Bedömning, didaktik och samhällskunskap

I såväl forskning som undervisning är mina främsta intressen bedömning och ämnesdidaktik inom det samhällsvetenskapliga området.

Jag har ett brett intresse för hur bedömning påverkar lärares arbete och elevers lärande. I mitt avhandlingsarbete utforskades återkoppling i samhällskunskap i både analoga och digitala miljöer.

Jag undervisar mestadels inom KPU, VAL och ULV med inriktning mot ämneslärare samt på Ämneslärarprogrammet. Undervisningen består främst av kurser i bedömning, allmändidaktik och samhällskunskapsdidaktik. Dessutom handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen

Jag bevakar bedömningsforskning för Skolverkets räkning genom att skriva sammanfattningar av aktuell bedömningsforskning. Läs mer på Skolverkets webb. 

Publikationer

Grönlund, A. (2011). Redskap för lärande?: Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet (Licentiatavhandling). Karlstad: Karlstads universitet

Grönlund, A. (2011). Återkoppling - ett redskap för lärande i samhällskunskap. Ingår i H. Lödén (Red.) (2012), Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap. Karlstad: Karlstads universitet.

Grönlund, A. (2019). Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings universitet.

Grönlund, A. (2019). Analog och digital återkoppling i samhällskunskapsundervisningen – möjligheter och utmaningar. I I, Eriksson, V. Lindberg och A. Pettersson (Red.), Formativ bedömning: Utmaningar för undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur. 

Populärvetenskapliga publikationer

Karlsson, A. & Grönlund, A. (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket

Grönlund, A. (2017). Återkoppling för lärande. I K. Nordgren, C. Odenstad och J. Samuelsson (Red.), Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups.

Grönlund, A. (2020). Formar och förargar – lärplattform som redskap för återkoppling. Venue, 10(1).

Grönlund, A. (2021). Formativ återkoppling – utveckla undervisningen och stötta elevernas kunskapsutveckling. I Skolverket (2021), Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stockholm: Skolverket

Nätverk

DISA, didaktik i samhällsämnen, Linköpings universitet

CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet

FOB, Forskning om bedömning

 

Samverkan Skolverket

Inom ramen för Skolverkets forskningsbevakning har jag i uppdrag att bevaka aktuell forskning om formativ bedömning i form av korta sammanfattande artiklar som publiceras på Skolverkets webbplats.

CV

  • Ämneslärarexamen, historia och samhällskunskap, Umeå universitet, 1986.
  • Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2007.
  • Licentiatexamen i statsvetenskap, Karlstads universitet, 2011. Licentiatavhandlingens titel: Redskap för lärande: återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet.
  • Doktorsexamen i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, Linköpings universitet, 2019.
 

 

Relaterade medarbetare

Undervisning

Organisation