Medborgarskap i en tid av välfärdspolitiska omvandlingar och migration

Jag heter Magnus Dahlstedt och är sedan 2015 professor i socialt arbete. I min forskning intresserar jag mig för uppkomsten och förändringen av medborgerliga ideal, i en samtid formad av marknadsorientering och internationell migration.

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse kretsar kring medborgarskapandets problematik, hur det går till när människor blir del av samhällsgemenskapen. Mer specifikt är jag intresserad av att på olika vis undersöka hur medborgarskapande konkret går till i en samtid präglad av välfärdspolitiska omvandlingar och internationell migration. 
 
Jag disputerade 2005 vid Tema etnicitet, Linköpings universitet, med avhandlingen Reserverad demokrati, som handlade om makt och inflytande i urbana periferier runtom i Sverige. Sedan dess har jag i min forskning bland annat intresserat mig för den segregerade stadens kontext och på vilket sätt ojämlika uppväxtvillkor i olika delar av städerna formar livet för de människor som lever där.

En återkommande fråga som jag ägnat mig åt är glappen mellan formella rättigheter och substantiella levnadsvillkor: hur de har uppstått, vilka konsekvenser de skapar och hur de hanteras – av både människor och organisationer i samhället. Utgångspunkten för flera av de studier jag ägnat mig åt har varit utsatta gruppers erfarenheter av att leva under ojämlika villkor och anspråk på att vara del av gemenskapen – inte minst unga med utländsk bakgrund, boende i stadens periferier. 

I min tidigare forskning har jag ägnat mig åt att närmare undersöka ojämlikhetens mekanismer och effekter i en rad empiriska sammanhang – däribland offentlig politik, utbildning och den ideella sektorn, och inte sällan de olika former av samverkan som äger rum mellan dessa olika sammanhang. Ett genomgående forskningsintresse är de olika socialpedagogiska insatser som görs runtom i samhället för att forma eller om man så vill fostra människor enligt bestämda normer och ideal. 

Den forskning som jag ägnar mig åt är tvärvetenskapligt orienterad, grundad i maktkritiska ansatser, inte sällan med inspiration från diskursanalys och ideologikritik. Med hjälp av dessa ansatser är ambitionen att problematisera – att kasta ljus på rådande medborgerliga ideal, såsom ”aktivt medborgarskap”, ”anställningsbarhet” eller ”svenska värden”. Detta genom att åskådliggöra vad sådana ideal skapas i relation till – den passiva och icke ansvarstagande medborgaren, främlingen.

Ett sätt att synliggöra rådande ideal är att sätta dem i kontrast – det vill säga genom att se till synes vitt skilda företeelser, olika domäner, praktiker, tidsepoker i ljuset av varandra. Just därför uppskattar jag också tvära forskningssamarbeten, eftersom det skapar breda anläggningsytor och möjligheter att kontrastera, eftersom olika metoder, material och teorier tillåts befrukta varandra. 

Mina pågående forskningsprojekt

Bland de forskningsprojekt som jag för närvarande arbetar med riktas intresset mot olika insatser riktade till unga i stadens periferier samt utbildningsinsatser riktade till nyanlända migranter, unga såväl som vuxna. 

I flera pågående projekt undersöks olika insatser för att möta ojämlikhetens effekter för unga i den segregerade staden, där idrott används som redskap för sociala ändamål. Här undersöker vi hur olika insatser som använder sig av idrott organiseras, genomförs och hur de tillskrivs mening av de som deltar, men också av de olika aktörer som är med att initiera, arrangera och leda dem. Resultat av denna forskning kommer bland annat att presenteras i den kommande boken Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad (under utgivning på Studentlitteratur våren 2021).

Forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering

Ett flertal andra projekt pågår inom ramen för forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering

Programmet inriktar sig mot nyanlända migranter och villkoren för att de ska bli del av samhällets gemenskap. Särskilt intresse riktas mot olika utbildningssammanhang: gymnasiet, folkhögskola, studieförbund och sfi. Denna forskning har en longitudinell design där ett stort antal nyanlända i dessa olika utbildningssammanhang intervjuas i flera etapper. Utifrån dessa intervjuer vill vi skapa kunskap om vad som händer med de nyanlända, var de tar vägen, och hur deras planer inför framtiden förändras.

Resultat från den forskning som bedrivits inom programmet har tidigare presenterats i ett flertal artiklar, kapitel och rapporter, och kommer under 2021 att sammanställas i boken Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering (på Studentlitteratur).

