Fotografi av Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Min forskning handlar om rätten och välfärden i migrationens tidsålder med särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

Forskning i välfärdsrätt

Min forskning handlar om rättsliga regleringar på migrationsområdet och deras implementering i välfärdsstaten, och om lokala initiativ för mänskliga rättigheter i ett sammanhang av irreguljär migration.

Jag har undersökt hur principen om barns bästa i FN:s barnkonvention konstrueras, återskapas och ges nekande betydelse i den svenska och andra nordiska länders asylprocesser. De kategoriseringar av olika grupper som kommer till uttryck i svensk migrationslagstiftning och dess tillämpning, inte minst dess exkluderande effekter, i en välfärdsstat som Sverige, är inte så välkänt i ett internationellt perspektiv. Ett annat spår i forskningen är politiska initiativ i svenska städer, för fristäder och andra former av inkludering i välfärdsstaten. Denna forskning har ofta skett genom aktivt deltagande och stöd i det politiska arbetet.

Jag har även lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder, och lämnade hösten 2017 förslag som skulle motverka att människor som inte bedöms vara i behov av skydd i Sverige blir fast i en limbosituation. 

Publikationer

Publikationer i urval

Omslag för publikation 'Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?: en antologi om mottagande av människor på flykt'
Torun Elsrud, Sabine Gruber, Anna Lundberg (Redaktörskap) (2021)
Omslag för publikation ''
Linus Hermansson, Anna Lundberg, Sabine Gruber, Andrew Jolly, Acob Lind, Erica Righard, Hanna Scott (2022)

International Social Work , Vol.65 , s.678-692 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Lundberg (2020)

The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies Vidare till DOI

Publikationer

2023

Anna Lundberg (2023) "They Stopped the Lives of Others": Stateless Palestinians Facing Bureaucratic Violence in Sweden Refuge, Vol. 39, Artikel 41063 Vidare till DOI
Maria Persdotter, Anna Lundberg, Annika Taghizadeh Larsson, Ulrika Wernesjö (2023) Rätten till en skälig levnadsnivå i förhandling De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, s. 85-102
Ulrika Wernesjö, Anna Lundberg (2023) Omfördelning, erkännande, representation - Nancy Fraser teori om rättvisa De sociala rättigheternas politik: förhandlingar och spänningsfält, s. 33-48
Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (2023) Inledning De sociala rättigheternas politik, s. 9-32
Magnus Dahlstedt, Anna Lundberg, Dimitris Michailakis (Redaktörskap) (2023) De sociala rättigheternas politik : förhandlingar och spänningsfält

Forskning

Just nu leder jag två forskningsprojekt: "Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten. Om förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa och fattiga EU-medborgare i tre svenska kommuner" (ARPIS) och "Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015–2017". Jag leder också en bokklubb för kvinnor från hela världen.

Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten 

I  projektet Avancerade rättsliga praktiker i välfärdsstaten. Om förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa och fattiga EU-medborgare i tre svenska kommuner (ARPIS), finansierat av FORTE, samarbetar jag med Maria Persdotter och Ulrika Wernesjö. I detta tillämpade tvärvetenskapliga forskningsprojekt har vi två syften:

För det första att utforska rättstillämpningen i tre kommuner och i förvaltningsdomstolarna avseende grundläggande sociala rättigheter för icke-svenska medborgare, genom begreppet avancerade rättsliga praktiker (ARPIS).

För det andra syftar projektet till att utveckla och pröva former för rättslig handledning för yrkesverksamma socionomer, i akt och mening att långsiktigt höja kvaliteten i socialtjänstens rättstillämpande verksamhet.

Med ARPIS avses praktiker vid rättstillämpningen som medför ett säkerställande av tillgång till basala sociala rättigheter i samhällets marginaler, antingen i det enskilda fallet eller för rättsutvecklingen generellt. Sådana praktiker kan äga rum i skilda sammanhang, och de får konsekvenser för både enskilda och rätten. Ett exempel är Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref 33 som, genom en förändrad syn på sambandet mellan socialtjänstlagen (SoL) och lag om mottagande av asylsökande m.fl., upphävde kommuners yttersta ansvar för den som saknar formellt uppehållstillstånd med behov av akut nödbistånd. Ett annat exempel är Malmö stads riktlinjer 2013 för kommunens socialtjänst att alla barnfamiljer oavsett rättslig status skulle ges stöd enligt SoL.

Den utforskande delen i detta projekt avgränsas till gruppen icke-medborgare och tre grundläggande sociala rättigheter vilka under vissa förutsättningar kan bekostas av socialtjänsten (mat, boende, grundläggande hälso- och sjukvård).

Studiens empiriska material är (1) deltagande observationer på stadsmissionen i Linköping, inklusive att stödja arbetet med att utveckla former för rättslig handledning för besökare där. Vidare (2) genomförs gruppintervjuer med socialsekreterare där på förhand konstruerade vinjetter används. Avslutningsvis (3) analyseras cirka 300 förvaltningsrättsdomar samt ca 30 domar från högsta förvaltningsdomstolen mellan åren 2007 och 2017. 

Rättssäkerhet för människor på flykt 

Projektet Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015–2017 är finansierat av FORMAS och genomförs inom ramen för forskningsinitiativet Asylkommissionen. Jag samarbetar med Sofia Häyhtiö, Sabine Gruber Mittuniversitetet (Mittuniversitetet), Emma Söderman (Lunds universitet) och Torun Elsrud (Linnéuniversitetet). 

