Ta hjälp av forskning i din undervisning

Ett stöd i arbetet

Forskning utgör ett viktigt stöd i skolutvecklingen. NATDID vill underlätta för lärare att hitta och använda sig av relevanta forskningsresultat i sin undervisning.

Detta gör vi genom att sammanfatta och lyfta fram de mest centrala resultaten, och vilka konsekvenser forskningen kan få för det praktiska arbetet. Vi synliggör också hur studier har genomförts, av vilka, och vilka slutsatser som kan dras mot bakgrund av studien. Detta för att du kritiskt ska kunna värdera det du läser. Våra texter är utformade för lärare och förskollärare, med ett språk och begrepp som används i skolvärlden. Här hittar du forskning om undervisning inom ämnena kemi, biologi, fysik och teknik, från förskola till gymnasium.

Forskningsresultat och reflektioner från praktiken

Läs mer i vår digitala tidskrift

ATENA Didaktik

ATENA Didaktik

Texterna ovan kommer från ATENA Didaktik, en digital tidskrift av NATDID om hur undervisning kan utvecklas genom att baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den riktar sig till personer verksamma i skolan, forskare och andra som är intresserade av naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Texterna sammanfattar och lyfter fram forskningsresultat och ger reflektioner från praktiken. På ATENA:s hemsida kan du kategorisera innehållet utifrån olika ämnen såsom kemi, biologi, fysik, teknik, och naturkunskap, och utifrån olika åldrar i skolan som förskola, fritidshem, f-3, 4-6, 7-9 och gymnasium. Texterna är författade av forskare och lärare runt om i landet. Läs mer på ATENA Didaktiks hemsida.
Vill du skriva för ATENA Didaktik? Läs mer om hur på ATENA Didaktik.

Idébank med exempel på ämnesinnehåll, arbetssätt och mål för SNI 

NATDID:s pris för bästa examensarbete på lärarutbildningen 2022

Nominera ett examensarbete

NATDID utser de två främsta bidragen varje år 

Vem kan nominera?

Varje lärosäte får nominera ett examensarbete. Utifrån de nominerade bidragen kommer vi att välja ut två vinnare.

När kan man nominera?

Nomineringsprocessen pågår fram till sista juni 2023.

Hur nominerar man?

Lärosätet nominerar examensarbetet genom att skicka det som en bilaga till examensarbete.natdid@ibl.liu.se tillsammans med författarens/nas aktuella kontaktuppgifter. Innan nominering görs bör den stämmas av med författaren/na till examensarbetet.

Kriterier för bedömningen

Examensarbetet ska vara skrivet inom något av lärarprogrammen och ha inriktning mot naturvetenskapernas och eller/teknikens didaktik. Det ska vara relevant för läraryrket, det vill säga att ämnet är praktiknära eller behandlar en frågeställning som är betydelsefull för utveckling inom området. Uppsatsen ska vara skriven ht-22 eller vt-23, av en eller två studenter, på grundläggande eller avancerad nivå.

Vad vinner pristagarna?

Författarna till de vinnande uppsatserna erbjuds att presentera sina arbeten som ett bidrag på vår konferens FobasNT den 18-19 oktober 2023 i Norrköping. Konferensen ger möjlighet att träffa såväl lärare som forskare och bygga nätverk för framtiden. NATDID står för konferensavgift, resa och boende vid behov. Studenterna erbjuds också att publicera en omskriven version av sitt examensarbete i NATDID:s digitala tidskrift ATENA Didaktik.
NATDID bjuder in lärosäten runt om i landet att nominera examensarbeten som skrivs på lärarprogrammen och har inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Vi vill uppmärksamma examensarbeten med tydliga bidrag till läraryrket och hög vetenskaplig kvalitet. Uppsatsen kan vara skriven av en eller två studenter ht-22 eller vt-23, på grundläggande eller avancerad nivå. De två vinnande bidragen ges bland annat möjlighet att presenteras på vår konferens FobasNT den 18-19 oktober 2023 i Norrköping.

Tidigare års pristagare

Vad vill du veta mer om?

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.
Anna Stills

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår sida och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@ibl.liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.