Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska kunskapsområdet fokuserar såväl specialpedagogisk teori, kunskapsbildning och lärande som organisation och verksamhet.

Specialpedagogiken studerar de möjligheter och hinder som kan uppstå vid lärande och utveckling. De pedagogiska och didaktiska utmaningar som olikheter och variationer innebär i mötet med barn och elever står i fokus. Särskilt gäller det de barn och elever som pedagogiskt och socialt utmanar skolan och/eller definieras vara i behov av särskilt stöd.

Linköpings universitet har en lång tradition av specialpedagogisk utbildning och forskning. Forskningen är inriktad mot specialpedagogisk didaktik, läs- och skrivsvårigheter, inkludering och särskilda undervisningsgrupper, neuropsykiatriska funktionshinder, grupper och grupprocesser, mobbning, värdegrundsfrågor, konflikthantering samt vuxna studerande med funktionsnedsättningar och vuxna med skriftspråkliga svårigheter.

Forskning inom specialpedagogik

Nyheter