Fotografi av Erik Nylander

Erik Nylander

Biträdande professor

Docent
Utbildningsvetenskapen behöver adressera lärande bortom barn- och ungdomsskolan. Min forskning är sociologiskt orienterad och fokuserar på utbildningsinstitutioner för vuxna såsom folkhögskolor, yrkeshögskola och högre utbildning.

Jag är involverad i två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet: ett långsiktigt konsolideringsbidrag (2023-2028) med inriktning mot folkhögskolan och ett annat projektbidrag (2020-2023) mot yrkeshögskolan.

Inom ramen för Konsolideringsbidraget  ”Folkhögskolan som samtidsspegel: Sociologiska perspektiv på folkhögskolans programutbud 1868-2018” används årsberättelser och programbeskrivningar som utgångspunkt för storskalig och longitudinell analys av hur hundratals svenska folkhögskolor presenterat sin verksamhet i text och bild. Tack vare att skolformens historiska kontinuitet och dess frihet att förändra sina program och läroplaner genereras ingångar till att förstå Sveriges moderna historia, transformationer i arbetsmarknaden, utbildningssystem såväl som bland civilsamhälle och sociala rörelser. Som en integrerad del av forskningen skapas en öppen och fritt tillgänglig Folkhögskoledatabas, som kan användas av andra forskare och praktiskt verksamma. Forskningsprojektet om den högre yrkesutbildningen -  Rätt kompetens vid rätt tid - men för vem? - är ett ”mixed-method” projekt där studerandes karriärbanor till och bortom de eftergymnasiala yrkesutbildningarna analyseras med hjälp av omfattande registerdata och intervjuer med ett urval deltagare.

Före dessa projekt har jag bidragit till förståelsen av pedagogisk forskning med hjälp av bibliometriska ansatser. Jag tilldelades Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowship 2019 och har därigenom arbetat på National Institute of Education vid Nanyang Technological University (Singapore), där jag jämförde utbildningsvetenskaplig forskning i Singapore och Sverige. I samarbete med Rebecca Ye (Stockholms universitet) har jag studerat Singapores statligt sponsrade scholars och de transnationella dimensionerna av elitutbildning. Bibliometriska ansatser har också varit centrala i ett samarbete med Andreas Fejes (Linköpings universitet) där forskningsfältet livslångt lärande och vuxenutbildning har kartlagts och utforskats i en lång rad publikationer.

2023 kommer jag att ge ut en samförfattad bok med Henrik Fürst vid Stockholms universitet med titeln ”The value of art education” där det kulturinriktade kursutbudet på folkhögskola som musik, kreativt skrivande och bildkonst utforskas utifrån ett pragmatiskt sociologiskt perspektiv. Vidare är jag medlem i den externa Expertkommittén för Utvärderingar vid Folkbildningsrådet och handleder doktorander med forskningsintressen inom vuxenutbildning, folkhögskola och högre utbildning.

Publikationer

2023

Henrik Fürst, Erik Nylander (2023) The Value of Art Education: Cultural Engagements at the Swedish Folk High Schools

2022

Erik Nylander, Andreas Fejes (2022) Lifelong Learning Research: The Themes of the Territory Third International Handbook of Lifelong Learning: Springer International Handbooks of Education. Vidare till DOI
Erik Nylander, Daniel Holmer (2022) The latent structure of educational offerings: Tracing topics from folk high school catalogues through large-scale content analyses Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, Vol. 45, s. 295-319 Vidare till DOI
Erik Nylander, Jason Tan (2022) Typifying educational research in Singapore and Sweden: a comparative bibliometric approach based on topics 2000-2020 International Journal of Comparative Education and Development, Vol. 24, s. 125-143 Vidare till DOI
Rebecca Ye, Margarita Chudnovskaya, Erik Nylander (2022) Right Competence at the Right Time - but for Whom? Social Recruitment of Participants in an Expanding Higher Vocational Education Segment in Sweden (2005-2019) Adult Education Quarterly, Vol. 72, s. 380-400, Artikel 07417136221080423 Vidare till DOI

Samverkan och sociala medier

Sociala medier

Google Scholar
Academia.edu 

 

 

Samverkan

Mimer: Nationellt program för folkbildningsforskning 
Föreningen för folkbildningsforskning
Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala Universitet  
Institute of Education (IOE), University college of London.

 

 

Uppdrag

Reviewer för American Journal of Cultural Sociology, RELA, m.fl.

Undervisning

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation