Politices kandidat, 180 hp

Samarbete är viktigt. Studenter på politices kandidatprogrammet arbetar tillsammans.
Teiksma Buseva

Hur fungerar och utvecklas samhället lokalt och globalt, och varför sker det på ett visst sätt? Vill du påverka utvecklingen och jobba med samhällsfrågor? Politices kandidat är en utbildning där du tränas i att förstå och i att utreda komplexa samhällsproblem.

Politices kandidat, 180 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Politices kandidat, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Politices kandidat är en samhällsvetenskaplig utbildning med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen. Här får du förståelse för hur politiska och ekonomiska system fungerar. Du får utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem.

Varför skall du läsa Politices kandidat?

På Politices kandidat tränas du i att söka, bedöma och kommunicera information som sedan kan ligga till grund för olika typer av beslut. Oavsett om du arbetar på en kommun, en hjälporganisation eller ett företag läggs det tid och resurser på att ta genomtänkta beslut. Besluten kan gälla så skilda frågor som om kommunen skall bygga en simhall, hur hjälporganisationen skall hantera en internationell krigskonflikt, eller vilka länder företaget skall etablera sig i. Exempel på handläggningsbeslut kan gälla en enskilds individs rätt till medicinsk behandling, uppehållstillstånd eller möjlighet att få låna pengar.

För att ta genomtänkta beslut krävs det bra beslutsunderlag, en förståelse för hur samhällets ekonomi och politik är organiserat samt kunskap om lagar och regler. Politices kandidat är designat för att just ge goda kunskaper om hur samhället, ekonomi och politik fungerar lokalt och globalt, både teoretiskt och i praktiken. Programmet ger grundläggande träning i statistiska och strategiska analysverktyg. Det ger träning i att självständigt lösa problem, att arbeta med projekt i team samt att skriftligen och muntligen kommunicera beslut och beslutsunderlag.

Duktiga samhällsvetare är viktiga och gör skillnad. Den som läst Politices kandidat ska vara allmänt användbar inom en organisation, klara olika typer av arbetsuppgifter och vara attraktiv för många olika typer av arbetsgivare. Utbildningen syftar till att lägga en god grund för fortsatta studier eller karriär inom både den offentliga och privata sektorn med intressanta arbetsuppgifter och god löneutveckling.

Vad läser du för ämnen?

Politices kandidatprogrammet omfattar huvudämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Du läser också kurser i juridik, statistik och utredningskunskap. Programmet ger också möjlighet till praktik, utlandsstudier och kurser inom valfritt område.

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati i såväl ett lokalt som ett internationellt sammanhang. Det kan gälla en kommun, en stat eller en överstatlig organisation som EU eller FN. Hur tas och vad påverkar politiska eller byråkratiska beslut? Du studerar hur politiker, partier, intresseorganisationer och massmedia samspelar och hur de utformar strategier för att vinna inflytande. Hur ges olika grupper och individer makt att påverka samhällets utformning och utveckling? Statsvetenskap handlar också om olika politiska ideologier och hur de växt fram över tiden. Inom området internationella relationer studeras freds- och konfliktproblem mellan internationella aktörer i såväl i-länder som u-länder.

Statsvetenskap ger viktiga kunskaper om hur samhället är organiserat och hur det styrs. Det ger verktyg till att förstå politiska konflikter och vad som driver dessa. Statsvetenskap erbjuder därmed en bred och kraftfull verktygslåda för att förstå aktuella samhällsförhållanden och de förutsättningar som finns att genomföra olika policys, som exempelvis föreslås i ett beslutsunderlag.

Nationalekonomi handlar om hur samhället, handel och politik fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Du studerar ekonomi både i ett internationellt och lokalt sammanhang. I makroekonomi studerar du exempelvis hur landets ekonomi, inflation och arbetslöshet påverkas av beslut som politiker tar i samspel med Riksbanken. I mikroekonomi studerar du hur handel fungerar på enskilda marknader. Vad blir exempelvis effekten av ekonomiska beslut som företag och vanliga människor tar då de samtidigt är påverkade av teknologisk utveckling och klimatproblem.

Nationalekonomi kan också beskrivas som en vetenskap om hur människor, företag och organisationer gör rationella eller irrationella val inom ekonomi och politik. Ämnet ger således verktyg till att förstå och analysera olika typer av strategier. Är de effektiva eller leder de till resursslöseri? Nationalekonomi erbjuder därmed en bred och kraftfull verktygslåda för att bedöma ekonomiska situationer, förutse ekonomiska konsekvenser och ta fram ekonomiskt underlag till beslut.

