Vuxnas lärande

Vuxnas lärande som forskningsområde handlar om studier av det lärande som sker i en mängd sammanhang – organiserat lärande inom vuxenutbildning, folkbildning, högre utbildning etc. såväl som mer informellt lärande i vardagsliv och arbetsliv. De förutsättningar som vuxenlivet innebär i relation till studier och deltagande i utbildning är också av särskilt intresse.

Dagens samhälle ställer krav på att lära om och lära nytt genom livet, men det handlar även om människors möjligheter till fritt kunskapssökande och bildning, exempelvis i studiecirklar och på biblioteket. 

Vid Linköpings universitet finns några av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området, såväl nationellt som internationellt. Den utbildningsvetenskapliga forskningen om vuxnas lärande handlar främst om folkbildning, där vi ansvarar för Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning, vuxenutbildning (allmän och yrkesinriktad), vuxenpedagogik och didaktik för vuxna, samt universitetspedagogik. Dessutom finns omfattande arbetslivspedagogisk forskning.

Linköpings universitet ger ut The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) på uppdrag av ESREA (European Society for Research on the Education of Adults), vars sekretariat också finns vid universitetet.

Forskning inom vuxnas lärande

Närbild på ek i solsken.

Mimer

Mimer har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkningsbildningsforskning oavsett disciplin. Genom en mångfald av verksamheter skapar Mimer mötesplatser för folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker.

Samspel-1200

Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet

Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan aktörer (barn, pedagoger, fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (klassrummet, sandlådan) och i olika kommunikativa aktiviteter (fri lek, körlektioner).

En kvinna med en ipad sitter framför en publik som lyssnar på henne.

Vuxenutbildningens marknadisering och dess konsekvenser

Vad händer med utbildning och de inblandade i den, när skolan privatiseras? Spelar det någon roll hur skolan marknadiseras? I vår forskning tittar vi på vilken roll komvux organisering genom upphandling kan spela för lärares arbete och profession.

Nyheter

Four students in a group activity room.

38,5 miljoner till forskarskola om vuxnas lärande

Vetenskapsrådet beviljar LiU universitet 38,5miljoner kronor till en forskarskola om vuxnas lärande. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det att 21 doktorander de närmaste åren kommer att bedriva forskning om komvux och folkhögskolor.

Lärare och elev

Hur undervisar man vuxna elever?

Eleverna på komvux är fler än i gymnasieskolan. Ändå saknar många lärare utbildning för att undervisa vuxna. Det vill forskare vid LiU ändra på och har därför skrivit en bok om utbildning av vuxna.

Vuxenutbildning

Lärarutbildningar missar att förbereda för arbete i komvux

Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.