Omställning genom smarta elnät-pilotprojekt: miljö, politik och teknik

Smarta elnät framhålls av många aktörer som nyckelfaktorer i omställningen till ett hållbart samhälle. I min forskning undersöker jag hur svenska pilotprojekt på smarta elnät uttrycks och praktiseras som hållbarhetsinterventioner, och deras implikationer för omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle.

I min avhandling följer jag några pilotprojekt om smarta elnät genom olika kontexter, såväl genom analys av t.ex. nationella policydokument som intervjuer med olika aktörer, för att spåra pilotprojektens implikationer för hållbarhetsomställningen. Forskningen har ingen utvärderande ambition, utan anslaget är snarast explorativt för att undersöka vilka betydelser olika aktörer tillmäter pilotprojekten om smarta nät och hur de ser på projektens roll i hållbarhetsomställningen. I grund och botten är det en samtidshistorisk ansats, eftersom utvecklingen av och policyformeringen kring smarta nät sker just nu. Jag är bland annat intresserad av vilka framtidsbilder som uppmålas genom pilotprojekten, och vilka aspekter av det breda begreppet hållbarhet som får plats i politiken runt smarta nät.

Jag inspireras av många olika forskningsinriktningar, men främst av miljöhumaniora inriktad på energi (energy humanities), politisk ekologi, infrastrukturstudier och diskursanalytiska ansatser.

Min avhandling är en del av forskningsprojektet “Nya krafter, nya nätverk”, i vilket två doktorander på Chalmers också deltar. Det sker ett kontinuerligt, tvärvetenskapligt orienterat utbyte av idéer oss emellan, vilket bidrar till våra respektive delar av forskningsprojektet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Forskningsprojekt & nätverkVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2015
  Antagen till forskarutbildning vid Tema Teknik och Social Förändring
  och Forskarskolan Energisystem, Linköpings Universitet 
 • 2015
  Masterexamen (M. Sc) i statsvetenskap, Linköpings Universitet 
 • 2012
  Kandidatexamen (B. Sc) i miljövetenskap, Linköpings Universitet 

Undervisning

Jag undervisar i miljövetenskap, samhällsplanering och statsvetenskap med ett brett anslag, främst med fokus på sociala processer kring miljöproblem och omställning.

HandledareVisa/dölj innehåll

Andra forskare inom samma fältVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll