Fotografi av Albin Algotson

Albin Algotson

Biträdande universitetslektor

Min forskning och undervisning kretsar kring lokal politik och förvaltning, gärna med utgångspunkt i mötet som uppstår däremellan.

Presentation

Forskning

Jag intresserar mig för hur särskilt svårstyrda politikområden, så kallat tvärsektoriella frågor, styrs och organiseras. I min forskning har jag främst studerat lokal utvecklings- och tillväxtpolitik, folkhälsopolitik samt beredskapspolitik. De är alla exempel på frågor som går in i andra politikområden. När den typen av politik ska organiseras och – så att säga – bli verklighet, uppstår ofta en rad problem. Dom problemen är jag intresserad av att förstå, för att vi i framtiden ska kunna organisera politik på ett bättre sätt.  

2024-2026 bedriver jag främst forskning inom projektet Helhetssyn och organisatorisk fragmentisering i styrningen av lokalt folkhälsoarbete, finansierat av Forte.

Undervisning

Jag undervisar i kurser om svensk politik och förvaltning och handleder uppsatser på olika nivåer.

Jag är även studierektor i ämnet Statsvetenskap. I rollen som studierektor arbetar jag med övergripande frågor för utbildningen i Statsvetenskap. Till utbildningen i Statsvetenskap hör fristående kurser, Politices kandidatprogrammet samt ämnets två mastersprogram. 

Aktuell forskning

Video

Mot en ny lokal utvecklingspolitik?

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, identifierar en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå. 

Forskarna har på uppdrag av Tillväxtverket följt tio kommuner som ingår i Tillväxtverkets projekt "Stärkt lokal attraktionskraft".

Publikationer 

ORCID 0000-0001-6723-8388

2024

Albin Algotson, David Ekholm (2024) Kommunal styrning av folkhälsoarbete: I spänningsfältet mellan operativt och strategiskt arbete
Matti E. Leijon, Albin Algotson, Susanne Bernhardsson, David Ekholm, Lydia Ersberg, Malin J-son Höök, Carolina Klüft, Ulrika Müssener, Elisabeth Skoog Garås, Per Nilsen (2024) Generation Pep - study protocol for an intersectoral community-wide physical activity and healthy eating habits initiative for children and young people in Sweden Frontiers In Public Health, Vol. 12 Vidare till DOI

2022

Albin Algotson (2022) Entreprenöriell förvaltning: Om den lokala utvecklingspolitikens förvaltningslogik

2021

Albin Algotson, Petra Svensson (2021) Conceptualizing local development practitioners: creators, coordinators or inside lobbyists? Urban Governance, Vol. 1, s. 30-37 Vidare till DOI

2020

Albin Olausson (2020) Legitimacy of uncertain policy work: Exploring values in local economic development projects Local Economy, Vol. 35, s. 440-459 Vidare till DOI

2019

Albin Olausson, Petra Svensson (2019) Nya förvaltningsideal: Entreprenörer och byråkrater i samhällsbyggnadsprocessen Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, s. 37-57
Albin Olausson, Petra Svensson (2019) Understanding Political Entrepreneurship in Local Government Administration: a Contextual Framework Lex Localis, Vol. 17, s. 643-658 Vidare till DOI
Josefina Syssner, Albin Olausson (2019) Att främja utveckling inom besöksnäringen Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland, s. 279-294

2018

Albin Olausson, Josefina Syssner (2018) Mot en ny lokal utvecklingspolitik?: Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft
Albin Olausson, Elin Wihlborg (2018) The legitimacy of political entrepreneurs in networks: lessons from local development projects in swedish municipalities Governance and political entrepreneurship in Europe: promoting growth and welfare in times of crisis, s. 229-253

Nyheter

Två barn cyklar efter varandra på en strand

Spänningar försvårar arbetet för jämlik hälsa bland barn och unga

Skillnaderna i hälsa ökar mellan barn och ungdomar med olika bakgrund. För att motverka detta förväntas svenska kommuner ta ett större ansvar. Men arbetet försvåras av spänningar inom den kommunala organisationen visar en ny rapport från CKS.

Barn springer på ett fält

Etableringsbidrag till projekt om barndelaktighet och folkhälsa

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas totalt nära 6 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten handlar om utredande barnsamtal i praktiken samt styrningen av lokalt folkhälsoarbete riktat mot barn och unga.

albin-algotson

Entreprenörer i offentlig förvaltning - möjlighet eller hot mot demokratin?

Offentlig förvaltning präglas traditionellt av byråkratiska normer. De senaste 20 åren har dock initiativrika entreprenörer efterfrågats alltmer. Något som driver utvecklingen framåt men som också riskerar att sätta demokratiska värden på spel.

Mitt kunskapsfält

Organisation