Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Thor Balkhed

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Utredningar gällande omställning till ett fossilfritt godstransportsystem pekar på tre åtgärdskategorier; effektivisering, överflyttning till energieffektiva fordon och farkoster samt ökad användning av fossilfria bränslen. För att uppnå målen krävs en snabb omställning till fossilfria logistiklösningar.

Rapporten ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” ger förslag på åtgärder men förklarar inte hur nya transportlösningar ska implementeras. Nationella godsstrategin pekar ut speditörer som en mycket viktig aktör men beskriver inte hur och på vilket sätt. Det behövs mer kunskap om hur arbetet med att utveckla och leverera transporttjänster fungerar i praktiken och hur detta kan relateras till en övergripande nationell inriktning. Detta projekt möter dessa behov genom att studera omställningen från ett speditörs-perspektiv.

Speditörer har en mycket viktig roll i godstransportsystemet genom att de samordnar godsflöden från en mängd olika aktörer (varuägare) och samtidigt koordinerar och utformar logistiklösningar i samarbete med många partners (t.ex. åkeriföretag). Speditörer har en unik ställning som förmedlare av transporter och har samtidigt en stor komplexitet att hantera. Speditörer möter en mängd olika transportbehov från olika kunder med olika förutsättningar och krav, och utformar erbjudanden med hänsyn till transportörers förutsättningar, tillgänglig teknik och gällande nationella policyer (regler och styrmedel). För att lyckas med omställningen behöver utveckling inom dessa områden koordineras och speditörer kan bidra till detta. Detta projekt syftar till att stärka speditörers roll i omställningen genom att utveckla kunskap om speditörers förutsättningar i relation till varuägare, transportföretag, tillgänglig teknik och gällande policy.

Syfte och projektmål

Projektets övergripande syfte är att utveckla kunskap som förbättrar förutsättningar för en snabb implementering av fossilfria logistiklösningar. Projektet studerar möjligheter och hinder för omställning generellt, och implementering av biogas specifikt med fokus på ett speditörsperspektiv. Projektets övergripande mål är att bidra till att skapa rimliga förutsättningar för transportbranschen att genomföra en snabb omställning.


Projektets mål är att utveckla:

  1. Bättre förutsättningar för speditörer att genomföra en snabb omställning med hänsyn till kundens krav och utförarnas förutsättningar
  2. Strategier för att öka efterfrågan på hållbara erbjudanden
  3. Konkreta förslag som underlättar omställning inom transportföretagen
  4. Krav på teknik och infrastruktur för att möjliggöra snabb implementering av fossilfria lösningar
  5. Krav på policy som kan underlätta och stödja omställning ur ett speditörsperspektiv
  6. Good practice för implementering av storskalig användning av biogas

 

Projektpartners

VTI (Jenny Karlsson), DB Schenker, Biogas Research Centre, Tekniska verken i Linköping

Finansiär

Trafikverket / Triple F och projektets partners

ForskningsfrågorVisa/dölj innehåll

Speditörersberedskap för omställning

Varuägareskrav ur speditörsperspektiv

Transportörers och andra aktörers möjlighet att utföra transporttjänster som partners till speditörer

Teknikens möjligheter och begränsningar ur speditörsperspektiv 

Nationella policyer som innebär incitament och styrmedel ur speditörsperspektiv 

ForskareVisa/dölj innehåll

Miljölogistiks forskning på LiUVisa/dölj innehåll

PartnerskapVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll