Lösa de humana T-cellernas komplexa epigenetik

DNA-metylering är ett av många epigenetiska system som reglerar genuttrycket i humana celler.

Ett fungerande DNA-metyleringssystem är viktigt för mänskans utveckling och förändras ofta vid sjukdom, särskilt cancer. DNA-metylering innebär att en molekyl, som kallas en metylgrupp, läggs till DNA:t, vilket leder till att genuttrycket blockeras. Exakt hur DNA-metylering reglerar genuttrycksmönstret är fortfarande oklart. Ännu mer oklart är hur DNA-metylering bidrar till komplexa sjukdomar, såsom cancer, där man ofta ser en förändring. Att förstå DNA-metyleringens funktion i människans normala biologi gör det möjligt för oss att förstå dess roll vid sjukdom och utveckla nya läkemedel som riktar sig mot DNA-metylering.

DNA methylation

Min grupp studerar DNA-metyleringsmekanismerna i CD4 + T-celler, en typ av vita blodkroppar, som dirigerar immunsvaret mot yttre hot såsom bakterier och parasiter och inre hot, såsom cancer. För att svara på dessa hot växlar CD4 + T-celler snabbt till en av flera olika celltyper, var och en med specifik men mycket varierande roll i immunsvaret. Under denna process, som kallas differentiering, förändras CD4 + T-cellernas DNA-metyleringsmönster över hela genomet. Hur T-cellerna lyckas med denna bedrift är oklart, men den är viktig för deras funktion.

Lab work, DNA methylation Foto: Staffan Gustavsson/redakta

Med hjälp av toppmoderna genredigeringsmetoder kombinerat med genomanalyser har vi börjat förstå funktionen av DNA-metylering i de humana T-cellerna. Denna information använder vi sedan för att klarlägga varför DNA-metylering är förändrad vid många cancerformer, med fokus på T-cells akut lymfatisk leukemi (T-ALL).
Eftersom så många av de enzymer som kontrollerar DNA-metyleringen kan laddas med läkemedel och nutraceuticals (t.ex. C-vitamin) är vårt yttersta syfte att använda vår kunskap om DNA-metylering till att rekommendera användningen av sådana föreningar vid behandling av T- ALL och andra maligniteter.


Publikationer

Utvalda publikationer

Forskning

Utmaningar inom epigenetiken

Ett fel i en av de mest använda metoderna inom epigenetiken, DIP-seq, kan ge missvisande resultat. Hör när jag diskuterar vilken betydelse det har inom forskningsområdet, där "big data" och avancerade metoder för DNA-analys används för att studera stora mängder epigenetikdata.

Nyheter och artiklar

Organisation