Forskning i välfärdsrätt

Min forskning handlar om rättsliga regleringar på migrationsområdet och deras implementering i välfärdsstaten, och om lokala initiativ för mänskliga rättigheter i ett sammanhang av irreguljär migration.

Jag har undersökt hur principen om barns bästa i FN:s barnkonvention konstrueras, återskapas och ges nekande betydelse i den svenska och andra nordiska länders asylprocesser. De kategoriseringar av olika grupper som kommer till uttryck i svensk migrationslagstiftning och dess tillämpning, inte minst dess exkluderande effekter, i en välfärdsstat som Sverige, är inte så välkänt i ett internationellt perspektiv. Ett annat spår i forskningen är politiska initiativ i svenska städer, för fristäder och andra former av inkludering i välfärdsstaten. Denna forskning har ofta skett genom aktivt deltagande och stöd i det politiska arbetet.

Jag har även lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder, och lämnade hösten 2017 förslag som skulle motverka att människor som inte bedöms vara i behov av skydd i Sverige blir fast i en limbosituation. 

Publikationer i urval

Publikationer

Publikationer i ORCID

Länk till  ORCID

Sociala medier

Relaterat innehåll