Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska kunskapsområdet fokuserar såväl specialpedagogisk teori, kunskapsbildning och lärande som organisation och verksamhet.

Specialpedagogiken studerar de möjligheter och hinder som kan uppstå vid lärande och utveckling. De pedagogiska och didaktiska utmaningar som olikheter och variationer innebär i mötet med barn och elever står i fokus. Särskilt gäller det de barn och elever som pedagogiskt och socialt utmanar skolan och/eller definieras vara i behov av särskilt stöd.

Linköpings universitet har en lång tradition av specialpedagogisk utbildning och forskning. Forskningen är inriktad mot specialpedagogisk didaktik, läs- och skrivsvårigheter, inkludering och särskilda undervisningsgrupper, neuropsykiatriska funktionshinder, grupper och grupprocesser, mobbning, värdegrundsfrågor, konflikthantering samt vuxna studerande med funktionsnedsättningar och vuxna med skriftspråkliga svårigheter.

Forskning inom specialpedagogik

En robot.

Lust att läsa - ett designprojekt om elevers samspel med sociala robotar

En explorativ studie som undersöker på vilka sätt artificiell intelligens (AI) kan bidra till elevers läsning. I projektet granskas hur centrala läsaktiviteter och lässituationer kan designas för samspel mellan en social robot och elever i årskurs 4.

Samspel-1200

Samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet

Forskningen inom detta kunskapsfält analyserar samspel mellan aktörer (barn, pedagoger, fysiska artefakter) inom ramen för olika rumsliga och sociala kontexter (klassrummet, sandlådan) och i olika kommunikativa aktiviteter (fri lek, körlektioner).

Tre ungdomar, en kille och två tjejer sett från vänster, sitter bredvid varandra. Bilden är gultonad. Killen tittar på en iPad medan tjejerna tittar på sina mobiler.

Ung och delaktig - YoPa

I forskningen ingår barn och unga med aktivitetsbegränsningar i sin vardag, såsom barn och unga med ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder, men också barn och unga utan diagnos men med behov av särskilt stöd i skolan.

BAS / SSI

BAS – Bedömning av anpassningar i skolmiljön

BAS är ett intervjuinstrument som utifrån elevens perspektiv identifierar behov av anpassningar i skolan.

En bild på en mur med grafitti målad på.

Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem

Projektet handlar om hur situationen varit för barn med olika funktionsnedsättningar i skola och fritidshem under Covid-19-pandemin. Fokus ligger på de sociala aspekterna i skolan och hur vardagen sett ut och förändrats under pandemin.

En ung tjej studerar. Använder dator, penna och anteckningsblock. / A young girl studying. She is using a computer, a pen and a notepad.

Funktionshinder i skolan

Vilka hinder finns i skolmiljön? Hur ser barn och unga med funktionsnedsättning på delaktighet? Vilken betydelse har teknikstöd för studieresultatet? Vi utvecklar intervjuinstrumentet BAS, där barn/unga själva identifierar sina behov av anpassningar.

Nyheter