LiU-forskarna ger rekommendationer för ett proaktivt energiarbete

Svensk industri och specifikt massa- och pappersindustrin är stora energianvändare. Om Sverige ska lyckas nå klimatneutralitetsmålet till år 2045, behöver industrin jobba proaktivt med energiledningsfrågor. I en studie vid Linköpings universitet har forskarna tagit fram generella praktiska riktlinjer för framgångsrik energiledning i svensk massa- och pappersindustri.

suddig bild ifrån pappers tillverkning

Målet med forskningsprojektet var att undersöka hur massa- och pappersindustrin kan utveckla arbetet för att bli mer energi- och resurseffektiv och därmed också öka sin långsiktiga konkurrenskraft.

en bild på en man vid Norrköpings strömPatrik Thollander, professor vid Avdelningen energisystem Foto Teiksma Buseva

— I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har vi studerat energiledningsarbetet inom svensk massa- och pappersindustri. Detta har vi gjort genom att mer djupgående studera styrningsaktiviteter, hinder och drivkrafter, energibenchmarking, energinyckeltal och mervärden, berättar en av forskarna i projektet, professor Patrik Thollander vid avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Styrning, energieffektivisering och energiledning

Josefine Rasmussen är en av forskarna i projektet och studerar styrnings- och strategifrågor för energieffektivisering. Forskningen visar att en viktig del i ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering är att arbetet sker proaktivt och att det prioriteras av ledningsgrupper.

Josefine Rasmussen, doktorand företagsekonomi.Josefine Rasmussen, biträdande universitetslektor vid avdelningen Företagsekonomi.

— På strategisk nivå spelar organisatoriska strukturer en viktig roll, såsom energistyrgrupper och/eller kommittéer, samt en senior energiansvarig med ett övergripande ansvar. Dessa strukturer fungerar som en länk mellan företagens olika nivåer, förklarar Josefin Rasmussen biträdande universitetslektor vid avdelningen Företagsekonomi.

Studien visar också att tillgängliga resurser i form av särskild investeringsbudget för energi- och energieffektiviseringsprojekt spelar en viktig roll. Dels för att tillgängliggöra resurser, dels för att signalera att energi som en strategiskt viktig fråga.

— På operativ nivå är processer för övervakning, mätning och uppföljning viktigt. Vi har även sett att kommunikation och spridning av resultat mellan strategiska och operativa nivåer är fundamentalt i framgångsrikt energiledningsarbete, tillägger Josefin Rasmussen.

I riktlinjerna står det även att det bör finnas utvecklade rutiner och riktlinjer för energiledningsarbetet på operativ nivå, exempelvis handlingsplaner för att prioritera energiledningsåtgärder, utbildning och rutiner för att fånga upp idéer för det kontinuerliga förbättringsarbetet. En tydlig ansvarsfördelning och rollbeskrivning för energiansvarig och andra relevanta funktioner bör också utformas.

Mervärden för företag

Therese Nehler, biträdande universitetslektor vid avdelningen Energisystem, berättar att mervärden som skapas genom energieffektiviseringsarbetet är någonting som inte berörts i tidigare studier.

— Resultaten visade att massa- och pappersföretagen hade upplevt positiva förändringar för alla testade mervärden till följd av implementeringen av energiledningsaktiviteter, exempelvis, ledningens intresse för energieffektivisering hade ökat mer än förväntat  Det som var lite mer spännande och intressant var att vi observerade ett ökat intresse för energifrågor i olika delar av företagens organisation, säger Therese Nehler. 

Projektet bidrar till generella, praktiska riktlinjer för ett framgångsrikt energiledningsarbete inom massa- och pappersindustrin. Längre ner presenteras ett urval av resultat från dessa riktlinjer. För mer information läs hela rapporten.

 

Urval av resultat Visa/dölj innehåll

Styrningsaktiviteter för energiledning

Hinder mot och drivkrafter för energiledning

Benchmarking av energiprestanda

Energirelaterade nyckeltal

Mervärden för energiledning

Läs hela rapporten Visa/dölj innehåll

Fakta Visa/dölj innehåll

Forskare

  • Patrik Thollander
  • Mikael Ottosson
  • Elias Andersson
  • Josefine Rasmussen
  • Therese Nehler
  • Akvile Lawrence
  • Henrik Nehler
  • Magnus Karlsson

Finansiering

Projektet heter Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer och finansieras genom Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram. 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll