Fotografi av Eva Hammar Chiriac

Eva Hammar Chiriac

Professor

Mitt forskningsintresse grundas i ökad förståelse för processer inom och mellan grupper samt vad som händer i en grupp när människor ska samarbeta. Jag fokuserar främst på grupparbeten inom utbildningssystemet, från grundskola till högre utbildning.

Socialpsykologi med starkt fokus på gruppforskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är inom det socialpsykologiska forskningsfältet med starkt fokus på gruppsykologi och gruppforskning. Att bidra med empiriskt och teoretiskt förankrad vetenskaplig kunskap om skeenden och processer inom och mellan grupper är utgångspunkten för mitt forskningsintresse och min vetenskapliga verksamhet.

Genom att applicera en socialpsykologiskt ansats kan min forskning bidrag med ett nytt perspektiv på och utvidgad kunskap om vad som händer i en grupp när människor kommer samman i syfte att arbeta med en gemensam uppgift. Min målsättning är att använda socialpsykologiska teorier, såsom exempelvis Teorin om ömsesidigt beroende, en av de dominerande influenserna inom kooperativt lärande, eller Spinteorin, en strukturerad metod för att observera gruppbeteenden för ökad förståelsen för arbete och processer i grupper.

Min vetenskapliga verksamhet är främst inriktad på ett antal forskningsområden och kopplade till forskningsprojekt inom utbildningsverksamhet. I det första forskningsprojektet, där jag är forskningsledare, studeras bedömning av kunskap och förmåga vid arbete i grupper/ kooperativt lärande (CL). I projektet problematiseras och kartläggs grupparbetsbedömning i syfte att öka kunskapen om komplexiteten och utmaningarna med att bedöma kunskap och förmåga som utvecklats i interaktion med andra och om det är möjligt att utveckla lärarnas och elevernas förmåga att bedöma med hjälp av en kortare utbildningsinsats.

Vidare ingår jag i ett praktiknära forskningsprojekt om att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat. Syftet med projektet är att främja ett positivt skolklimat, varmt, stöttande och strukturerande lärarskap, positiv lärar-elevrelationer och ett positivt klassrumsklimat för att därigenom förbättra undervisningens genomförande och elevers lärande. Med ett särskilt intresse för problembaserat lärande (PBL) är jag också involverad i forskningsprojekt om PBL och interprofessionellt problembaserat lärande (iPBL). Målet med projekten är att få en bättre förståelse för arbete och processer när studenter lär sig att arbeta tillsammans i PBL/iPBL-miljö.

Alla forskningsprojekt bygger på tvärvetenskapliga samarbeten med forskare från socialpsykologi och pedagogiska, men också medicinska, forskningsområden. Min forskning bedrivs vanligtvis på autentiska grupper i deras naturliga miljöer (dvs. grupper i "verkliga livet"), och jag använder mestadels kvalitativa forskningsstrategier, särskilt gruppobservationer och fokusgrupper. Målsättningen med projekten är att projekten, var och en för sig, men också gemensamt ska kunna bidra till teoretisk, metodologisk och praktisk utveckling av det gruppsykologiska forskningsområdet.

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning'
Eva Hammar Chiriac, Anders Hempel (Redaktörskap) (2020)
Omslag för publikation 'Gruppobservationer : teori och praktik '
Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson (2018)
Omslag för publikation ''
Eva Hammar Chiriac (2011)

Senaste publikationer

2023

Eva Hammar Chiriac, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Teacher teams: A safe place to work on creating and maintaining a positive school climate Social Psychology of Education Vidare till DOI
Robert Thornberg, Eva Hammar Chiriac, Camilla Forsberg, Linda Wänström (2023) The association between student-teacher relationship quality and school liking: A small-scale 1-year longitudinal study Cogent Education, Vol. 10, Artikel 2211466 Vidare till DOI
Beathe Liebech-Lien, Eva Hammar Chiriac, Neil Davidson (2023) Teachers' professional development for cooperative learning: A constructive controversy between long-term versus short-term professional development. Autonomy and responsibility journal of educational sciences, Vol. 8, s. 65-82 Vidare till DOI
Eva Hammar Chiriac, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Teachers' perspectives on factors influencing the school climate: A constructivist grounded theory case study Cogent Education, Vol. 10, Artikel 2245171 Vidare till DOI
Eva Hammar Chiriac (2023) Individual Reflection Papers as a Means to Support Group Exams in PBL

Undervisning

I media

Magnus Johansson

Så fixar du ett fungerade grupparbete

Läs mer om Eva Hammar Chiriacs forskning om vad som händer när studenter kommer samman i grupp för att lösa en gemensam uppgift,

Här kan du läsa artikeln i Universitetsläraren (2023-09-15)

Om mig

Samarbeten och nätverk

Nationella samarbeten

 • Professor Karin Forslund Frykedal, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Trollhättan.

Internationella samarbeten

 • Professor Robyn Gillies, University of Queensland (UO), School of Education, Brisbane, Australia. Område: Cooperative learning.
 • Professor Endre Sjøvold, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Trondheim, Norge

Nätverk

 • International Association for the Study of Cooperation in education (IASCE)

Uppdrag

 • Forskningsledare, forskningsgruppen i socialpsykologi, avdelningen för psykologi, IBL, LiU
 • Granskare internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Betygsnämnd
 • Sakkunniggranskare

CV

 • Professor i psykologi 2020
 • Biträdande professor i psykologi 2012
 • Docent i psykologi 2011
 • Fil dr i psykologi med avhandlingen ”Grupprocesser i utbildning. En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande” 2003Sociala medier

Relaterade forskare

Handledning av doktorander

Organisation