Vårt uppdrag: skola på vetenskaplig grund

Om NATDID

NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för verksamma i förskola/skola.

Vi gör relevant forskning från hela Sverige mer tillgänglig genom att sammanfatta och lyfta fram det mest centrala inom forskningen. Våra texter är utformade för förskola/skola med ett språk och begrepp som används i skolvärlden. En annan viktig aspekt är att vi synliggör hur forskningsstudier har genomförts, av vilka, och vilka slutsatser som kan dras mot bakgrund av studien. Genom ett transparent skrivande ska du kritiskt kunna värdera det vi skriver. Vi vill även skapa förutsättningar för relationsbyggande mellan skola, lärarutbildning, akademi samt intressegrupper och organisationer från hela landet. Vi tror på personliga möten och skapar fysiska och digitala mötesplatser genom bland annat konferenser, nätverksträffar och samtal.

Vår organisation

NATDID bildades år 2015 efter att regeringen gett Linköpings universitet uppdraget att stödja skolutvecklingen inom naturvetenskap och teknik, genom att sprida resultat från ämnesdidaktisk forskning till dem som är verksamma i förskola/skola. Centrumet leds av en styrelse som består av representanter från skolans värld och universitetsvärlden. En föreståndare leder centrumets dagliga arbete tillsammans med en biträdande föreståndare och ett antal medarbetare. NATDID har även ambassadörer som fungerar som en regional kontakt för lärare och skolledare. Läs mer om NATDID:s medarbetare, ambassadörer och styrelse nedan. Varmt välkommen att kontakta oss! Centrumet är en egen arbetsenhet med administrativ anknytning till Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Campus Norrköping.

Vilka vi samarbetar med

NATDID har en roll att samordna de nationella resurscentrumen för undervisning i fysik (NRCF), kemi (KRC), biologi (Bioresurs), och teknik (CETIS) i frågor som rör naturvetenskaplig och teknikdidaktisk forskning. Vi arbetar för erfarenhetsutbyten, samverkan och långsiktiga relationer mellan resurscentrumen. I uppdraget ingår också att samråda med Skolforskningsinstitutet och Skolverket. Även detta bygger på långsiktiga relationer och dialog. Du hittar mer information om dessa aktörer på sidan Fördjupa dig.

Kontakta NATDID

Välkommen att kontakta oss på natdid@liu.se eller ta direkt kontakt med någon medarbetare via kontaktuppgifter nedan. 

Medarbetare på NATDID

NATDID finns på flera platser i landet

Karta över lärosäten med NATDID-ambassadörer.Karta över lärosäten med NATDID-medarbetare och ambassadörer. Foto Olivia Hugoo.

Våra medarbetare och ambassadörer finns till för dig som jobbar i förskola, skola, på fritidshem eller lärosäten 

NATDID-ambassadörerna fungerar som en regional kontakt och kan ge stöd i att utveckla skolverksamhet med hjälp av ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskap och teknik. 

De kan till exempel delta i eller leda studiedagar eller studiecirklar tillsammans med lärare, lektorer, skolledare eller chefer inom såväl skola som förskola.

Alla NATDID-ambassadörer arbetar med forskning och/eller lärarutbildning. Det finns NATDID-ambassadörer placerade vid olika lärosäten i Sverige. Välkommen att kontakta medarbetare eller ambassadörer på NATDID som finns nära dig. 

Kontakta din närmaste ambassadör

NATDID:s styrelse

NATDID är en del av