Utveckling av teori och metod inom omvårdnad

Utveckling av teori och metod inom omvårdnad

Inom detta fokusområde utvecklas begrepp, teori och metoder inom omvårdnad.

Kvalitativa och kvantitativa metoder ser vi som komplementära. För att bibehålla en god kvalitet på forskningen samt omvårdnaden är det viktigt att utveckla teorier och olika begrepp som används inom omvårdnadsforskningen. Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.

Det är också viktigt att det sker en utveckling av instrument för mätning inom vård och omvårdnad liksom utveckling av fysiologiska och medicintekniska mätinstrument.
 
Inom omvårdnad har det alltid funnits olika tillvägagångssätt för att bedöma patientens hälsosituation, med mer eller mindre systematik.

Genom att utveckla instrument och olika medicintekniska mätinstrument med hjälp av systematik och vetenskaplighet förstärks kvaliteten av vård och omvårdnad, vilket har betydelse för patienternas hälsa och välbefinnande. 

Forskningsområden

  • Begreppsanalyser/SCA
  • Fysiologiska och medicintekniska mätmetoder
  • Instrumentutveckling
  • Metodutveckling
  • Teorigenerering

Kontakt

Forskare

Relaterad forskning

Organisation