Konsekvenser av omvårdnad och behandling

"Varje patients unika vårdbehov ska bedömas och analyseras och i samråd med patienten ska komplikationer förebyggas och handlingar väljas som gör mest nytta och minst skada."

Här studeras människors livskvalitet/hälsorelaterad livskvalitet, egenvård, symtomlindring, återhämtning, funktionella status och komplikationer.

God omvårdnad i relation till konsekvenser av omvårdnad och behandling är beroende av vårdpersonalens kunskaper men också hur kunskap förmedlas. Kunskap behövs för att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder och handlingar. Omvårdnaden ska befrämja patientens egenvård, funktionella status samt underlätta återhämtning. 

Varje patients unika vårdbehov ska bedömas och analyseras och i samråd med patienten ska komplikationer förebyggas och handlingar väljas som gör mest nytta och minst skada. Omvårdnad sker med omdöme, kunskap och noggrannhet, patienten informeras och är delaktig, vilket tillgodoser patientens trygghet och välbefinnande vid omvårdnad och behandlingar.

 

Forskningsområden

 • Egenvård
 • Funktionell status
 • Förebygga komplikationer, t.ex. trycksår, trismus, undernäring
 • Hälsa och välbefinnande
 • Kunskaper
 • Livskvalitet
 • Livsstil
 • Näringstillstånd
 • Symptomlindring
 • Vårdbehov
 • Återhämtning

Forskare

Relaterad forskning

Organisation