En utbildning för dig som är skolchef, skolledare och utvecklingsledare på Komvux och vill få stöd i att utveckla ert systematiska kvalitetsarbete. Utbildningen har ett särskilt fokus på nyanlända eller deltagare som har annat modersmål än svenska. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning och som har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Om utbildningen

I den här utbildningen får du som arbetar på Komvux en möjlighet att fördjupa dig i det nationella kvalitetssystemets olika delar. Utbildningen fokuserar på att stärka utbildning på Komvux som riktar sig till nyanlända eller deltagare med annat modersmål än svenska.

LiU har framstående forskning om vuxnas lärande och vuxenutbildning. I denna kurs träffar du forskare som har ett speciellt intresse för komvux, dess verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete. Du får även möjlighet att diskutera kursinnehåll och utbyta erfarenheter med deltagare från andra Komvux-skolor. 

Innehåll

Utbildningen belyser Komvux nationella kvalitetssystem och dess olika delar som nulägesbeskrivning, nulägesbedömning, analys samt plan och genomförande av utvecklings- och förbättringsarbete. Innehållet fokuserar på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Du lär dig:

 • Organiseringen av Komvux, det nationella kvalitetssystemet och systematiskt kvalitetsarbete.
 • Att följa upp och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån analyser av underlag i både egen och extern regi. 
 • Olika framgångsfaktorer gällande organisation av utbildningen, attityder och förhållningssätt.
 • Vuxenutbildningens roll för migration, lärande och social inkludering i relation till nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.
 • Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Bedömning i och organisation av ämnet svenska som andraspråk.
 • Studie- och yrkesvägledningens roll i utbildningen för nyanlända elever och deras väg mot vidare studier och arbetsliv. 

Genomförande

Utbildningen består av föreläsningar, läsning av litteratur, diskussioner, textproduktion och digital kommunikation. Mellan gemensamma kurstillfällen arbetar du med uppgifter där kursinnehållet och litteraturen relateras till din egen vuxenutbildningspraktik gällande systematiskt kvalitetsarbete. Vid kommande kurstillfälle får du sedan möjlighet att diskutera uppgiften och dina erfarenheter med LiU:s lärare och andra deltagare. Utbildningen genomförs under 6 lärarledda kurstillfällen. Det första tillfället sker fysiskt på plats (à 6 timmar) och därefter sker 4 digitala tillfällen (à 4 timmar) och ett avslutande digitalt tillfälle (à 2 timmar). Utbildningen innehåller 24 timmar schemalagd tid och viss egen förberedelsetid inför varje tillfälle, uppskattningsvis 2-6 timmar.

Mer information

För mer information om utbildningen, besök Skolverkets informationssida.

Kursträffarnas innehåll

Kurstillfälle 1 - campus Valla

Innehåll:

 • Kursintroduktion
 • Föreläsning: Introduktion till organiseringen av Komvux
 • Föreläsning: Introduktion till det systematiskt kvalitetsarbete och det nationella kvalitetssystemet
 • Gruppdiskussioner

Kurstillfälle 2 - online

Innehåll:

 • Föreläsning: Att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Föreläsning: Kvalitetssäkring i upphandlad verksamhet
 • Gruppdiskussioner

Kurstillfälle 3 - online

 • Föreläsning: Vuxenutbildningens roll för migration, lärande och social inkludering
 • Föreläsning: Undervisning av nyanlända elever och elever med annat modersmål
 • Gruppdiskussioner

Kurstillfälle 4 - online

 • Föreläsning: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Föreläsning: Bedömning i och organisation av ämnet svenska som andraspråk
 • Gruppdiskussioner

Kurstillfälle 5 - online

 • Föreläsning: Studie- och yrkesutbildningens roll i att organisera för nyanlända elevers möte och väg, inom och bortom Komvux
 • Workshop: Individuella studieplanens roll i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Gruppdiskussioner

Kurstillfälle 6 - online

Seminarium i grupp där vi diskuterar reflektionsuppgift.

LiU bedriver världsledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av