Fotografi av Fredrik Envall

Fredrik Envall

Universitetslektor

Som samhällsvetenskapligt orienterad miljövetare intresserar jag mig för hur miljöproblem begripliggörs och ageras på i samhället. Min forskning är belägen i gränslandet mellan miljö, politik och teknik med ett tvärvetenskapligt anslag. 

Miljöpolitikens platser, idéer, tekniker och processer

Olika sätt att hantera miljöfrågor är tätt förknippade med olika slags förståelse av dem. Med denna utgångspunkt utforskar jag samhälleliga processer som utspelar sig när miljöpolitiska ambitioner ska omsättas till praktik på olika platser, ofta kanaliserat genom olika tekniker, liksom de idéer och den kunskap som underbygger olika handlingsprogram. Särskilt fokus ägnas åt politiska dimensioner som makt, värderingar och kontroverser.

Som forskare är jag odisciplinär och inspireras av olika samhällsvetenskapliga perspektiv på miljöproblem, politik och teknik. Oftast tar jag avstamp i kritiska ansatser såsom politisk ekologi, sociotekniska infrastrukturstudier och diskursanalytiska ansatser. Ett sociotekniskt perspektiv på infrastrukturer såsom energisystemet synliggör hur dessa medierar miljöstyrning och maktrelationer såväl som miljöpåverkan, både materiellt i rummet och socialt.

Energi utgör en röd tråd i min forskning. I min avhandling studerade jag hur experimenterande inom så kallade smarta nät arrangerar miljöstyrning i bredare bemärkelse, bortom enskilda pilotprojekt. Studien innefattade att röra mig mellan olika platser där politisk styrning ”görs” eller åstadkoms i praktiken, t.ex. statliga myndigheter, policynätverk, intresseorganisationer, platser där olika experiment genomförs och i lokala offentliga förvaltningar.

I projektet ”Lokala solelgemenskaper – en väg mot stärkt energidemokrati?” utforskar jag lokala solelgemenskapsinitiativ. Projektet kombinerar djupgående fallstudier av lokala solelgemenskaper med analys av det policylandskap dessa ingår i.

Populärvetenskapliga publikationer

Publikationer

Forskningsprojekt & nätverk

Undervisning

CV

CV i korthet

 • 2021
  Fil. Dr i Teknik och social förändring
 • 2015
  Antagen till forskarutbildning vid Tema Teknik och Social Förändring
  och Forskarskolan Energisystem, Linköpings Universitet 
 • 2015
  Masterexamen (M. Sc) i statsvetenskap, Linköpings Universitet 
 • 2012
  Kandidatexamen (B. Sc) i miljövetenskap, Linköpings Universitet 

Undervisning

 • Jag undervisar i miljövetenskap, samhällsplanering och statsvetenskap med ett brett anslag, främst med fokus på sociala processer kring miljöproblem och omställning.

I media

Organisation