Juridik handlar om rättsreglers tillämpning. Du studerar här hur rättsregler skapas och tillämpas inom civilrätt och offentlig rätt med tyngdpunkt på rättstillämpning inom den offentliga sektorn.

Statistik handlar om metoder för insamling och analys av data. Du studerar här grundläggande begrepp och metoder samt vad du kan dra för slutsatser från bearbetad data. Statistiskt beslutsunderlag är ofta en förutsättning för genomtänkta beslut.

Utredningskunskap handlar om hur olika typer av utredningar kan utformas, genomföras och värderas i teori och praktik. Du studerar utredningsproblematik utifrån statsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar. Under utbildningen kan du välja att, under handledning, genomföra och presentera en utredning inom ett samhällsområde. 

 

Varför skall du läsa Politices kandidat i Linköping?

Det finns tre starka argument för att läsa Politices kandidat vid Linköpings universitet. Politices kandidat är här ett sammanhållet program, det erbjuder en hel del valfrihet i att själv utforma utbildningen och det ger möjlighet till fördjupning inom många ämnesområden.

Med ett sammanhållet program menas att olika typer av kurser och ämnen varvas i en genomtänkt ordning. Ett flertal av kurserna är speciella programkurser som bara kan läsas inom Politices kandidatprogrammet. Några exempel är de kurser som tränar muntlig och skriftlig kommunikation samt de kurser som handlar om att göra utredningar. (Se programplanen)

Det tre första terminerna läser alla studenter på programmet kurser tillsammans. Under den fjärde terminen väljer du att fördjupa dig i antingen statsvetenskap eller nationalekonomi. Den femte terminen erbjuder programmet stor valfrihet. Du kan välja mellan:

 • Valfria kurser som ges av andra ämnen, t.ex. företagsekonomi eller filosofi
 • Valfria kurser som ges vid andra lärosäten
 • Praktik inom en myndighet, ideell organisation eller ett privat företag
 • Utbytesstudier i ett annat land
 • Valfria fördjupningskurser i statsvetenskap och nationalekonomi

Genom den stora valfriheten får du möjlighet att själv designa din utbildning och därmed skaffa dig antingen specialkompetens eller breddade kunskaper. Kandidatuppsatsen under termin sex ger dig sedan ytterligare tillfälle till att fördjupa dig inom något område.

På Politices kandidat undervisar lärare som samtidigt bedriver forskning. Detta innebär att du utöver de traditionella forskningsinriktningarna, inom statsvetenskap och nationalekonomi, kan fördjupa dig i en mängd aktuella områden som:

 • Miljö och hållbarhet
 • IT, digitalisering och e-handel
 • Utvecklingsländer och deras ekonomiska och politiska problem
 • Mellanöstern och deras politiska konflikter
 • Diskriminering på arbetsmarknaden på grund av etnicitet eller kön
 • Säkerhetsfrågor inom politiken
 • Psykologin bakom ekonomiska och politiska beslut
 • Policy och policyanalys av svensk politik
 • Hälsoekonomi och etik

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Ett viktigt mål med utbildningen är att öppna upp för en bred och varierad arbetsmarknad. Bland samhällsvetare med statsvetenskap och nationalekonomi, som huvudinriktning, är det vanligt att arbetsuppgifterna kan bestå av att ta fram beslutsunderlag, handlägga ärenden, administrera och samordna, analysera komplex information, genomföra omvärldsanalys och ge professionell rådgivning. Som statsvetare och nationalekonom förväntas du ofta vara väl informerad och en del av arbetet kan bestå av att följa utvecklingen inom politik och ekonomi, läsa och ta till sig rapporter, studera och analysera aktuell statistik och utöva samhällsanalys. Du förväntas ofta också kunna delta i utredningar, leda projekt, skriva rapporter och genomföra muntliga presentationer. Det är heller inte ovanligt att samhällsvetare så småningom blir chefer eller går in i andra ledande befattningar. De viktigaste egenskaperna, som arbetsgivare ofta efterfrågar hos en nyutexaminerad, är att du självständigt skall kunna lösa problem och kritiskt analysera information.

Många av våra tidigare studenter finns idag inom offentlig verksamhet som kommuner, myndigheter och departement. Vidare har andra fått arbete på intresseorganisationer, ideella organisationer och inom privat företag som t.ex. bedriver konsultverksamhet. En del av våra tidigare studenter arbetar inom finanssektorn i t.ex. banker och försäkringsbolag.

Efter examen är du behörig till vidare studier på avancerad nivå. Flertalet av de som tar examen väljer idag att studera vidare för att ta ut en masterexamen eller en magisterexamen med antingen statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudinriktning. En liten andel väljer sedan att doktorera och arbeta som forskare och lärare vid ett universitet eller en högskola.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll