Thor Balkhed

En utbildning för dig som vill studera hur osäkerheten för oskyddade trafikanter kan förbättras genom en ökad förståelse för olycksmönster. Genom praktiska exempel och träning lär du dig hur sårbarheten hos trafikanterna kan minskas, och hur en attraktiv trafikmiljö kan skapas för gående och cyklister.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är yrkesverksam inom olika samhällssektorer där trafik och trafiksäkerhet är väsentliga inslag i arbetet, såsom trafikplanerare, poliser, vägingenjörer, stadsplanerare med flera, men även dig som är politiker, journalist eller högre tjänsteperson.  

Om utbildningen

Utbildningen ger dig möjlighet att studera hur säkerheten för oskyddade trafikanter (vulnerable road users, VRU) som fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister, kan förbättras genom en ökad förståelse för olycksmönster. Speciell uppmärksamhet ägnas åt barn, äldre och personer med funktionsvariation.

Innehåll

I utbildningen ingår ämnen såsom:

  • identifiering av olycksfaktorer och risker för alla kategorier av oskyddade trafikanter
  • icke-infrastrukturella säkerhetsfaktorer såsom utbildning och lagstiftning
  • infrastrukturella säkerhetsfaktorer såsom fartkontroll
  • vägkonstruktion samt trafikdämpande åtgärder

I utbildningen introduceras och används begrepp som design speed, operating speed, speed limit, optimal speed och Traffic Calming Measures (TCM).

Du som deltar i kursen lär dig om för- och nackdelar med olika TCM, varav det finns två typer som används internationellt;
1) Vertikala farthinder: gupp (humps), vägkudde, trafikö, upphöjda övergångsställen, upphöjda korsningar, bredare trottoar, etc. och
2) horisontella: cirkulationsplatser/rondeller, chikaner, avsmalning av körbanan (choker), smal körbana, skiftande beläggning, etc.

Under utbildningen utvecklar du en kompetens att välja bland dessa TCM avseende kriterier såsom vägtyp, trafikflöde, kostnad, påverkan på utryckningsfordon, miljöpåverkan och ljudstörningar, etc.  

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, problembaserat lärande (PBL) med scenarier samt uppgifter att lösa och redovisa. Utbildningens omfattning kan variera mellan motsvarande en till fyra veckors heltidsstudier. En skräddarsydd utbildning kan genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni som uppdragsgivare kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte. 

Fler utbildningar i trafiksäkerhet

Utbildningen ges av

Kontakt