Det fossilfria samhällets platser, politik och etik

Genom att studera tre städer – Lysekil, Slite och Luleå, som
alla är beroende av fossil-intensiva industrier för arbetstillfällen och
skatteintäkter, vill projektet bidra till en ökad förståelse vad en rättvis klimatomställning kan innebära. 

År 2017 antog den Svenska riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. För att möta Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, beslutade riksdagen att Sveriges territoriella växthusgasutsläpp ska nå netto-noll år 2045 för att sedan bli negativa. Detta progressiva klimatmål vilar mot en stark samverkansdiskurs.

Vinnare och förlorare i den fossilfria omställningen

För att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle har den svenska regeringen, genom samarbetsplattformen Fossilfritt Sverige, bjudit in en bred uppsättning samhällsaktörer (till exempel företag, städer, organisationer) att formulera och genomföra fossilfria initiativ och färdplaner. Även om Fossilfritt Sverige ofta presenterar klimatomställningen som ett positivt samhällsprojekt som kommer att bidra till gröna jobb och hållbar konkurrenskraft, vet vi att Sveriges netto- nollmålsättning utmanar fossil-intensiva industrier och regioner. EU kommissionen har bedömt att en ambitiös europeisk klimatpolitik hotar industrisektorer av central betydelse för många medlemsländer (till exempel kolbrytning, bensin och naturgasframställning, kemi och bilindustri) och härmed också riskerar att undergräva många europeiska arbetstillfällen. Det gula västupproret i Frankrike och det svenska bensinupproret 2.0 påminner oss om att det finns vinnare och förlorare i den fossilfria omställningen och att dessa orättvisor kan ställa socio- ekonomiska grupper och geografiska regioner mot varandra.

Ökad förståelse för fossilfria omställningens politik och etik behövs

För att bygga demokratiskt stöd för en progressiv klimatpolitik, är det viktigt att bättre förstå den fossilfria omställningens platsbundna politik och etik. Syftet med detta projekt är att bidra till en sådan förståelse genom en jämförande fallstudie av tre svenska städer – Lysekil, Slite och Luleå – som alla är starkt beroende av fossil-intensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter. Varje stad präglas av storskalig produktion av stål, cement och bensin/diesel, industrisektorer som alla representerar växande klimatutsläpp och står inför stora omställningsutmaningar. Genom dokument- och intervjustudier liksom tre konstnärligt informerade forskningsworkshopar med civilsamhälle, industriarbetare, kommuntjänstemän och representanter för Preemraff, Cementa och SSAB, studerar vi hur det fossilfria samhällsprojektet formar lokala aktörers berättelser om framtiden, sina livsvillkor och sig själva.

Samarbete med University of Newcastle

Projektet leds av forskare från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet i samarbete med University of Newcastle i England. Forskargruppen kombinerar expertis inom nationell och internationell klimatpolitik och styrning, omställnings- och kommunikationsforskning, liksom etnografiska studier av natur, kultur och identitet. Projektet kommer att resultera i sju vetenskapliga publikationer, en debattartikel i en ledande svensk dagstidning, liksom en offentlig konstutställning.

Resultatet visas på en konstutställning

Konstutställningen kommer att genomföras i Lysekil under projektets tredje år och i nära samarbete med Lysekil kommun liksom Kristinebergs forsknings- och innovationscenter. Utställningen bygger på konstnärliga inspel från deltagarna i projektets tre forskningsworkshoppar, och syftar till att ge plats åt en mångfald av berättelser, samtal och kreativa illustrationer av det fossilfria samhällets platsbundna möjligheter och problem. Under utställningen kommer projektgruppen också att arrangera ett live-streamat rundabordssamtal där kommuntjänstemän från Lysekil, Slite och Luleå samt representanter från Fossilfritt Sverige inbjuds till en diskussion om vad en rättvis klimatomställning innebär för fossil-beroende platser och regioner. Rättvis omställning är en central pelare i EUs nyligen antagna klimatstrategi liksom för den internationella arbetsorganisationen.

Sveriges regering har också ställt sig bakom deklarationen för rättvis omställning som antogs i klimatmötet i Polen 2018. Projektet kommer därför att vara av stort intresse för beslutsfattare, forskare, civilsamhället, företag och fackföreningar som är, eller vill bli, engagerade i arbetet för en fossilfri framtid.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterad information
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll