09 november 2022

Liselotte Howard och Suzanne Bruks vinner pris för välskrivna examensarbeten på lärarutbildningar. Liselotte Howard har studerat lärares och rektorers arbete med språkstöttning i NO för mellanstadieelever med svenska som andraspråk. Suzanne Bruks har undersökt kemisäkerhet på grundskolor och lärares erfarenheter av säkerhetsarbetet.

Liselotte Howard och Suzanne Bruks.
Liselotte Howard, Linköpings universitet, och Suzanne Bruks, Umeå universitet, vinner pris för årets examensarbete skrivet på lärarutbildningar i Sverige, med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Elie Khamis/Suzanne Bruks.

Varje år delar Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) ut pris till två examensarbeten skrivna på lärarprogram i Sverige, med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. 2022 ges priset till Liselotte Howard, Linköpings universitet, och Suzanne Bruks, Umeå universitet, för uppsatser med hög vetenskaplig kvalitet och tydliga bidrag till läraryrket.

Möjligheter och utmaningar med språklig stöttning i NO-undervisning

Genom intervjuer undersöker Liselotte Howard hur lärare och rektorer arbetar med språk och studiehandledning inom NO i mellanstadiet. De beskriver kreativa arbetssätt och samarbete, men också utmaningar i att undervisa ett ämne med många facktermer och begrepp som inte används i vardagsspråk.

Vikten av tid understryks av både lärare och rektorer, något det ofta är brist på. De lyfter även fram arbete med att hitta alternativa sätt att kommunicera, till exempel att inte bara beskriva utan även visa, och att ta fram speciellt utformat studiematerial. Deltagarna i studien beskriver också arbete med att skapa en kultur för flerspråkighet där höjd kompetens och fler resurser behövs i skolorna. Om priset och arbetet säger Liselotte:

Liselotte Howard.Liselotte Howard. Foto Elie Khamis. – I augusti i år tog jag emot min första klass, en årskurs 4 i en skola med väldigt hög andel andraspråkselever. Eleverna har liten erfarenhet av naturvetenskapliga fenomen, och än mindre erfarenhet av naturvetenskapliga begrepp - och det är min uppgift att ge dem tillgång till båda. Att didaktisk forskning inom detta område uppmärksammas känns därför oerhört relevant, både för mig personligen och för svenska skolor i stort. Dessutom är det givetvis väldigt roligt att prisas för något som man lagt tid på och känt engagemang för under sin studietid!

Fredrik Jeppsson, docent i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet, var handledare för Liselotte Howards examensarbete. I en kommenterar till utmärkelsen säger han:

– Vad roligt för Liselotte att hennes uppsats får uppmärksamhet som ett framgångsrikt exempel på ett examensarbete som uppskattas av såväl praktiken som forskningssamhället. Hennes examensarbete kan förhoppningsvis fungera som inspirationskälla för andra lärarstudenter i relation till att skriva ett meningsfullt examensarbete med en tydlig koppling mellan forskning och grundutbildningsinnehåll.

Nycklar för säkrare kemiundervisning i grundskolan

Suzanne Bruks från Umeå universitet har i sin uppsats undersökt kemikalieförråd och kemisalar för att se hur väl skolor följer säkerhetsregler. Hon har även intervjuat lärare om vad som är avgörande för ett bra och effektivt säkerhetsarbete. Lärarna beskriver sina arbetssätt och tar bland annat upp begränsningar, kunskapsbrister och prioriteringar i sitt arbete. Utifrån svaren har Suzanne Bruks identifierat vad hon kallar fem nyckelfaktorer för säkrare undervisning:

  • Utbildning i säkerhet
  • Lärares förhållningssätt till säkerhet
  • Elevgruppens storlek
  • Ovanifrån styrning och prioritering
  • Kollegialt samarbete

Bland punkterna i denna lista betonar Suzanne Bruks den första som central och diskuterar bristen på sådan utbildning i lärarprogrammen. Som kommentar på vinsten säger hon:

Suzanne Bruks.Suzanne Bruks. Foto Suzanne Bruks. – Det känns superkul att få detta pris! Många timmars arbete ligger bakom och det känns roligt att resultatet uppskattas och förhoppningsvis kan vara till nytta för andra! Jag började läsa kemi utifrån ett intresse för kemikalier i vår vardag, och tycker att kemisäkerhet är en jätteviktig del av en kemilärares ansvar, men inget vi får någon utbildning i. Att få åka runt på olika skolor och genomföra inventering av alla kemikalieförråd var det roligaste och mest lärorika. Förutsättningarna och kompetensen ser så otroligt olika ut på olika skolor, så det var jättespännande att ta del av. 

Ulrika Wikström Hultdin, doktor i kemi och doktorand i matematikdidaktik vid Umeå universitet, handledde Suzanne Bruks i uppsatsskrivandet. Om vikten av priset säger hon:

– Priset sätter ju fokus på en del av lärarutbildningen som kanske inte anses så nödvändig. Förhoppningsvis gör det att fler studenter kan motiveras av att det faktiskt finns möjlighet att bidra med ny kunskap som andra anser vara viktig och som kan göra nytta i praktiken.

Liselotte Howard och Suzanne Bruks examensarbeten uppmärksammas vid konferensen Praktiknära skolforskning FND den 9 november 2022, där de tilldelas diplom för vinsten och håller presentationer om examensarbetena. 

Läs Liselotte Howards examensarbete: Naturvetenskaplig kompetens hos alla – En kvalitativ studie om språklig stöttning och studiehandledning i NO-ämnena för elever med svenska som andraspråk

Läs Suzanne Bruks examensarbete: Fem nyckelfaktorer för säkrare kemiundervisning – En studie av lärarnas utrymme för effektivt och hållbart säkerhetsarbete inom grundskolans kemiundervisning

Om priset

NATDID bjuder varje år in svenska lärosäten till att nominera varsitt examensarbete som skrivits på lärarprogram, med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Priset delas ut till två examensarbeten med hög vetenskaplig kvalitet och tydliga bidrag till läraryrket. Det har delats ut tre gånger tidigare. Författarna till de vinnande uppsatserna erbjuds att presentera sina arbeten vid en konferens inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Studenterna ges också möjlighet att publicera en omskriven version av sitt examensarbete i NATDID:s digitala tidskrift ATENA Didaktik.

Om NATDID

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik genom att göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i skolan. NATDID skapar även mötesplatser för skolan, forskarvärlden, lärarutbildningen och relevanta intressegrupper och organisationer genom exempelvis forskarsamtal och konferenser. Läs mer om NATDID och forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik nedan.

Tidigare års vinnare av bästa examensarbete på lärarutbildningen

Kontakta NATDID

Mer om NATDID som delar ut priset

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.