Ta hjälp av forskning i din undervisning

Ett stöd i arbetet

Forskning utgör ett viktigt stöd i skolutvecklingen. NATDID vill underlätta för lärare att hitta och använda relevanta forskningsresultat i undervisningen.

Detta gör vi genom att sammanfatta och lyfta fram de mest centrala resultaten, och vilka konsekvenser forskningen kan få för det praktiska arbetet. Vi synliggör också hur studier har genomförts, av vilka, och vilka slutsatser som kan dras mot bakgrund av studien. Detta för att du kritiskt ska kunna värdera det du läser. Våra texter är utformade för förskola/skola med ett språk och begrepp som används i skolvärlden. Här hittar du forskning om undervisning inom ämnena kemi, biologi, fysik och teknik, från förskola till gymnasium.

Forskningsresultat och reflektioner från läraryrket

Lärare läser högt ur studiematerial.

Hur tänka om undervisningsresurser från industriföretag?

Många olika aktörer engagerar sig i skolans naturvetenskaps- och teknikundervisning, inte minst från industrin. Forskare har studerat motiv och användning. De har även tagit fram stöd för skolors reflektioner kring användningen.


Läs om forskningen i ATENA Didaktik
Samtal bland deltagare på konferensen FobasNT 2019.

Utmaningar med att integrera programmering i undervisningen

Peter Vinnerviks avhandling undersöker risker när man som lärare integrerar programmering i undervisningen. Resultaten pekar på svårigheter som bristande kunskap och osäkerhet bland lärare, samtidigt som läroplanen brister i vägledning.


Läs om avhandlingen i ATENA Didaktik

Är lärobokstexterna i naturvetenskapsämnen för enkla?

Språket i naturvetenskapliga läromedel är betydligt enklare och innehåller färre ord idag jämfört med 1970-talet visar en avhandling av Judy Ribeck. I sin studie av högstadiet och gymnasiet betonar hon språkets roll i dessa ämnens undervisning.


Läs om studien i ATENA Didaktik

Läs mer i vår digitala tidskrift

ATENA Didaktik

ATENA Didaktik

Texterna ovan kommer från ATENA Didaktik, en digital tidskrift av NATDID om hur undervisning kan utvecklas genom att baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den riktar sig till personer verksamma i förskola/skola, forskare och andra som är intresserade av naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Texterna sammanfattar och lyfter fram forskningsresultat och ger reflektioner från läraryrket. På ATENA:s hemsida kan du kategorisera innehållet utifrån olika ämnen såsom kemi, biologi, fysik, teknik, och naturkunskap, och utifrån olika åldrar i skolan som förskola, fritidshem, f-3, 4-6, 7-9 och gymnasium. Texterna är författade av forskare och lärare runt om i landet.
Läs mer på ATENA Didaktiks hemsida.
Vill du skriva för ATENA Didaktik? Läs mer om hur på ATENA Didaktik.

Kollegialt arbete och lärarrollen

2023 års vinnare av NATDID:s pris för bästa examensarbete

Tidigare års vinnare

Mer om priset för bästa examensarbete på lärarutbildningen

NATDID utser de två främsta bidragen inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik 

Vem kan nominera?

Varje lärosäte får nominera ett examensarbete. Av de nominerade väljs två vinnande bidrag.

När kan man nominera?

Nomineringsprocessen pågick fram till sista juni 2023. Nästa nomineringsperiod pågår januari-juni 2024, för examensarbeten skrivna ht-23 och vt-24.

Hur nominerar man?

Lärosätet nominerar examensarbetet genom att skicka det som en bilaga till examensarbete.natdid@ibl.liu.se tillsammans med författarens/nas aktuella kontaktuppgifter. Innan nominering görs bör den stämmas av med författaren/na till examensarbetet.

Kriterier för bedömningen

Examensarbetet ska vara skrivet inom något av lärarprogrammen och ha inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Det ska vara relevant för läraryrket, det vill säga att ämnet är praktiknära eller behandlar en frågeställning som är betydelsefull för utveckling inom området. Uppsatsen ska vara skriven av en eller två studenter på grundläggande eller avancerad nivå.

Vad vinner pristagarna?

Författarna till de vinnande uppsatserna erbjuds att presentera sina arbeten som ett bidrag på vår konferens FobasNT23 den 18-19 oktober 2023 i Norrköping. Konferensen ger möjlighet att träffa såväl lärare som forskare och bygga nätverk för framtiden. NATDID står för konferensavgift, resa och boende vid behov. Studenterna erbjuds också att publicera en omskriven version av sitt examensarbete i NATDID:s digitala tidskrift ATENA Didaktik.
NATDID bjuder varje år in lärosäten från hela Sverige att nominera examensarbeten som skrivs på lärarprogrammen och har inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Vi vill uppmärksamma examensarbeten med tydliga bidrag till läraryrket och hög vetenskaplig kvalitet. Uppsatsen kan vara skriven av en eller två studenter, på grundläggande eller avancerad nivå. Nomineringstiden för 2023 års pris gick ut den 30 juni. De två vinnande bidragen presenteras på NATDID:s konferens FobasNT23 den 18-19 oktober 2023 i Norrköping. 

Idébank med exempel på ämnesinnehåll, arbetssätt och mål för SNI 

Vad vill du veta mer om?

Lågstadieelev tittar på mossa genom lupp.
  Peter Holgersson AB

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår webbplats och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.