Vi samlar in erfarenheter av förändringar i asylrätten för människor som sökte skydd i Sverige 2015-17. Bakgrunden är ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial som möjliggör studier av de förändringar som genomfördes under perioden, och av förändringarnas konsekvenser för individer och samhällsinstitutioner.

Restriktiviteten i asyllagstiftningen och i mottagandet av asylsökande har motiverats med omsorg om samhällsapparaten men har fört med sig konsekvenser i form av ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld. Dessa konsekvenser drabbar både barn, unga och vuxna. Medan asylsökande och stödpersoner själva har pekat på brister så har ansvariga myndigheter och politiker försvarat politiken.

Projektet innebär en bred insamling av flera sorters empiriskt material: genomförande av och dokumentation från lokala rådslag, intervjuer med enskilda asylsökande om deras erfarenheter av asylprocessen och asylpolitiken, insamling av fallbeskrivningar från professionella och aktörer i civilsamhället, identifiering av försök till mobilisering för att hantera förändringarna.

Bokklubb för kvinnor från hela världen

Tillsammans med Mehek Muftee (Uppsala universitet) arbetar jag med en bokklubb för kvinnor finansierad av ett stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Demonstration för att låta flyktingar stanna. En grupp människor håller i plakat där det står

Välfärdsrätt

Välfärdsrätt definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde. Genom kopplingen till välfärd och socialt arbete är forskningen inom välfärdsrätt i huvudsak tvärvetenskaplig.

Asylkommissionen

Asylkommissionen var ett samverkansprojekt mellan forskare, civilsamhället, människor som sökt skydd i Sverige och professionella. Kommissionen har granskat lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för asylsökande i Sverige.

Rapporter, yttranden och medverkan i media

Remissyttranden

Remissyttrande till justitiedepartementet: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Remissyttrande: Tillfälliga lagens förlängning

Rapporter och skuggdirektiv

Rapport från Asylkommissionen: Frihetsberövade människor i coronakrisen

Skuggdirektiv från Asylkommissionen: Alternativa migrationspolitiska direktiv

Medverkan i media

Gästskribent

Lindberg, A., Lundberg, A., Häyhtiö, S. and Rundqvist, E. (2020). Detained and Disregarded: How COVID-19 Has Affected Detained and Deportable Migrants in Sweden 

Debattartiklar

Släpp ostraffade frihetsberövade från förvaren under pandemin

Politiker och Migrationsverket: Hur tar ni ansvar?

Corona hotar förvärra svenska bostadskrisen: 108 forskare: Sveriges regering och kommuner måste förhindra en katastrof

Bemöt med motargument, inte med aggression

Intervjuer

Intervjuad av TV4 om effekten av EU:s och Sveriges migrationspolitik

"Inget hindrar Sverige ta emot barn" - intervjuad av TT

Intervjuad av Fatemeh Khavari i samband med landsomfattande manifestationer för att Moria ska evakueras

Intervjuad av Anja Frank i migrationssnack

Podcasts

Fast i en mardröm - om den svenska asylrätten

"Det finns en bild av invandring som ett problem, snarare än en resurs, som gör att människor som flytt inte får möjligheter att skapa sig en framtid i trygghet. Många fler än idag kommer hamna i en långdragen osäker väntan" säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Hör henne berätta om Asylkommissionens arbete som vill visa på konsekvenserna av svensk asylpraxis både för enskilda och för samhället. Följ med på Bootcamp med Umed Sultanov, personlig tränare och friskvårdscoach som är fast i en mardrömslik moment 22-situation i den svenska asylprocessen. I ständig väntan, trots att alla beslut är fattade. 

Fakultet är en podcast från Linköpings universitet. 

Pod

Handledning och undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet. En viktig del av mitt arbete som professor är också att handleda doktorander. 

Jag undervisar bland annat om välfärd, rättigheter och migration, främst på socionomprogrammet. För närvarande handleder jag också tre forskarstuderande vid Linköpings universitet: Sofi Jansson-Kesharvaz, Hedvig Obenius och Hanna Scott. Hösten 2020 avslutades huvudhandledarskapet för Jacob Lind vid Malmö universitet i samband med hans disputation. Jag är också bihandledare för en forskarstuderande vid Linköpings universitet Maline Holmlund och en forskarstuderande vid Malmö universitet.

Nyheter

Vit skylt på vägg med text Asyl och en pil

Fast i en mardröm - om den svenska asylrätten

Det är inte lätt för människor som tvingats på flykt att sätta sig i säkerhet och skapa ett tryggt liv. Många hamnar i ett slags limbo där de inte har någonstans att ta vägen. Vad innebär ändringarna i utlänningslagen för de asylsökande?

Barn på flykt

Så har ändrade asyllagar påverkat människors liv och vardag

Hur har barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige påverkats av en allt mer restriktiv migrationspolitik? Den frågan står i fokus i en ny bok. En bredd av röster beskriver och analyserar den förändrade asyllagstiftningens konsekvenser.

Bild på Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet

Asylkommissionen får statligt bidrag

Forskningsprojekt om asylsökandes rättssäkerhet fick nyligen 1,4 miljoner kronor i Formas-stöd.

Organisation