Bedömning, didaktik och samhällskunskap

I lärares didaktiska arbete är återkoppling till eleven en central del. Det är en spänningsfylld verksamhet där bedömningarnas dubbla syften blir tydliga för lärare.

I licentiatavhandlingen från 2011 utforskade jag återkoppling i samhällskunskap på gymnasieskolan i fem skilda sammanhang. Syftet med min studie var att beskriva både den muntliga och den skriftliga återkopplingen liksom lärares upplevelser av att ge återkoppling. Den snabba digitaliseringen av skolan är ett av mina intresseområden så när jag fortsatte mina forskarstudier riktades intresset mot hur återkoppling ges i digital form i skolmiljöer där varje elev har en egen dator. 

Jag undervisar på ämneslärarprogrammet, kpu- och val-programmen samt grundlärarprogrammet. Undervisningen består främst av kurser i bedömning, allmändidaktik, samhällskunskap och samhällskunskapsdidaktik. Dessutom handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen.

Publikationer

Grönlund, A. (2011). Redskap för lärande?: Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet (Licentiatavhandling). Karlstad: Karlstads universitet

Grönlund, A. (2011). Återkoppling - ett redskap för lärande i samhällskunskap. Ingår i H. Lödén (Red.) (2012), Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap. Karlstad: Karlstads universitet.

Grönlund, A. (2019). Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings universitet.

Grönlund, A. (2019). Analog och digital återkoppling i samhällskunskapsundervisningen – möjligheter och utmaningar. I I, Eriksson, V. Lindberg och A. Pettersson (Red.), Formativ bedömning: Utmaningar för undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur. 

Populärvetenskapliga publikationer

Karlsson, A. & Grönlund, A. (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket

Grönlund, A. (2017). Återkoppling för lärande. I K. Nordgren, C. Odenstad och J. Samuelsson (Red.), Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups.

 

 

 

Visa/dölj innehåll

Nätverk

DISA, didaktik i samhällsämnen, Linköpings universitet

CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet

FOB, Forskning om bedömning

 

Samverkan Skolverket

Inom ramen för Skolverkets forskningsbevakning har jag i uppdrag att bevaka aktuell forskning om formativ bedömning i form av korta sammanfattande artiklar som publiceras på Skolverkets webbplats.

CV

  • Ämneslärarexamen, historia och samhällskunskap, Umeå universitet, 1986.
  • Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2007.
  • Licentiatexamen i statsvetenskap, Karlstads universitet, 2011. Licentiatavhandlingens titel: Redskap för lärande: återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet.
  • Doktorsexamen i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, Linköpings universitet, 2019.
 

 

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll