Förutsättningar för hälsa

Här studeras individens resurser för att bibehålla eller återhämta hälsan eller acceptera förändrad livs- och hälsosituation.

Förutsättningar för hälsa innebär att personen som omvårdas/vårdas ska vara självständig och oberoende, så långt det är möjligt, samt uppleva hälsa. Omvårdnad sker på personnivå/är patientcentrerad och synen på människan, hennes möjligheter och resurser blir därför central. I förutsättningar för hälsa ingår primär- och sekundärprevention, egenvårdsförmåga och grundläggande mänskliga behov.

Människan kan förstås både som en generell och som en unik varelse. Då hon är unik ska hon bemötas personligt efter sina unika förutsättningar och de egna resurserna ska tillvaratas.
 
I fokus finns också samspelet vårdare, vårdtagare, närstående i olika sammanhang och miljöer genom hela vårdkedjan. Samspelet innebär ett gott bemötande som bygger på en etisk värdegrund vilket är avgörande för personens upplevelse av omvårdnadshandlingarna. Handlingar genomförs på ett sådant sätt som respekterar och tar tillvara personens egna resurser för återhämtande av hälsa samt upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Forskningsområden

  • Egenvårdsförmåga
  • Etiska värdegrunder
  • Kunskap
  • Livssituation
  • Nutrition
  • Prevention
  • Sexualitet
  • Socialt stöd
  • Sömn

 

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Anna Strömberg, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, berättar om sin forskning kring olika metoder och modeller för uppföljning, utbildning och stöd till närstående och patienter med kronisk hjärtsjukdom. Målet är att öka patienternas egenvårdsförmåga, öka patienters och närståendes livskvalitet och upplevda kontroll över hjärtsjukdomen samt att minska antalet akuta sjukhusinläggningar. 

Forskare

Relaterad forskning

Organisation