Fotografi av Jonas Ammenberg

Jonas Ammenberg

Biträdande professor, Enhetschef

Jag vill bidra till kunskap om resurseffektiva systemlösningar som ger önskade funktioner men minskar belastningen på de livsuppehållande systemen.  

Biogas och industriell symbios

Fokus i forskningen ligger på biobränslen, mest biogas, och industriell symbios. Jag har också stort intresse av utvecklingen inom miljömanagement och avseende miljöledningssystem, där jag är engagerad i näringslivsutvecklingen och har undervisning.

Biobränslen – implementering av resurseffektiva biogaslösningar

Min forskning handlar till stor del om biobränslen och framför allt biogas. Den bedrivs inom kompetenscentrumet Biogas Research Center (BRC), vilket jag är en av grundarna till. Vid BRC finns forskare med många olika kompetensområden och vi bedriver forskning i samverkan med de medverkande företagen, intresseorganisationerna och kommunerna. Jag är speciellt engagerad i projekt där vi studerar biogaslösningars resurseffektivitet med ett brett systemperspektiv. 
Den svenska biogaspotentialen är betydande med långt från införlivad, där en viktig förklaring är att befintliga producenter står inför ett flertal utmaningar och investeringsklimatet är högst osäkert. Med tanke på den fortsatta utvecklingen inom biogassektorn är det centralt att samla in och strukturera relevant information om existerande och potentiella biogaslösningar, där det bör uppmärksammas att det finns många olika typer av lösningar som exempelvis förekommer i olika kontexter med skilda syften och som innefattar olika substrat och teknik. En central förutsättning för olika biogaslösningars fortsatta utveckling är i vilken mån de anses resurseffektiva, bland annat av kunder och politiker. Här kan systemforskningen spela en viktig roll, dels genom att precisera vad som avses med resurseffektivitet och dels genom att på olika sätt analysera och visualisera aspekter på genomförbarhet och resurseffektivitet. Det handlar till stor del om att strukturera och ta fram information så att det förenklar översikt och välgrundat beslutsfattande. 

Industriell Symbios för ökad affärsnytta och förbättrad miljöprestanda

Forskningen inom industriell symbios handlar bland annat om att finna resurseffektiva lösningar genom långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Det kan möjliggöra smarta lösningar med effektivare användning av material, energi och andra tillgängliga resurser, vilket kan resultera i ökad affärsnytta, förbättrad miljöprestanda, m.m. Industriell symbios är en bra ”plattform” för forskningen om biobränslen/biogas. Jag har också studerat relevansen av industriell symbios inom cementsektorn, i samarbete med CEMEX som är en av de större cementtillverkarna i världen. Vi undersökte bland annat klimatprestandan för olika sätt att tillverka cement.

Miljömanagement, inklusive miljöledningssystem

Ett annat intresseområde är miljömanagement, vilket bland annat handlar om kopplingen mellan organisationers verksamheter och deras miljöpåverkan. Jag är författare till boken Miljömanagement, som används vid flera universitet/högskolor. Den ger kunskap om viktiga förutsättningar, strategier och metoder när det gäller företags- och organisationers arbete med miljö- och hållbar utveckling. Jag är mycket intresserad av olika miljöstrategier och de faktorer som avgör hur företag väljer att agera - att studera möjligheter, drivkrafter och hinder för en utveckling i miljöanpassad riktning. Här har 6 års arbete som miljökonsult också bidragit med relevanta erfarenheter. Min doktorsavhandling handlade om miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS, där jag på olika sätt undersökte om miljöcertifiering påverkade företags miljöprestanda. Framför allt låg fokus på viktiga faktorer som avgör i vilken mån miljöledningssystem bidrar till ett verkningsfullt miljöarbete.

Undervisning 

Jag undervisar framför allt på kurserna Miljömanagement och Miljöteknik, samt har ”gästföreläsningar” på andra kurser och på andra lärosäten.

Kort om mig

CV i korthet

  • 2010 – Universitetslektor, Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet.
  • 2004 - 2009 Miljökonsult
  • 2003 Doktorsexamen i miljösystemanalys och miljöledning
  • 2001 Licentiatexamen i miljösystemanalys och miljöledning
  • 1993-1998 Civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och elektroteknik, med miljöinriktning


Erhöll år 2002 ett stipendium som mottogs av Kungen för forskningen om miljöledningssystems miljöeffekter.

Uppdrag

  • Miljörevisorer i Sverige (MIS). Där jag är styrelseledamot.
  • Swedish Standards Institute (SIS). Där jag som representant för MIS medverkar i tolkningsgruppen för standarden ISO 14001.
  • Medlem i ledningsgruppen för Biogas Research Center.

Publikationer

Böcker

Senaste publikationer

2023

Leif Thuresson, Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (2023) Reningsteknik Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 117-142
Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (Redaktörskap) (2023) Miljöteknik: för en hållbar utveckling
Jonas Ammenberg (2023) Miljöhistorisk översikt Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 111-114
Jonas Ammenberg (2023) Miljöarbete i företag Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 163-177
Leif Thuresson, Jonas Ammenberg (2023) Lokala miljöproblem Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 101-108

Forskning

Nyheter

Kollegor

Organisation