Sedan 2001 finns en forskarutbildning vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC). Syftet med utbildningen är att utvidga och fördjupa doktorandens teoretiska och metodologiska kunskaper och förståelse för forskningsområdet äldre och åldrande.

Målet är att den forskarstuderande, efter avslutad utbildning med godkänt resultat, har förvärvat fördjupade kunskaper inom området. Den studerande är väl förberedd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Den studerande visar förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida forskningsresultat.

Genom forskarutbildningskurser, handledning och ett självständigt avhandlingsarbete, skall doktoranden få färdigheter för att självständigt planlägga, genomföra och slutföra forskningsprojekt, samt för andra uppgifter, som kräver förmåga att ta del av, kritiskt värdera, använda och förmedla forskningsresultat inom området åldrande och social förändring och dess tillämpningar. 

För att bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet innebär att den sökande har en högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl.

Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildning.

Allmän studieplan

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Studieplan

Kontakt

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet