Fotografi av Fredrik Alm

Fredrik Alm

Universitetslektor

Minns du något tillfälle då du blev orättvist bedömd? I så fall är du inte ensam. Trots att de flesta lärare anstränger sig hårt i sitt arbete med bedömning och betygssättning uppger elever att de får orättvisa betyg.

Klassrumsbedömningar och skolans bedömningspraktik

Lärares arbete med bedömningar beskrivs ofta som komplext, mångfacetterat och svårt. På samma gång är det något i högsta grad påtagligt, handfast och konkret; lärare gör bedömningar.

Betygssättning framhålls ibland som lärares svåraste arbetsuppgift, och hur lärare går tillväga när de värderar elevers kunskaper har visat sig vara betydelsefullt för om betyget ses som rättvist eller orättvist. 

Klassrumsbedömningar förser både lärare och elever med information, och de har betydelse bl.a. för didaktiska val och elevers lärande, studiemotivation och självbild. Både som forskare och lärare är jag intresserad av vad pedagoger gör när de utför bedömningar samt hur bedömningar används av och påverkar dem som är involverade i eller berörs av dem. 

I centrum för mitt forskningsintresse finns skolans bedömningspraktik och hur bedömningar används av och har betydelse för lärare och elever. I första hand har jag ägnat mig åt forskning om bedömningars kvalitet och vad som kännetecknar bedömningsprocedurer vid rättvis och orättvis betygssättning. På senare år har jag också kommit att intressera mig för lärares sambedömning ur ett professionsperspektiv. Mer specifikt handlar det om att studera hur professionsspecifika kunskaper kommer till uttryck när lärare rättar nationella prov tillsammans. 

I mitt avhandlingsarbete studerade jag användningen och förekomsten av lektionsbeteckningar på scheman i skolor utan nationell timplan. Ett annat forskningsområde jag har ägnat mig åt rör lärarstudenters motiv för studieval, akademiska självtillit och studiemotivation. Jag undervisar inom lärarprogrammen, främst i kurser med anknytning till bedömning, betygsättning och utvärdering. Jag medverkar även i masterprogrammet i pedagogiskt arbete och handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten. Jag utför även en del externa uppdrag och medverkar bland annat vid fortbildningsdagar på grund- och gymnasieskolor kring innehåll om bedömning och betygsättning. 

CV

Grundskollärarexamen i Matematik och Naturorienterande ämnen för år 4-9 2001

Filosofie Magister med pedagogik som huvudämne, 2001 

Filosofie Doktor i pedagogik, 2010 

Uppdrag

Koordinator för seminarieserien Educational assessment seminars vid Linköpings universitet

Undervisning

Forskningsnätverk

Publikationer

2021

Håkan Löfgren, Fredrik Alm, Ann-Marie Markström, Magnus Hultén, Anders Jönsson, Christian Lundahl (2021) Betyg i årskurs 4: ett forskningsunderlag om bedömningspraktikerna på skolor som deltagit i försöksverksamhet med tidig betygssättning

2020

Fredrik Alm, Unosson Marie (2020) Bedömning av yngre elevers muntliga berättande: Svårigheter, möjligheter och tillvägagångssätt Venue, Vol. 18 Vidare till DOI

2015

Fredrik Alm, Gunnel Colnerud (2015) Teachers' Experiences of Unfair Grading Educational Assessment, Vol. 20, s. 132-150 Vidare till DOI
Håkan Löfgren, Fredrik Alm, Gunnel Colnerud (2015) Delighted to be governed: Teachers' experiences of moderation as an expression of a more delimited but sharper professionalism? Abstract book, s. 227-228

2014

Fredrik Alm, Tomas Jungert, Robert Thornberg (2014) Nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och akademiska engagemang

Medarbetare

Organisation