Utvecklad undervisningseffektivitet genom virtuell praktik

Undervisning genom virtuell praktik
Lärarstudent praktiserar virtuellt PETER HOLGERSSON

Det finns ett stort behov av att effektivisera träning av blivande lärare. Detta projekt undersöker vilken effekt olika undervisningsformer har för lärarstudenters utveckling av undervisnings- och ledarskapsförmågan. Projektet studerar också kort- och långsiktigt samband mellan upplevelser i verksamhetsförlagd utbildning och virtuell praktik och lärarstudenters självvärderade förmåga att undervisa i matematik.

Alldeles för många nyutbildade lärare börjar arbeta med en känsla av otillräckliga ämneskunskaper och bristande förmåga att leda undervisning. De har låg tilltro till sin egen förmåga att undervisa och tycker sig ha brister i sitt lärarskap och sitt ledarskap. Lärarstudenter tränar redan idag på både lärarskap och ledarskap under sin universitetsförlagda utbildning och sin verksamhetsförlagda utbildning. Men det leder inte till att de utvecklar tillräckligt stor undervisningseffektivitet. Tilltron till undervisningseffektivitet kan fås genom egna erfarenheter av genomförd undervisning. Lyckade upplevelser leder till ökad föreställning om den egna kompetensen. Ökad tilltro kan också fås genom att studenterna iakttar och observerar andra lärarstudenters undervisning. I samband med det får de återkoppling av forskare med specialistkompetens som hjälper dem att utveckla tilltron till undervisningseffektiviteten. 

Så fungerar virtuell praktik

Vi kompletterar rådande utbildningsformer med genomtänkta, fördjupande övningar i simuleringar, i det vi kallar virtuell praktik. Som stöd för att lärarstudenter skall utveckla en högre tilltro till sin egen undervisningseffektivitet. I vår virtuella praktik studenter möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor som ett sätt att bättre träna upp deras lärarskap och ledarskap. I den virtuella praktiken provar undervisar de fem semi-virtuella elever som uppvisar vanligt förekommande elevbeteenden. På så sätt exponerar vi studenter inför vanliga missuppfattningar eller vanligt förekommande elevbeteenden som de behöver tränas på att uppmärksamma och hantera på ett rationellt och effektivt sätt. Lärarstudenterna får också möjlighet att observera en annan students undervisning av de virtuella eleverna och närvarar när forskare resonerar om och ger återkoppling om lärarskap och ledarskap. 

Virtuella praktikens effekt

En grupp lärarstudenter får virtuell praktik innan de går ut på verksamhetsförlagd utbildning medan en annan får det efter de varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Bägge grupperna får genom den virtuella praktiken mer specificerad och individualiserad undervisning fast vid olika tidpunkt. Deras erfarenheter jämförs med en kontrollgrupp som enbart genomför verksamhetsförlagd utbildning. Genom återkommande mättningar av studenternas upplevda undervisningseffektivitet söker projektet svar på vilken eller vilka av de egna erfarenheterna, de observerade erfarenheterna, de återkopplade erfarenheterna eller de känslomässiga erfarenheterna från den virtuella praktiken som har betydelse för studenternas tilltro till sin egen undervisningseffektivitet. Efterhand som vi lär oss detta får vi möjlighet att effektivisera lärarutbildningar och i förlängningen erbjuda fler elever undervisning av lärare med en högre tilltro till sin egen undervisningseffektivitet.

Kontakta oss

Relaterad forskning

Publikationer

Omslag för publikation ''
Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten (2022)

Computers and Education Open , Vol.3 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten (2021)

Journal of Information Technology and Teacher Education , Vol.29 , s.225-251

Omslag för publikation ''
Anja Thorsten, Joakim Samuelsson, Marcus Samuelsson (2021)

Högre Utbildning , Vol.11 , s.21-36 Vidare till DOI

I media

Organisation