Ta stöd av forskning i undervisningen

En hjälp i arbetet

NATDID vill underlätta för lärare att hitta och använda relevant forskning i undervisningen. Vi sammanfattar och lyfter fram centrala forskningsresultat och vilka konsekvenser forskningen kan få för praktiskt arbete. Vi synliggör hur studier har genomförts, av vilka, och vilka slutsatser som kan dras mot bakgrund av studien. Detta för att du ska kunna kritiskt värdera det du läser. Våra texter är utformade för förskola/skola med ett språk och begrepp som används i skolan. Vi lyfter fram forskning och beprövad erfarenhet som rör undervisning inom naturvetenskap, kemi, biologi, fysik och teknik.

Nominera årets bästa examensarbete på lärarutbildningen

NATDID utser de två främsta bidragen inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik 

Vem kan nominera?

Varje lärosäte får nominera ett examensarbete. Av de nominerade väljs två vinnande bidrag.

När kan man nominera?

Fram till den sista juni 2024 går det att skicka in sin nominering.

Hur nominerar man?

Lärosätet nominerar examensarbetet genom att skicka det som en bilaga till examensarbete.natdid@ibl.liu.se tillsammans med författarens/nas aktuella kontaktuppgifter. Innan nominering görs bör den stämmas av med författaren/na till examensarbetet.

Kriterier för bedömningen

Examensarbetet ska vara skrivet inom något av lärarprogrammen i Sverige och ha inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Det ska vara relevant för läraryrket, det vill säga att ämnet är praktiknära eller behandlar en frågeställning som är betydelsefull för utveckling inom området. Uppsatsen ska vara skriven av en eller två studenter ht-23 eller vt-24, på grundläggande eller avancerad nivå.

Vad vinner pristagarna?

Författarna till de vinnande uppsatserna erbjuds att presentera sina arbeten som ett bidrag på FND-konferensen 2024: Lärande i det digitala samhället, den 12-14 november i Halmstad. Konferensen ger möjlighet att träffa såväl lärare som forskare och bygga nätverk för framtiden. NATDID står för konferensavgift, resa och boende vid behov. Studenterna erbjuds också att publicera en omskriven version av sitt examensarbete i NATDID:s digitala tidskrift ATENA Didaktik.
NATDID bjuder varje år in lärosäten från hela Sverige att nominera examensarbeten som skrivs på lärarprogrammen och har inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Vi vill uppmärksamma examensarbeten med tydliga bidrag till läraryrket och hög vetenskaplig kvalitet. Uppsatsen kan vara skriven av en eller två studenter ht-23 eller vt-24, på grundläggande eller avancerad nivå. Nominera senast sista juni 2024.

Tidigare års vinnare

Forskningsresultat och reflektioner från läraryrket

Gymnasieelev håller upp torr pasta med en tång under biologilaboration.

Modell för att utveckla förmågan att formulera undersökningsbara frågor

Det är inte givet att gymnasielever i sitt genomförande av systematiska undersökningar utvecklar en kunskap om naturvetenskapens arbetsmetoder. Forskare har använt en modell för att stödja eleverna i att utveckla undersökningsbara frågor.


Läs mer i ATENA Didaktik
Lärarstudent och gymnasieelever samtalar under biologilektion.

Hur planera studiebesök så att de stödjer elevers intresse?

Gymnasieläraren Niklas Boman reflekterar över hur man kan nå elever som verkar ointresserade. I samarbete med ett universitet har han och kollegor använt en teori om naturvetenskaplig kapital för att förändra planeringen av studiebesök.


Läs mer i ATENA Didaktik

Tre reflektionsverktyg som bidrar till mer genomtänkta lektioner

Forskare vid Högskolan i Halmstad har arbetat med lärarstudenter på VFU för att utveckla didaktiska reflektionsverktyg i naturvetenskaplig undervisning. Studenter menade att verktygen förbättrade både lektionsförberedelser och utvärderingar.


Läs mer i ATENA Didaktik

Läs mer i vår digitala tidskrift

ATENA Didaktik

ATENA Didaktik

Texterna ovan kommer från ATENA Didaktik, en digital tidskrift av NATDID om hur undervisning kan utvecklas genom att baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den riktar sig till personer verksamma i förskola/skola, forskare och andra som är intresserade av naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Texterna sammanfattar och lyfter fram forskningsresultat och ger reflektioner från läraryrket. På ATENA:s hemsida kan du kategorisera innehållet utifrån olika ämnen såsom kemi, biologi, fysik, teknik, och naturkunskap, och utifrån olika åldrar i skolan som förskola, fritidshem, f-3, 4-6, 7-9 och gymnasium. Texterna är författade av forskare och lärare runt om i landet.
Läs mer på ATENA Didaktiks hemsida.
Vill du skriva för ATENA Didaktik? Läs mer om hur på ATENA Didaktik.

Kollegialt arbete och lärarrollen

Idébank med exempel på ämnesinnehåll, arbetssätt och mål för SNI 

Vad vill du veta mer om?

Lågstadieelev tittar på mossa genom lupp.
  Peter Holgersson AB

Skicka oss din feedback

Vi är alltid intresserade av att veta vad du tycker om vår webbplats och vad du vill veta mer om inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Om du har förslag på områden, frågor om vår information eller något annat du vill tycka till om, mejla oss på natdid@liu.se, eller kontakta någon av NATDID:s medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om NATDID.