12 september 2022

Skolforskningsinstitutet har kartlagt över 150 vetenskapliga studier av undervisning om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Sammanställningen beskriver en bred palett av didaktiska valmöjligheter som lärare kan använda sig av i undervisningen.

Kartläggning av SNI-undervisning Skolforskningsinstitutet 2022.
Kartläggning av SNI-undervisning, Skolforskningsinstitutet 2022.

Skolforskningsinstitutet vill med kartläggningen underlätta för lärare och andra verksamma i skolan att få en överblick av forskning kring SNI-undervisning och inspirera till skolutveckling. Johan Wallin, fil.dr., är projektledare för kartläggningen vid Skolforskningsinstitutet.

Johan Wallin, Skolforskningsinstitutet.Johan Wallin, Skolforskningsinstitutet. – Vi hoppas att materialet ska kunna användas som en idébank med exempel på ämnesinnehåll, arbetssätt och mål. Det kan även fungera som en hjälp i att hitta vidare och titta djupare på olika delar i forskning kring SNI-undervisning, säger Johan Wallin.

Kartläggningen beskriver resultat på forskningsområdet utifrån tre frågor.

  1. Vad undervisar man om – vilka SNI adresseras? Flera exempel tas upp inom områdena miljö och hållbar utveckling, hälsa och teknisk utveckling.
  2. Hur är undervisningen utformad? Den har ofta inslag av flera typer av aktiviteter och material. Några exempel på arbetssätt är gruppdiskussioner, debatter och rollspel.
  3. Vilka mål och syften framträder i undervisningen? Bland den mångfald som finns i studierna är några exempel elevers möjligheter att göra informerade ställningstaganden, att få en förståelse för naturvetenskapens karaktär och demokratiskt deltagande.

Hur har sammanställningen gjorts?

Per Högström, fil.dr., universitetslektor vid Högskolan Halmstad och NATDID-ambassadör, är en av två externa forskare som tillsammans med Skolforskningsinstitutet valt ut, analyserat och kategoriserat forskningsartiklarna. Han beskriver att kartläggningen från start till mål tagit runt 1,5 år.

För att få en initial bild av forskningsfältet gjorde Skolforskningsinstitutet omfattande sökningar i olika databaser. Per Högström och forskarkollegan Nicklas Gericke, professor vid Karlstads universitet, gick sedan igenom en stor mängd artiklar på varsitt håll för att göra ett urval. De jämförde varandras urval för att slutligen landa i de 157 studier som ingår i forskningssammanställningen. Urvalet av artiklar baseras på fyra kriterier som användes för att definiera SNI. För att sedan skapa en överblick av materialet kategoriserades artiklarna utifrån de tre frågorna: vad SNI-undervisningen handlar om, utformningen av den och vilka mål och syften som undervisningen har.

För att göra kartläggningen mer tillgänglig för lärare finns konkreta exempel från olika studier. Utöver att exemplen skulle visa på bredd och vad som bedömts som typiskt för materialet var det viktigt att man skulle kunna läsa vidare om dem i de vetenskapliga artiklarna. Därför redovisas också vilka artiklar som finns i fritt tillgängliga tidskrifter som inte kräver någon prenumeration. På frågan om vad Per Högström tror att lärare och andra intresserade kan få ut av materialet svarar han:

Per Högström, NATDID-ambassadör.Per Högström, fil.dr., NATDID-ambassadör. – Jag gillar framför allt tabellen i början av kartläggningen där man kan se olika ämnesinnehåll men också metoder och mål som använts i undervisningen. Det är en didaktisk palett som man kan inspireras av till att göra olika kombinationer för olika undervisningsupplägg. Jag hoppas att den ska kunna bli en utgångspunkt för många diskussioner bland lärare på skolor.

Läs forskningssammanställningen på Skolforskningsinstitutets hemsida. På skolforskningsportalen.se finns ytterligare material, till exempel diskussionsfrågor som kan ge arbetslag stöd i att arbeta med materialet.

Kort om kartläggningen

Den omfattar 157 studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter under åren 1997-2021, med elever i motsvarande grund- och gymnasieskola i ett 30-tal länder. Majoriteten av studierna fokuserar på högstadium och gymnasium, men det finns även exempel på studier utförda i lägre årskurser.

Mer om naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.