Biopsykosocial obstetrik och reproduktion

Spermaförvaring i kylda tankar
Donatorsperma frysförvaras i flytande kväve (–196 grader C) på Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), Universitetssjukhuset i Linköping

Vi vill öka kunskapen om tillblivelse och utveckling från foster till människa. Vi studerar ägg- och spermiedonationer och surrogatmoderskap – från det inledande samtalet på kliniken till uppföljningar flera år senare. 

Inom Biopsykosocial obstetrik och reproduktion forskar vi även kring nedsatt fertilitet och medicinska problem i havandeskapet, liksom hur mental och fysisk hälsa under graviditeten påverkar fostrets överlevnad och tillväxt och det födda barnets utveckling – från tidiga barnaår till vuxenliv.

Långtidsuppföljning av ägg- och spermiedonation i Sverige

Patientsamtal inför konstgjord befruktningGunilla Sydsjös samtal med potentiella blivande föräldrar är
viktiga både kliniskt och i forskningen. Foto: Thor Balkhed

Detta är en multicenterstudie med sju deltagande IVF-kliniker: De är vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus och Skånes universitetssjukhus i Malmö

Det övergripande målet med projektet är att studera både kort- och långsiktiga psykosociala konsekvenser av äggdonation (ÄD) och spermadonation (SD) för par som genomgår sådana behandlingar och barn som föds som resultat av dessa, samt för donatorer.

Medarbetare

Prof Claudia Lampic KI, Prof Agneta Skoog Svanberg Uppsala.

Surrogatfamiljer i Sverige

100 familjer som fått barn med hjälp av surrogat moderskap kommer att studeras med avseende på hälsa och föräldraskap. Start 2015.

Medarbetare

Claudia Lampic KI, Agneta Skoog Svanberg Uppsala.

Ensamstående kvinnor och barn

Register- och kliniska studier med start 2015.

Medarbetare

Claudia Lampic KI, Agneta Skoog Svanberg Uppsala.

Doktorand: Malin Lindell Pettersson 

Reproduktiv och psykosocial hälsa hos personer med icke optimal födelsekaraktäristik 

Att vara född med ett avvikande förlossningsutfall såsom tillväxthämning eller för prematurt har spekulerats leda till nedsatt reproduktion hos både män och kvinnor. Vi har visat att dessa utfall oftare upprepas i kommande generationer. Fortsatta studier inom området pågår. Icke optimal födelsekaraktäristik kan även ha långtids effekter och betydelse för utvecklande av sjuklighet – mental såväl som somatisk.

Medarbetare

Ann Josefsson, John Carstensen, Orvar Finnström, Mats Hammar, Marie Bladh, Heriberto Rodriguez-Martinez, Ina Marteinsdottir, Elvar Theodorsson.

Psykosocial hälsa under graviditet

Kvinnor hälsa under graviditet och familjebildning och dess effekter på kvinnan och familjen i ett långtid perspektiv har varit föremål för mitt forskningsintresse de senaste 30 åren. Vi följer kvinnor med förlossnings rädsla med syfte att studera graviditets - och förlossningsutfall hos kvinnor som har en svår förlossningsrädsla. Vi studerar även kejsarsnitt förlösta kvinnors sjuklighet och reproduktionsmönster i både kliniska material och i register.

I en långtids uppföljning av gravida kvinnor och deras barn studerar vi Stress under graviditet. Syfte att över längre tid genom att mäta stresshormonet kortisol i hår. Detta ger en möjlighet att få inblick i hur foster har det i relation till hur moderns situation och mentala hälsa Studien är ett samarbetsprojekt med psykiatriska kliniken och sker i Värnamo.

Medarbetare

Ann Josefsson, Marie Bladh, Ina Marteinsdottir, Elvar Theodorsson.
Doktorander: Louise Möller, Malin Lindell Pettersson.

Tidiga risk- och friskfaktorers betydelse för barns psykosociala hälsa – SESBiC studien

Att longitudinellt studera salutogena faktorers inverkan på under förskoleåren identifierade grupper av såväl hög-risk som låg-risk barn i en födelsekohort i södra Sverige. Att specifikt studera interaktion mellan genetiska och psykosociala risk och salutogena faktorer på den psykosociala utvecklingen i olika riskgrupper vid 3 månader, 3 år och 5,5, 12 år och vid 20 år.

Undersökningsgruppen bestod av samtliga barn som anmäldes till BVC från BB i Hässleholms och västra Blekinges sjukvårdsdistrikt under tiden 1 maj 1995 till 31 december 1996. Totalt 1723 personer, 53 % pojkar och 47 % flickor ingår i studien. Under 2016 följs alla deltagare upp på nytt.

Medarbetare

Carl-Göran Svedin, Lars Oreland, Sara Agnafors, Marie Bladh, Erika Comasco.

Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar.

Forskningsprojektet handlar om hur tillgång till assisterad befruktning regleras, och bör regleras, utifrån bedömningar av barnets bästa och sökandes potential som föräldrar. De övergripande frågeställningarna för projektet är på vilket sätt barns bästa tas och bör tas i beaktande vid assisterad befruktning och huruvida alla sökande par ges och bör ges behandling med assisterad befruktning oavsett om de bedöms vara lämpliga som föräldrar eller inte. 

Medarbetare

Docent Judith Lind, Tema Barn, Professor Agneta Skoog Svanberg Uppsala.

Bildspel - Assisterad befruktning

Kontakt

Publikationer

2024

Johan Paulin, Kimmo Sorjonen, Gunilla Sydsjö, Claudia Lampic (2024) Using the theory of planned behavior to predict parents' disclosure of donor conception to their children: a longitudinal study Human Reproduction Vidare till DOI
Gulnara Kassymova, Gunilla Sydsjö, Ninnie Borendal Wodlin, Lena Nilsson, Preben Kjölhede (2024) The Impact of Symptoms of Depression, Anxiety, and Low Stress-Coping Capacity on the Effects of Telephone Follow-Up on Recovery Measures After Hysterectomy Women's Health Reports, Vol. 5, s. 304-318 Vidare till DOI
Andreas Widbom, Stina Isaksson, Gunilla Sydsjö, Agneta Skoog Svanberg, Claudia Lampic (2024) The motives and experiences of donor-conceived persons requesting the identity of their sperm donors Reproductive BioMedicine Online, Vol. 48, Artikel 103413 Vidare till DOI

Nyhetsartiklar om reproduktiv hälsa

vuxen hand håller handen hos ett mycket för tidigt fött barn.

Studie på extremt för tidigt födda barn ger vården viktig kunskap

Barn som föds extremt för tidigt behöver få berikning som ett tillägg till bröstmjölk. Men gör det någon skillnad om berikningen tillverkas av bröstmjölk eller komjölk när det gäller risken för svåra komplikationer hos barnen?

gravid kvinna joggar på löpband.

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Kvinnor som har multipel skleros blir tillfälligt mycket bättre i sin sjukdom när de är gravida. Nu har forskare kartlagt de gynnsamma förändringar som sker naturligt i immunsystemet under graviditet. Fynden kan visa vägen mot nya behandlingar.

gravidmage med texten

Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risker

Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper.

Relaterad forskning

Organisation