Samtals- och interaktionsforskning har under flera årtionden varit en stark profil vid Linköpings universitet. Utifrån en dialogisk grundsyn arbetar vi nära empirin med hjälp av ljud- eller videoinspelningar i syfte att förstå mänsklig interaktion och social verklighet.

Våra metoder är inspirerade av bland annat etnometodologi och samtalsanalys, men även antropologi och språkvetenskap, med särskilt analytiskt fokus på kroppsliga aspekter såsom gester, blickar samt användning av rum. Vårt arbetssätt är utpräglat kollektivt då vi ofta samlas kring inspelningar för att vässa våra argument genom analys av enstaka inspelade segment av det sociala livet.

Våra intresseområden kan däremot vara ganska skiftande. Som exempel kan man nämna interaktion i klassrummet, på förarutbildningen, eller på danslektioner. Ett antal studier har skrivits om interaktion vid arbetsplatser och institutioner. Interaktionsanalytiska metoder lämpar sig för att klarlägga avgörande detaljer i  en pedagogisk verksamhet men även för att kritiskt granska samhälleliga strukturer. Ytterligare ett centralt område är atypisk interaktion, dvs. samtal i situationer där en eller flera deltagare har någon form av kommunikativ funktionsnedsättning. Specifika analyser kan handla om det grammatiska såväl som det multimodala, där man sammanväger vad kroppen och språket åstadkommer, medan även teknologin nuförtiden betraktas som en deltagare i olika sammanhang. Genom mikroanalys av vardagliga mänskliga praktiker kan vi visa hur sociala strukturer upprätthålls och förändras, samt hur problem, asymmetrier och orättvisor uppstår. 

Forskare

Organisation