Biobanksfaciliteten (BBF)

Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Biobanksfaciliteten erbjuder ett säkert omhändertagande av provsamlingar, såväl nya som befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (så kallat fryshotell)Stora fryshotellet, BBFI Stora fryshotellet finns goda förvaringslösningar.Foto: Peter Karlsson / Svarteld samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet. 

BBF:s verksamhet bedrivs enligt riktlinjer som tagits fram och vidareutvecklas inom ramen för nationell samverkan. Personalen består av föreståndare, kvalitetsansvarig och frysansvarig med mångårig erfarenhet av hantering av biobanksprov i forskningsmiljö. 

Kopplat till verksamheten finns en styrgrupp med representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Vi samverkar med motsvarande biobanksenheter inom sjukvårdsregionen och inom Sverige för att underlätta för studier som planerar provsamlingar som inkluderar patienter från flera landsting/regioner.

För mer information se under "Tjänster" nedan.

 

Definitioner/ordlista

  • Ett biobanksprov är ett prov som kan kopplas till en specifik provgivare och som är taget för antingen vård, diagnostik och behandling, och sparas längre tid än två månader eller är taget för forskningsändamål, då det definieras som ett biobanksprov oavsett förvaringstid.
  • En provsamling är en samling prov med minst en gemensam egenskap. Det kan t ex vara prov som ingår i ett forskningsprojekt och som definieras i ansökan till EPN.
  • Den enskilda provsamlingen tillhör en biobank som förvaltas av en organisatorisk enhet under huvudmannen (till exempel RÖ). En biobank kan innehålla en eller oftast flera provsamlingar.
  • Provsamlingsansvarig/huvudansvarig forskare eller prövare; är den person som är huvudsökande till EPN för ett forskningsprojekt.
  • Biobanksansvarig är den person som biobankshuvudmannen har utsett att ansvara för biobanken och att se till att biobankslagen följs med avseende på till exempel spårbarhet av prov.
  • Genom ett biobanksavtal signerat av biobanksansvarig och provsamlingsansvarig regleras till exempel dispositionsrätt av prov, det vill säga rätt att använda prov under viss tid och för angivet syfte.

Se även Ordlista på www.biobanksverige.se

Tjänster

Önskar du hjälp i samband med provinsamling och biobankning?

För råd gällande provvolymer eller provtyper kontakta Biobanksfaciliteten (BBF) biobank@liu.se eller Laboratoriemedicin sjukhus/klinisk kemi StudierKlinKemiDC@regionostergotland.se. Båda verksamheterna hjälper er med provhantering enligt överenskommelse och har vid behov gemensamma rådgivningsmöten. BBF erbjuder även provlagring och etiketter för märkning av rör. Laboratoriemedicin sjukhus utför också analyser av prov i batch. Kontakta någon av dessa verksamheter om du behöver råd eller stöd inom operativ biobankning.

För råd kring forskningspersonsinformation inför ansökan om etikprövning, kontakta Regionalt Biobankscentrum BiobankOstergotland@regionostergotland.se. De hjälper dig också med framtagande av biobanksavtal och MTA.

Senaste nytt

Workshop – Vad borde samordnas i en nationell strategi för svenska biobankskohorter?

Svenska kohorter med biobanksprov används idag i många studier och har historiskt varit av stor betydelse för Sveriges vetenskapliga framgångar inom biobanksforskning. Någon samlad plan eller strategi för att det ska fortsätta så finns inte. Kohortarbetsgruppen inom Biobank Sverige vill att en sådan plan eller strategi åstadkoms. Men hur kan det ske? 
När: 25 september. Klockan: 12:15-13:30.  Mer information och anmälan.


Webinar - Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige arrangerar under 2023 en webbinarserie kallad ”Vad innebär den nya biobankslagen?”.
Datum: 13 oktober
Tid: 12:00 – 13:00
Hur deltar jag? Under aktuellt datum kan du ansluta via följande länk: https://uu-se.zoom.us/j/67838883467
För mer information

 

Webinar - Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige arrangerar under 2023 en webbinarserie kallad ”Vad innebär den nya biobankslagen?”.
Datum: 17 november 2023
Tid: 12:00 – 13:00
Hur deltar jag? Under aktuellt datum kan du ansluta via följande länk: https://uu-se.zoom.us/j/67838883467
För mer information

 

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Se vidare nyheter: 
https://biobanksverige.se/provsamlingar-publicerade-i-covid-19-data-portal-sweden-underlattar-forskning-om-covid-19/
https://www.scilifelab.se/news/database-on-covid-19-sample-collections-and-biobanks-launched

Ny webbaserad guide ska underlätta för alla som vill forska på biobanksprov

Nu lanserar Biobank Sverige en mer lättnavigerad och informativ webbaserad guide tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska biobankslandskapet. Läs mer på Biobank Sverige. 

Kontakt

Adress

Samverkan

Protokoll

Dokument

Biobanksfaciliteten i media