Två lärare pratar i en skolkorridor.
  iStock/SolStock

En utbildning för dig som ska vara mentor för nyutexaminerade kollegor. Utbildningen behandlar de utmaningar man står inför som ny lärare eller förskollärare, systematisk undervisningsutveckling och principer för att genomföra samtal med nya kollegor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till legitimerade och erfarna förskollärare och lärare som ska verka som mentorer för nyutexaminerade kollegor under deras introduktionsperiod. Du ska ha arbetat i yrket i minst 6 år, och behöver din rektors godkännande för att delta.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i utbildningen baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, samt på kravprofiler som finns på nya lärare i styrdokument kring lärares introduktionsår. Följande teman behandlas i utbildningen:

  • Situationer som kan uppfattas som särskilt svåra för nyblivna lärare att hantera. Beskrivning av forskning av introduktionstiden i yrket, med fokus på ledarskap.
  • Systematisk undervisningsutveckling och hur mentorsuppdraget kan organiseras utifrån det.
  • Handledningssamtal, ’judgementoring’, och principer för handledning. Deltagarna får prova olika typer av samtal i mindre grupper, och utvärdera modellerna.
  • Kartläggning, observation och bedömning av nyblivna lärares behov av stöd. Inom ramen för detta tema kommer en fältuppgift att genomföras samt presenteras. Uppgiften handlar om att prata med lärare om vad de hade önskat för stöd av en mentor i början av sin lärarkarriär.
  • Socialt stöd mellan lärare. Här problematiseras kollegialitet, och modeller för att verka för kollegialitet samt yrkesetik behandlas. Här får deltagarna också skriva fram en uppgiftsbeskrivning för mentorsuppdraget, som bygger på det behov av stöd som den nyblivna läraren upplever samt styrdokument kring lärares introduktion. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen går på åttondelsfart över två terminer. Undervisningen ges helt på distans med tre digitala träffar per termin där varje träff är tre timmar. För att underlätta för deltagande ligger träffarna på eftermiddagstid olika veckodagar. Varje träff behandlar ett specifikt tema, och föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och praktisk övning i att föra stöttande samtal. I grupperna får deltagarna prova olika modeller för att agera som mentor, samt ge feedback på varandras texter och samverka i grupp tillsammans med en gruppledare från lärosätet. I kursen ingår också ett fältarbete, där uppgiften handlar om att prata med lärare om vad de hade önskat för stöd av en mentor i början av sin lärarkarriär. Utbildningen baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, samt på kravprofiler som finns på nya lärare i styrdokument kring lärares introduktionsår.

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket. 

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt arbete som beskriver en plan för hur ett samtal med en nybliven lärare kan genomföras och utvärderas. I planen ligger fokus på att ta reda på behov av stöd. Dessutom beskrivs hur olika typer av stöd kan iscensättas, och hur de kan utvärderas. I examinationsuppgiften refererar deltagaren till relevant aktuell forskning som stöd för sitt resonemang. Examinationen är individuell.

Kursplan

Se utbildningens kursplan för mer information.

Finansiering

Kursen finansieras av Skolverket. Huvudmannen ger förutsättningar för deltagaren att medverka.

Kontakt

Utbildningen ges av