Vuxnas lärande

Vuxnas lärande som forskningsområde handlar om studier av det lärande som sker i en mängd sammanhang – organiserat lärande inom vuxenutbildning, folkbildning, högre utbildning etc. såväl som mer informellt lärande i vardagsliv och arbetsliv. De förutsättningar som vuxenlivet innebär i relation till studier och deltagande i utbildning är också av särskilt intresse.

Dagens samhälle ställer krav på att lära om och lära nytt genom livet, men det handlar även om människors möjligheter till fritt kunskapssökande och bildning, exempelvis i studiecirklar och på biblioteket. 

Vid Linköpings universitet finns några av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området, såväl nationellt som internationellt. Den utbildningsvetenskapliga forskningen om vuxnas lärande handlar främst om folkbildning, där vi ansvarar för Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning, vuxenutbildning (allmän och yrkesinriktad), vuxenpedagogik och didaktik för vuxna, samt universitetspedagogik. Dessutom finns omfattande arbetslivspedagogisk forskning.

Linköpings universitet ger ut The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) på uppdrag av ESREA (European Society for Research on the Education of Adults), vars sekretariat också finns vid universitetet.

Forskning inom vuxnas lärande

Nyheter