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt (i urval)

 • Skolval i en delad stad: En studie av obligatoriskt skolval, segregation och likvärdig utbildning i Norrköping, Norrköpings fond för forskning och utveckling, 2020-22
 • Migration, Language Learning and Social Inclusion, Vetenskapsrådet, 2019-22
 • Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, 2019-21
 • Undervisning i svenska för invandrare – att organisera för inkludering, Centrum för kommunstrategisk forskning, LiU, 2018-21

 

Avslutade forskningsprojekt (i urval)

 • Cooperation, Education and Inclusion in Multiethnic Urban Settings, Vetenskapsrådet, 2014-16
 • Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala rörlighet, Vetenskapsrådet, 2014-17
 • Fotboll som fostran till integration, Centrum för idrottsforskning, 2016-18
 • Sport, Youth and Social Innovation: On ‘Night Football’ as a Means of Social Inclusion in Multi-Ethnic Suburbs, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, 2017-19
 • Språkintroduktion och etablering av nyanlända ungdomar: en jämförande studie av språkintroduktion på gymnasium och folkhögskola, Norrköpings fond för forskning och utveckling, 2017-19

Nyheter

Publikationer i urval

Aktuella publikationer (i urval)

2020

Fejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus (red.) (2020) Perspektiv på skolans problem – vad säger forskningen?, Lund: Studentlitteratur.

2019

Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas (red.) (2019) Neoliberalism and Market Forces in Education: Lessons from Sweden, London: Routledge. 

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas & Gruber, Sabine (2019) Folkbildning på svenska? En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regiLinköping: Linköping University Electronic Press. 

Dahlstedt, Magnus, Harling, Martin, Trumberg, Anders, Urban, Susanne & Vesterberg, Viktor (2019) Fostran till valfrihet: Skolvalet, jämlikheten och framtiden, Malmö: Liber.

Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2019) Utbildning, demokrati, medborgarskap, andra reviderade upplagan, Malmö: Gleerups. 

2018

Dahlstedt, Magnus (red.) (2018) Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping: Linköping University Electronic Press.

Dahlstedt, Magnus (red.) (2018) Gränsöverskridande socialt arbete, Malmö: Gleerups.

Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas (red.) (2018) Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur. 

Dahlstedt, Magnus & Lalander, Philip (red.) (2018) Manifest – för ett socialt arbete i tiden, Lund: Studentlitteratur.

Fejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, Olson, Maria & Sandberg, Fredrik (2018) Medborgarskap och utbildning av vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker, Lund: Studentlitteratur.

 

 

Publikationslista

2023

2022

CV

Examina

 • Samhällsvetenskaplig linje, huvudämne statsvetenskap, Umeå universitet, 1998
 • Fil doktor, Tema etnicitet, Linköpings universitet, Linköpings universitet, 2005
 • Docent, Etnicitet, Linköpings universitet, 2009
 • Biträdande professor, Etnicitet, Linköpings universitet, 2014

Uppdrag

 • Forskningsassistent, Sociologiska institutionen, Umeå universitet (1998-1999)
 • Doktorand, tema Etnicitet, LiU (1999-2005)
 • Forskarassistent, ISV, LiU (2005-2009)
 • Universitetslektor, ISV, LiU (2009-2015)
 • Avdelningschef, Remeso, LiU (2012-2015)
 • Professor, ISV, LiU (2015-2019)
 • Ansvarig för forskarutbildningen i Socialt arbete, LiU (2016-)
 • Professor, IKOS, LiU (2019-)

Råd och nätverk

 • Ledamot, Mimerrådet, Nationellt program för folkbildningsforskning (2014-)

Konferenspresentationer och föredrag

Konferenspresentationer (i urval)

 • Dahlstedt, Magnus (2018) ”Adult Education and the Formation  of Citizens – a Critical Interrogation”, Nordic Education in a Troublesome Time, Nordiska ministerrådet, Örebro universitet, 30-31 oktober.

 • Becevic, Zulmir & Dahlstedt, Magnus (2019) ”Youth Participation in Times of Neoliberal Urbanism: Expert Discourses on Social Exclusion in the Divided City of Gothenburg, Sweden”, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, European Sociological Association, Manchester, 20-23 augusti.

 • Fejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus (2019) ”Choosing One’s Future? Narratives on Educational and Occupational Choice among Folk High School Participants in Sweden”, 11th Researching Work and Learning International Conference, Justus-Leibig University, Giessen, 24-26 juli.

 • Eliassi, Barzoo & Dahlstedt, Magnus (2018) ”’Badlands of the People’s Home: Home-Making in the Age of Muscular Liberalism”, Global Challenges: Borders, Populism and the Postcolonial Condition, Linnéuniversitetet, Växjö, 14-16 juni.

Föredrag (i urval)

Forskningsområden

Magnus Dahlstedt på Academia.edu

Undervisning

Sociala medier

Magnus Dahlstedt på Twitter

Magnus Dahlstedt twitter

Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Manifest - för ett socialt arbete i tiden fb

Organisation