Vetenskapsfilosofi, epistemologi och fenomenologi

I mitt arbete som vetenskapsfilosof använder jag mig av ett brett spektrum av verktyg kopplade till både den analytiska och kontinentala traditionen.

Mina fält är vetenskapsfilosofi, fysikens filosofi, epistemologi, filosofins historia under 1800- och 1900-talen samt fenomenologi.

Det är svårt att överskatta betydelsen av vetenskap och teknik för vårt moderna samhälle. Vetenskapliga teorier formar vår förståelse av världen och vi förlitar oss på dem i beslutsfattande. Men vad i vetenskapen som gör den till en så framgångsrik aktivitet? Finns det fenomen som inte på något lämpligt sätt kan representeras av vetenskapliga teorier? Hur kan vi förbättra de sätt vetenskapen hjälper oss att hantera samhälleliga utmaningar på?

Som filosof verksam i området mellan vetenskapsteori och kunskapsteori är jag intresserad av hur kroppsliga, socialt och historiskt situerade, subjekt får kunskap om världen med hjälp av så olika sätt som tankeexperiment, modeller och vetenskapliga instrument. Även om mitt metodologiska angreppssätt är fenomenologiskt, är jag inte bunden till något specifikt metafilosofiskt ramverk: vetenskapen är ett mångfasetterat fenomen, och så är de metoder som behövs för att analysera den.

Läs mer om min forskning här

Publikationer

2022

2021

Aktuellt

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Organisation