstjänster som Uber (taxi) eller Airbnb (uthyrning av bostäder). Design är i samtliga fall av avgörande betydelse för att tjänsten ska ge ett mervärde för användaren och upplevas som en förbättring, något som förenklar vardagen och som man också är beredd att bidra till, använda eller till och med betala för.

Nya tjänster växer fram inom i stort sett alla branscher och olika samhällsområden. Att användarens perspektiv sätts i centrum är därför ett måste. Det innebär i sin tur att det krävs goda förutsättningar för samarbete mellan många olika aktörer när en ny tjänst ska utvecklas och förhoppningsvis också genomföras.

Forskningen vid LiU ligger här i den absoluta framkanten. Även förmågan hos aktörerna att utnyttja och ta tillvara möjligheterna inom design studeras liksom hur förutsättningarna för att använda design som förändringskraft ser ut inom olika samhällssektorer, inklusive den ideella.

Forskningen kring design för tjänster bedrivs såväl med kognitionsvetenskapliga utgångspunkter som från tekniska, ekonomiska och organisatoriska synvinklar. Flera olika forskargrupper bidrar till kunskapsutvecklingen.

I ett par stora forskningsprojekt studeras också hur design av tjänster för industrin kan bidra till ett mer resurssnålt och hållbart samhälle som bygger på en cirkulär ekonomi.

Forskning inom området design för tjänster

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Många orange gaffeltruck.

Återtillverkning – nyckeln till framtiden

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Nyheter

Forskning och utbildning

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Närliggande forskningsområden