BKV erbjuder studenter som är intresserade av forskning en möjlighet att kunna genomgå upp till två forskningsförberedande kurser för att känna på hur det kan vara att vara aktiv inom forskningen. Detta är fristående kurser.

Genom att vara antagen till en forskningsförberedande kurs ges studenten möjlighet att erhålla stipendium under kurstiden. Det är dock en förutsättning att studenten är antagen till kurs för att kunna söka och få stipendium.

Under tiden som studenten söker om antagning till forskningsförberedande kurs måste handledaren begära om inrättande av stipendium som sedan studenten kan söka när detta är beviljat och kungjort.

 1. Studenten ansöker om antagning till kurs hos kursansvarig
 2. Handledaren begär om inrättande av stipendium hos personalsamordnare
 3. Stipendiet kungörs
 4. Studenten ansöker om stipendium hos personalsamordnare

För utländska studenter: Alla studenter utanför EES- området, inklusive Schweiz (tredjelandsstudenter) betala studieavgift för studier på grundnivå och avancerad nivå enligt Förordning (SFS 2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Mer information här.

Därutöver måste student från land utanför EES-området inklusive Schweiz ansöka om uppehållstillstånd för studerande. Kontakta personalsamordnare för upprättande av intyg motsvarande som den sökande ska bifoga sin ansökan till Migrationsverket.

Forskningsförberedande kurs

Det finns sex forskningsförberedande kurser där stipendium kan erhållas för maximalt två kurser.

Ansökan skickas av studenten till kursansvarig och ska innehålla följande:

 • Ansökan med namn, personnummer, adress och specificerad kurs med kurskod och handledare angivet. Ansökan dateras och undertecknas av den sökande
 • Studieintyg
 • CV
 • Individuell studieplan med förteckning av kurslitteratur (undertecknad av studenten och handledaren)
 • Intyg från disputerad handledare att denne åtar sig uppdraget som handledare

När ansökan är godkänd och studenten är antagen ombesörjer kursansvarig att ansökningshandlingarna skickas till universitetets antagningsenhet för registrering. Efter registrering skickar antagningsenheten ett antagningsbevis till studenten.

När kursfordringarna är uppfyllda skall handledaren skicka intyg härom till examinator.

Examination

Examinationen består av en skriftlig rapport och ett seminarium där projektarbetet och den litteratur som forskningen bygger på presenteras. Tentator granskar rapporten samt närvarar vid seminariet.

Handledaren är tentator och denne ska vara disputerad.

Efter genomgången examination skickar tentator underskrivet intyg till examinator.

Studenten är skyldig att se till att vara registrerad under pågående termin för att rapportering av fullgjord kurs ska kunna genomföras.

Forskningsförberedande stipendium

En förutsättning för att kunna söka forskningsförberedande stipendium är att studenten måste vara inskriven på någon av BKVs forskningsförberedande kurser.

Stipendium får inrättas för högst två kurser under maximalt sex månader per kurs.

Räkna med en handläggningstid på minst tre veckor innan första utbetalningen kan ske.

Handledaren

Formell begäran skickas av handledaren till personalsamordnare som ombesörjer att:

 • handlingarna diarieförs
 • ”Beslut om inrättande” undertecknas av prefekten
 • stipendiet ledigkungörs (5-21 arbetsdagar) samt skickar kungörelsen till handledaren

Studenten

Studenten skickar en ansökan till personalsamordnare inom utsatt tid.

Ansökan ska innehålla:

 • Antagningsbevis
 • CV/meritförteckning
 • Utbildningsplan inklusive litteraturlista, undertecknad av både handledaren och stipendiaten
 • Kopia av pass (utländsk medborgare utan svenskt personnummer)

Därefter ombesörjer personalsamordnare att:

 • ansökningar/förslag diarieförs
 • ”Beslut om tilldelning” undertecknas av prefekten
 • delger beslut till stipendiaten
 • betalar ut stipendiet via lönesystemet med kopia av beslut som underlag

Kontakt

Blanketter och dokument

Stipendier vid BKV