Asylkommissionen

Asylkommissionen var ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella som pågick mellan 2019 och 2022. Verksamheten har bedrivit gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Asylkommissionen har sedan samlat 48 experter, varav flera forskare, men också personer som med egen erfarenhet av asylprocessen, professionella samt volontärer från olika organisationer.

Det fullständiga namnet för Asylkommissionen var ”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”. Det var ett unikt samverkansprojekt. Både asylsökande och frivilligarbetare som möter dem har pekat på negativa konsekvenser för dem som sökt skydd i Sverige. Det handlar bland annat om ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa och familjesplittring. Därför krävs en vetenskaplig genomlysning av lagstiftningen och tillämpningen av lagen.

Den 27 augusti 2019 beviljades Anna Lundberg och de medsökande docenterna Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, och Sabine Gruber, Institutionen för kultur och samhälle/LiU, ett anslag om 1.4 miljoner från forskningsrådet FORMAS till ett projekt för insamling av forskningsdata för kommissionen. 

Asylkommissionen som projekt avslutades 2022.

Slutkonferens om asylrättsaktivism och solidaritet

Asylkommissionens slutkonferens

Asylkommissionen bjöd in till en internationell konferens om asylrättsaktivism och solidaritet i Europa under titeln "Contesting Violent Border Regimes".

Konferensen satte punkt för kommissionens granskning, men blickade även framåt mot nya, gränsöverskridande samarbeten för att främja en solidarisk flyktingpolitik och en värld utan gränser.

Konferensen hölls i Malmö, den 25 augusti 2022. Under konferensen presenterades resultaten av Asylkommissionens granskning, och vittnesmål och berättelser från aktivister samt verksamma i Europas våldspräglade gränsområden i Danmark, Grekland, Polen, Portugal och Turkiet delades.

Manifest

Manifest från Asylkommissionens slutkonferens. Ta del av fler filmer från konferensen på Asylkommissionens webbplats här.

Publikationer, böcker och rapporter

Barnens tid och framtid

En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015.

Den här studien analyserar asylbyråkratins tidssyn, tidsanvändning och tidsstyrning, och pekar på konsekvenserna som detta får för skyddssökande familjer och rätten till asyl.
Rapporten blottlägger något av den temporala styrning som tidigare inte har undersökts eller diskuterats i offentligheten. Rapporten är en delstudie i Asylkommissionens arbete med att granska förskjutningar i restriktiv riktning i den svenska asylprocessen efter 2015 och dess konsekvenser.

Barnens tid och framtid (PDF).

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?

Asylkommissionens antologi "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?" släpptes den 18 maj 2021.

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? är en antologi om mottagande av människor på flykt, redaktörer är Torun Elsrud, Sabine Gruber och Anna Lundberg . Den innehåller 26 kapitel om förändringar i rättssäkerheten efter 2015, då den svenska regeringen aviserade en rad lagändringar för en ny asylpolitik. Vilka är konsekvenserna av den alltmer restriktiva migrationspolitiken? Vad har förändringarna inneburit för barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige? Det ger antologin en inblick i.

Läs och ladda ned boken nedan. Vill du köpa ett tryckt exemplar? Kontakta Anna Lundberg.

Läs och ladda ned antologin Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?

Omslag för publikation 'Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?: en antologi om mottagande av människor på flykt'
Torun Elsrud, Sabine Gruber, Anna Lundberg (Redaktörskap) (2021)

Rapport om frihetsberövade människor i coronakrisen

Asylkommissionens rapport Frihetsberövade människor i coronakrisen lyfter frågan hur människor i förvar påverkas av pandemin. Vilka regler gäller i förvaren och hur efterföljs de?

Rapporten undersöker förvartagnas upplevelser av åtgärder och situationen på  Migrationsverkets förvar under coronapandemin. Rapporten visar bland annat på trängsel, begränsad tillgång till hälsoscreening och brister i rengörings- och hygienrutiner.

Frihetsberövade människor i coronakrisen (PDF).

Skuggdirektiv

Forskning om asylsökandes erfarenheter bör ligga till grund för migrationspolitiken. Det skriver Asylkommissionen i sina alternativa direktiv till regeringens migrationspolitiska utredning. 

Skuggdirektivet innehåller de riktlinjer som migrations-kommittén skulle ha behövt. Om varför människor flyr, om konsekvenser av lagarna och om mänskliga rättigheter.

Skuggdirektivet (PDF).

Nyheter och media

Podcast: Berättelser från Asylkommissionen

Hör Anna Lundberg och Sanna Vestin berätta mer om Asylkommissionens syfte mål och resultat.

I podcasten Välkommen till Sverige berättar initiativtagarna till Asylkommissionen mer om projektet.

Lyssna på avsnittet på Podbean.

Podcast: Hur är det att vara fast i en moment 22-situation?

Hör Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt i Fakultet - en podcast från Linköpings universitet.

Hur är det att vara fast i en obegriplig moment 22-situation där du varken kan ta dig fram eller tillbaka, varken in eller ut? Och vad du än gör finns inget nästa steg, ingen möjlighet att påverka? Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen där den tillfälliga lag som infördes 2016 ska bli permanent från och med den 20 juli. Vad kommer det ha för inverkan på rättssäkerheten, solidariteten och människors öden?

Fakultet är en podcast från Linköpings universitet. Lyssna på avsnittet på Podbean.

Nyheter

Media 

Kontakt

Mejla oss gärna på asylkommissionen@ikos.liu.se

Mejl och konversationer som inkommer till Asylkommissionen sparas så länge det behövs för att svara på avsändares frågor eller ta vara på den information avsändaren inkommer med. Se även universitetets integritetspolicy.
Skicka inte handlingar eller personuppgifter utan överenskommelse! Vi tar kontakt om vi vill be om vittnesmål eller se dokument!

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle
Asylkommissionen
Professor Anna Lundberg
601 74 Norrköping

Följ oss gärna på Facebook!

Huvudman och medlemmar

Huvudman

Huvudman för Asylkommissionen är Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet, ämnet Välfärdsrätt, i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Deltagare

Asylkommissionen består av personer från välfärds- och migrationsforskningsområdet, andra experter, personer med erfarenhet av asylproceduren under senare år samt personer verksamma inom frivilligorganisationer eller det juridiska fältet. Kommissionen kan utvidgas under projekttiden samt vid behov anlita forskare och professionella vid förberedelser och val av ämnesområden samt när delresultat presenteras.

Styrgrupp

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Mohamed Kiswani, projektledare, Palestinska Huset i Göteborg

Sabine Gruber, professor, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Sanna Vestin, informatör och styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sofia Häyhtiö, vice ordförande samt samordnare i FARR, forskningsassistent, Linköpings universitet

Tilda Pontén, jurist och ansvarig för migrationsfrågor vid Civil Rights Defenders

Torun Elsrud, docent sociologi, lektor socialt arbete, Linnéuniversitetet  

Lista över medlemmar i Asylkommissionen

Mer forskning om välfärdsrätt

Blogg