Lokala solelgemenskaper – en väg mot stärkt energidemokrati?

Tecknade figurer med banderollen

Projektet undersöker vilka drivkrafter som finns för lokala aktörer att initiera lokala solelgemenskaper, vilka hinder som uppstår, och på vilket sätt lokala solelgemenskaper kan bidra till stärkt energidemokrati.

Lokala energigemenskaper, där lokala aktörer tillsammans producerar, lagrar och delar förnyelsebar energi, har en god potential att bidra till både miljömässiga och sociala hållbarhetsmål, exempelvis genom att demokratisera energisystemet, minska motståndet mot förnyelsebar energiproduktion, och stärka den sociala sammanhållningen. Trots dessa fördelar finns det tydliga tecken på att lokala energigemenskaper marginaliseras. Detta vill dock EU ändra på. I det så kallade “Ren energipaketet”, vilket antogs av Europaparlamentet under våren 2019, åläggs medlemsstaterna att aktivt undanröja hinder för lokala energigemenskaper att framgångsrikt producera, lagra och dela förnyelsebar energi.

I detta projekt undersöker vi vilka drivkrafter som finns för lokala aktörer att initiera lokala solelgemenskaper, vilka hinder som uppstår, och på vilket sätt lokala solelgemenskaper kan bidra till stärkt energidemokrati. Genom en kombination av djupgående fallstudier av lokala solelgemenskaper och analys av det policylandskap dessa ingår i, vill vi skapa en bättre förståelse av hinder och drivkrafter för lokala energigemenskaper att framgångsrikt producera, lagra och dela el från solen.

Vi är särskilt intresserade av att studera olika sätt att organisera lokala solelgemenskaper och vilka former av engagemang – och av vilka – som detta möjliggör och främjar. För att den kunskap som produceras inom projektet ska vara användbar i praktiken görs mycket av forskningen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Projekttid
2021-2024

Extern finansiär
Energimyndigheten, programmet El från solen

Broschyr

Forskare i projektet

Relaterad forskning

Organisation

Nyheter