Presentation

Jag är universitetslektor och forskare inom ämnet pedagogik. Pedagogik som filosofiskt ämne handlar om hur människor lär, utvecklas, formas och påverkas i olika sammanhang och under olika delar av livet, med andra ord kan mitt intresseområde sammanfattas med uttrycket; Livslångt lärande i olika kontexter.

Jag arbetar som projektledare vid LiU Uppdragsutbildning, en enhet där vi dagligen ägnar oss åt frågor som rör livslångt lärande, kompetensutveckling och fortbildning för yrkesverksamma i företag, kommuner och myndigheter.

Forskning

Jag disputerade 2013 på avhandlingen ”Ett lärorikt arbete”. Avhandlingen bygger på en empirinära studie om undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras möjligheter till kompetensutveckling. Sedan 2017 är jag involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i Linköpings kommun som rör kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. I ett av projekten testas nya former för kompetensutveckling för undersköterskor.

FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete

Utbildning

Jag har lång erfarenhet av att undervisa i grundutbildning och har under flera år varit studierektor för fristående kurser i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Sedan 2018 är jag projektledare vid LiU Uppdragsutbildning och jobbar med stöd och design av uppdragsutbildningar inom ramen för Filosofisk fakultet. Jag är även själv kursansvarig och håller uppdragsutbildningar för yrkesverksamma, inom såväl kommuner som andra typer av organisationer såsom Svenska kyrkan.

Samverkan

Jag var projektledare för ”Kunskapsbildning i samverkan” med uppgift att i nära samarbete med ett antal näringslivsrepresentanter föra dialog och utforma en samarbetsmodell för uppdragsutbildning samt en specifik uppdragsutbildning i AI och digitalisering. Detta projekt var ett delprojekt inom ramen för ”Livslångt lärande och uppdragsutbildning” (LUPP). LUPP-projektet har varit ett samverkansprojekt mellan 6 olika lärosäten i Sverige och ingår i Vinnovas satsning på samverkan, även kallat K 3-projekten.

Livslångt lärande i uppdragsutbildning” (LUPP) 

Jag ingår i referensgrupp för ESF förstudie om livslångt lärande. Förstudien leds av Linköpings Science Park och Skill. Syftet med förstudien är att hitta metoder och arbetssätt för att öka det livslånga lärandet inom IT och industri. Förstudien ska genomföras under 2021 och  bland annat ska individers inställning till livslångt lärande undersökas. 

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2019

2016

Organisation Visa/dölj innehåll