Presentation

I rollen som studierektor arbetar jag med övergripande och gemensamma frågor för utbildningen i Statsvetenskap. Till utbildningen i Statsvetenskap hör fristående kurser, ämnets två mastersprogram, Politices kandidat-programmet samt delar av ämneslärarprogrammet.  

Min forskning präglas av två olika spår. Dels är jag intresserad av förvaltningspolitik och övergripande trender i styrning och organisering av offentliga verksamheter. Dels är jag intresserad av lokal och regional utveckling i vid mening. Det betyder att jag intresserar mig för politiken bakom hur mellanregionala skillnader hanteras, liksom politiken som drivs lokalt i syfte att göra enskilda kommuner och regioner mer attraktiva.  

I min doktorsavhandling kombinerar jag dessa två intressen i en undersökning av hur lokalt utvecklingsarbete styrs och organiseras. Slutsatsen visar att lokalt utvecklingsarbete vägleds av en särskild entreprenöriell förvaltningslogik som driver kommunala tjänstepersoner till att agera som kreativa, nätverkande och mobiliserande entreprenörer, snarare än regelföljande, rättssäkra och transparenta byråkrater. Denna utveckling är förknippade med ett antal demokratiska och förvaltningspolitiska problem, vilka diskuteras i avhandlingen.

 

Aktuell forskning

Video

Mot en ny lokal utvecklingspolitik?

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, identifierar en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå. 

Forskarna har på uppdrag av Tillväxtverket följt tio kommuner som ingår i Tillväxtverkets projekt "Stärkt lokal attraktionskraft".

Föreläsning på temat Lokal attraktionskraft

Albin Olausson Algotson föreläser på Strimman, en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten. Spelades in den 6 november 2018.

Publikationer 

ORCID 0000-0001-6723-8388

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Examen och undervisning

Akademisk examen

Masterprogrammet i statsvetenskap, Linköpings universitet, 2016. 

Undervisning och handledning

Jag undervisar på grundnivå i statsvetenskap i flera olika program: statsvetenskap, pol. kand. och lärarprogrammet.

Jag handleder också C-uppsatser i statsvetenskap.

Nyheter

Mitt kunskapsfält

Organisation